Ziccum enters into evaluation agreement with global pharmaceutical and vaccine company

03 October, 2019

Stockholm, October 3, 2019. Ziccum AB (publ) (‘Ziccum’) is to conduct an evaluation study with a global healthcare company engaged in researching and developing, vaccines and proteins to combat infectious diseases. The project will explore whether Ziccum’s air-drying capabilities could generate stable, dry-form vaccines for the company. 1-in-5 children worldwide currently do not receive even basic vaccines (WHO), and 1.5 million die every year from vaccine-preventable diseases. 

Ziccum ingår ett avtal för utvärdering med ett globalt läkemedels- och vaccinbolag

03 October, 2019

Stockholm, 03 oktober 2019. Ziccum AB (publ) (‘Ziccum’) ska utföra en utvärdering tillsammans med ett globalt läkemedelsbolag som forskar och utvecklar vacciner och biologiska läkemedel för att bekämpa infektionssjukdomar.  Projektet kommer att undersöka hur Ziccums lufttorkningsförmåga kan hjälpa företaget att generera torra och temperaturstabila vacciner. Ett av fem barn över hela världen får för närvarande inte ens grundvacciner (WHO) och 1,5 miljoner personer dör varje år sjukdomar som kan förhindras av vaccin.

Ziccum AB (publ) Flagging message (regulatory)

29 May, 2019

(Stockholm May 29, 2019) Ziccum AB (publ) received information on the change in the number of shares related to Inhalation Science AB"s sale of 400,000 shares on May 23, 2019.

Report from Ziccum AB (publ) Annual General Meeting, May 20, 2019

20 May, 2019

(Stockholm, Sweden, May 20, 2019.)  Today, May 20, 2019, the Annual General Meeting was held for Ziccum AB (publ). Below is a summary of the decisions made. All decisions were made with the required majority.

PLEASE NOTE: This is an unofficial translation of the original notice, which is in Swedish. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Ziccum AB: senior Astra Zeneca vaccine & biopharmaceutical strategist to be new Board member

09 May, 2019

Few people know the special risks and rewards of working with vaccines and biopharmaceuticals better than Astra Zeneca’s VP Mikaela Bruhammar. From 2012-2015 she led the team that launched and grew Astra Zeneca’s unique inhalable LAIV flu vaccine in Europe and US. Now she will bring her biologics/ vaccine expertise and broad pharma commercial experience to the Board of Ziccum AB. She will be proposed as new Board Member at the company’s Annual General Meeting on May 20.

Ziccum Q1 Report 2019 released

09 May, 2019

(Stockholm May 9, 2019)  Ziccum AB today releases its Q1 Report for 2019. The Report is now available on the company’s website.

Notice of Annual General Meeting

16 April, 2019

The shareholders of Ziccum AB (publ) are hereby invited to attend the Annual General Meeting on May 20, 2019 at 14.00 at Hälsovägen 7 in Flemingsberg. Voting rights registration starts at. 13.30, and is cancelled when the meeting opens.

NOTE: This is an unofficial translation of the original notice, which is in Swedish. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Kallelse till årsstämma

16 April, 2019

Aktieägarna i Ziccum AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2019 kl. 14.00 på Hälsovägen 7 i Flemingsberg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas.

ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 (Correction)

21 February, 2019

(The following contains a correction to 09.00 Thursday 21 Feb Press Release, the Year End report is unchanged). Ziccum AB CEO Göran Conradson: ’Vi har en världsunik och patenterad teknologi i LaminarPace som gör det möjligt för oss att framställa biologiska läkemedel i torr form. Det är ett konkurrenskraftigt erbjudande på en enorm och intressant marknad, där vi kan generera såväl betydande patientnytta som värdeskapande för våra aktieägare’

ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

21 February, 2019

Ziccum AB CEO Göran Conradson: ’Vi har en världsunik och patenterad teknologi i LaminarPace som gör det möjligt för oss att framställa biologiska läkemedel i torr form. Det är ett konkurrenskraftigt erbjudande på en enorm och intressant marknad, där vi kan generera såväl betydande patientnytta som värdeskapande för våra aktieägare’

ZICCUM AB (publ) Q4 and Year-End Report 2018

21 February, 2019

Ziccum CEO Göran Conradson: “We have a competitive offer in a huge, extremely interesting market, a market where we can deliver significant benefits to patients, and create value for our shareholders.” 

Ziccum AB submits patent application for new temperature-stable, dry-powder formulation of Adenovirus, a key global vaccine ingredient

10 January, 2019

Huddinge, 10 January 2019. Ziccum AB (publ) has submitted a formal patent application on a new dry-powder, temperature-stable formulation of Adenovirus—a key ingredient in vaccines against Malaria, Ebola, meningitis and HIV, diseases which affect over 100 million people globally every year. The dry-powder formulation was carried out using Ziccum’s technology for air-drying biologic therapies.

Ziccum AB lämnar in patentansökan på Adenovirus med torr och temperaturstabil formulering.

10 January, 2019

Huddinge, 10 januari 2019. Ziccum AB (publ) meddelar idag att bolaget efter att framgångsrikt ha avslutat den inledande utvecklingsfasen, nu har inlämnat en patentansökan avseende temperaturstabil formulering av Adenovirus baserad på bolagets teknologi för att torka biologiska läkemedel. För närvarande pågår utveckling av Adenovirusbaserade vacciner mot Malaria, Ebolavirus, hjärnhinneinflammation samt HIV – sjukdomar som årligen drabbar långt över 100 miljoner människor.

ZICCUM AB Interim Report Q.3 2018

15 November, 2018

Stockholm, Sweden, November 15 2018, Summary of interim report - Third Quarter and first nine months 2018: During the first nine months, Ziccum AB generated capital  through borrowing 2.25 MSEK, achieved proof of concept by drying selected antibodies, and received its first order regarding a feasibility project for a customer with a substance in preclinical development. On October 3, 2018 the subscription period for Ziccum"s new issue of units ahead of the planned listing on Spotlight was completed. The new share issue of 15.8 MSEK was subscribed to approx. SEK 52.7 million, a subscription ratio of approx. 334%. Ziccum"s shares were listed on Spotlight on October 25, 2018.

ZICCUM AB Delårsrapport Q3 2018

15 November, 2018

Stockholm, Sverige, november 15 2018, Sammanfattning av delårsrapport - tredje kvartalet och första nio månaderna 2018: Ziccum AB genomförde under de första nio månaderna en kapitalanskaffning genom upptagande av lån uppgående till 2,25 Mkr, uppnådde proof-of-concept genom torkning av utvalda antikroppar och erhöll sin första order avseende ett feasibility projekt för en kund med en substans under preklinisk utveckling. Den 3 oktober 2018 avslutades teckningstiden i Ziccums nyemission av units inför den planerade noteringen på Spotlight. Nyemissionen om 15,8 MSEK tecknades till cirka 52,7 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 334%. Ziccums aktier noterades på Spotlight den 25 oktober 2018.

Ziccum AB (publ) confirms first day of trading on Spotlight to be Thursday 25 October 2018

23 October, 2018

STOCKHOLM, SWEDEN – 22 October, 2018. On Thursday 25 October 2018, trading begins in Ziccum AB"s shares and warrants of series TO 1 on Spotlight. The share will be traded under the designation ‘ZICC’, with ISIN code SE0011415595. Warrants of the series TO 1 will be traded under the trade designation ‘ZICC TO 1’, with ISIN code SE0011641950.

Ziccum AB (publ) bekräftar första handelsdag på Spotlight torsdag den 25 oktober 2018

23 October, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 23 oktober, 2018. På torsdag, den 25 oktober 2018, inleds handeln i Ziccum AB:s aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight. Aktien handlas under handelsbeteckningen "ZICC" och har ISIN-kod SE0011415595. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under handelsbeteckningen "ZICC TO 1" och har ISIN-kod SE0011641950.

Ziccum ABs (publ) emission inför notering på Spotlight övertecknad

09 October, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 9 oktober, 2018. Den 3 oktober 2018 avslutades teckningstiden i Ziccums nyemission av units inför den planerade noteringen på Spotlight. Nyemissionen om 15,8 MSEK tecknades till cirka 52.7 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 334%. Ziccum tillförs därmed totalt 15,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,0 MSEK, samtidigt som antalet aktieägare ökar till cirka 1000. Avräkningsnotor för units som tecknats utan företräde enligt nyemissionens villkor skickades ut den 8 oktober 2018.

Ziccum AB (publ) share issue oversubscribed before listing on Spotlight

09 October, 2018

STOCKHOLM, SWEDEN 9 October: On October 3, 2018, the subscription period for Ziccum"s new issue of units was completed, prior to its planned listing on Spotlight. The new issue of 15.8 MSEK was subscribed to approximately 52.7 MSEK including subscription commitments, a subscription ratio of approximately 334%. Ziccum will therefore receive a total of 15.8 MSEK before issue costs of approx. 1 MSEK, while increasing the number of shareholders to approximately 1000. Settlement notes for units subscribed without preference under the new terms and conditions was issued on October 8, 2018.

Ziccum AB (publ) approved for listing on Spotlight

14 September, 2018

STOCKHOLM, SWEDEN – 14 September, 2018. Ziccum AB (publ) has been approved for listing on Stockholm stock market Spotlight, provided the minimum limit of the companys new issue and the marketplaces proprietary spread requirements are met. The subscription period for the companys new share issue will begin on September 19 and continue until October 3, 2018. The first day of trading on Spotlight is scheduled for October 25, 2018.

Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight

14 September, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 14 september, 2018. Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission inleds den 19 september och pågår till och med den 3 oktober 2018. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 25 oktober 2018.

Ziccum AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

13 September, 2018

Ziccum AB (”Ziccum”) är ett medicintekniskt utvecklingsbolag som utvecklar torra beredningsformer av produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform med bolagets patenterade teknologi LaminarPace. Huvudsyftet med noteringen på Spotlight är enligt bolaget att finansiera vidareutveckling och förädling av utvalda projektsubstanser.