Extra general meeting

Extra general meeting January 2022

Aktieägarna i Ziccum AB (publ), org.nr 559107-9412, kallas härmed till extra bolagsstämma den
18 januari 2022 kl. 13:00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 i Lund.

Rösträttsregistrering börjar kl. 12:30 och avbryts när stämman öppnas.