ZICCUM AB Delårsrapport Q3 2018

15 November, 2018

Stockholm, Sverige, november 15 2018, Sammanfattning av delårsrapport - tredje kvartalet och första nio månaderna 2018: Ziccum AB genomförde under de första nio månaderna en kapitalanskaffning genom upptagande av lån uppgående till 2,25 Mkr, uppnådde proof-of-concept genom torkning av utvalda antikroppar och erhöll sin första order avseende ett feasibility projekt för en kund med en substans under preklinisk utveckling. Den 3 oktober 2018 avslutades teckningstiden i Ziccums nyemission av units inför den planerade noteringen på Spotlight. Nyemissionen om 15,8 MSEK tecknades till cirka 52,7 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 334%. Ziccums aktier noterades på Spotlight den 25 oktober 2018.

ZICCUM AB Interim Report Q.3 2018

15 November, 2018

Stockholm, Sweden, November 15 2018, Summary of interim report - Third Quarter and first nine months 2018: During the first nine months, Ziccum AB generated capital  through borrowing 2.25 MSEK, achieved proof of concept by drying selected antibodies, and received its first order regarding a feasibility project for a customer with a substance in preclinical development. On October 3, 2018 the subscription period for Ziccum"s new issue of units ahead of the planned listing on Spotlight was completed. The new share issue of 15.8 MSEK was subscribed to approx. SEK 52.7 million, a subscription ratio of approx. 334%. Ziccum"s shares were listed on Spotlight on October 25, 2018.

Ziccum AB (publ) bekräftar första handelsdag på Spotlight torsdag den 25 oktober 2018

23 October, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 23 oktober, 2018. På torsdag, den 25 oktober 2018, inleds handeln i Ziccum AB:s aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight. Aktien handlas under handelsbeteckningen "ZICC" och har ISIN-kod SE0011415595. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under handelsbeteckningen "ZICC TO 1" och har ISIN-kod SE0011641950.

Ziccum AB (publ) confirms first day of trading on Spotlight to be Thursday 25 October 2018

23 October, 2018

STOCKHOLM, SWEDEN – 22 October, 2018. On Thursday 25 October 2018, trading begins in Ziccum AB"s shares and warrants of series TO 1 on Spotlight. The share will be traded under the designation ‘ZICC’, with ISIN code SE0011415595. Warrants of the series TO 1 will be traded under the trade designation ‘ZICC TO 1’, with ISIN code SE0011641950.

Ziccum AB (publ) share issue oversubscribed before listing on Spotlight

09 October, 2018

STOCKHOLM, SWEDEN 9 October: On October 3, 2018, the subscription period for Ziccum"s new issue of units was completed, prior to its planned listing on Spotlight. The new issue of 15.8 MSEK was subscribed to approximately 52.7 MSEK including subscription commitments, a subscription ratio of approximately 334%. Ziccum will therefore receive a total of 15.8 MSEK before issue costs of approx. 1 MSEK, while increasing the number of shareholders to approximately 1000. Settlement notes for units subscribed without preference under the new terms and conditions was issued on October 8, 2018.

Ziccum ABs (publ) emission inför notering på Spotlight övertecknad

09 October, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 9 oktober, 2018. Den 3 oktober 2018 avslutades teckningstiden i Ziccums nyemission av units inför den planerade noteringen på Spotlight. Nyemissionen om 15,8 MSEK tecknades till cirka 52.7 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 334%. Ziccum tillförs därmed totalt 15,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,0 MSEK, samtidigt som antalet aktieägare ökar till cirka 1000. Avräkningsnotor för units som tecknats utan företräde enligt nyemissionens villkor skickades ut den 8 oktober 2018.

Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight

14 September, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 14 september, 2018. Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission inleds den 19 september och pågår till och med den 3 oktober 2018. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 25 oktober 2018.

Ziccum AB (publ) approved for listing on Spotlight

14 September, 2018

STOCKHOLM, SWEDEN – 14 September, 2018. Ziccum AB (publ) has been approved for listing on Stockholm stock market Spotlight, provided the minimum limit of the companys new issue and the marketplaces proprietary spread requirements are met. The subscription period for the companys new share issue will begin on September 19 and continue until October 3, 2018. The first day of trading on Spotlight is scheduled for October 25, 2018.

Ziccum AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

13 September, 2018

Ziccum AB (”Ziccum”) är ett medicintekniskt utvecklingsbolag som utvecklar torra beredningsformer av produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform med bolagets patenterade teknologi LaminarPace. Huvudsyftet med noteringen på Spotlight är enligt bolaget att finansiera vidareutveckling och förädling av utvalda projektsubstanser.