IPO 2018

Ziccum has carried out a successful IPO-process and listing at Spotlight. Information about the IPO is found here, only available in Swedish.

Ziccum genomförde under perioden september-oktober 2018 en framgångsrik nyemission av units inför notering på Spotlight. Nyemissionen om 15,8 MSEK tecknades till cirka 52.7 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 334%. Antalet aktieägare ökade till cirka 1000. Nedan följer korta fakta om noteringsemissionen samt dokument och filmer som ger utförligare beskrivningar om bolaget.

 

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningstid: 19 september – 3 oktober 2018
  • Värdering: 15 780 000 SEK (pre-money)
  • Kurs: 5,26 sek per unit
  • Emissionsvolym: 15 msek

Mer om bolaget

Ziccum: Safe Delivery in All Climates

Business case: Nya marknader, nya biologiska terapier, nya patenter

Fakta och siffror

Teckningstid:
19 september – 3 oktober 2018

Emissionsvolym:
Högst 3 000 000 units.
Vid full teckning tillförs Ziccum ca 15,8 MSEK före emissionskostnader (1,0 MSEK)

Värdering:
15,78 MSEK (pre-money)

Teckningskurs:
5,26 SEK per unit, inkluderande en aktie och en teckningsoption (vederlagsfri) av serieTO1. Courtage utgår ej.

Teckningsoption TO1:
Två teckningsoptioner av serie TO 1 ger rätt till teckning av en ny aktie med teckningsperiod under december 2019 till ett lösenpris om 10 SEK per aktie. TO1 emitteras vederlagsfritt.

Villkor för emissionen:
Bolaget har beslutat att lägsta belopp för att fullfölja emissionen är 10 000 000 SEK, vilket innebär att lägsta antal units som måste tecknas är 1 901 141 stycken.

Företräde:
Emissionen sker med företräde för aktieägare i Ziccum via s.k. Uniträtter. Bolagets huvudägare (73%), Inhalation Sciences har beslutat dela ut Uniträtterna till sina ägare. Sista dag för handel med ISABs aktie inklusive uniträtter i Ziccum är den 12 september.

Teckningspost:
Minsta teckningspost är 1 unit för de som tecknar med stöd av företrädesrätt och minst 1 000 units för de som tecknar utan stöd av företrädesrätt

Notering på Spotlight:
Första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight beräknas bli den 25 oktober 2018.

Teckningsåtaganden:
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 2,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 17 procent av emissionslikviden vid full teckning.

ISIN-kod för Ziccums aktie:
SE0011415595

ISIN-kod för teckningsoption TO 1:
SE0011641950