Ziccum AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i ZICCUM AB (publ)

14 May, 2020

Aktieägarna i Ziccum AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2020 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.30 och avbryts när stämman öppnas.

ZICCUM AB (publ) Flagging message (regulatory)

23 April, 2020

(Lund, Sweden, April 23, 2020.) The company's largest owner, Inhalation Sciences Sweden AB (publ) ("ISAB"), today announced the sale of 1,790,000 shares in Ziccum AB (publ) ("Ziccum"), corresponding to ISAB's entire holding in Ziccum. The sale was made outside the market via Penser Bank on behalf of ISAB to stakeholders with a long-term interest in Ziccum. The buyers include three members of Ziccum AB's Board of Directors, Kristian Kierkegaard, Mikaela Bruhammar and Fredrik Sjövall.

Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk)

23 April, 2020

(Lund, Sverige, april 23, 2020.) Bolagets största ägare, Inhalation Sciences Sweden AB (publ) ("ISAB"), har i dag offentliggjort försäljning av 1 790 000 aktier i Ziccum AB (publ) ("Ziccum"), motsvarande ISAB:s hela innehav i Ziccum. Försäljningen har skett utanför marknaden via Penser Bank på uppdrag av ISAB till intressenter med ett långsiktigt intresse för Ziccum. Bland köparna ingår tre ledamöter i Ziccum ABs styrelse, Kristian Kierkegaard, Mikaela Bruhammar och Fredrik Sjövall.

Ziccum AB (publ): Corfind intervjuar VD Göran Conradson om pågående verksamhet och vägen framåt för bolaget i Coronatider

08 April, 2020

LUND, SVERIGE - 8 april, 2020. I intervjun berättar VD mer om verksamheten och status i pågående projekt att ta fram formuleringar på temperaturstabila vacciner samt strategin framåt under pågående Corona pandemin.  "SARS-CoV-2 tycks vara här för att stanna under lång tid framöver. Det enda sättet att få bukt med viruset är inte bara att ta fram ett vaccin, utan även att säkerställa att alla människor på jorden även får tillgång till vaccinet. Redan idag är det ett stort problem att få ut befintliga vacciner framförallt pga brister i kylkedjan. Det pågår ständiga epidemier runt om i världen där uppskattningsvis 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för", berättar Göran i intervjun.

ZICCUM tecknar avsiktsförklaring att undersöka integration av Ziccums teknologi in i en innovativ vaccintillverkningsprocess

26 March, 2020

(Lund, Sverige, mars 26 2020) Ziccum har skrivit en formell avsiktsförklaring, s.k. Letter of Intent, med ett företag som har en ny innovativ produktionsteknologi för vacciner. Avtalet omfattar utvärdering av integrering av Ziccums formuleringsteknologi för mässling och röda hund (rubella) vacciner. Målsättningen är att signifikant sänka kostnaderna av barnvaccin samt att öka tillgängligheten av vaccin till världens alla barn genom att generera temperaturstabila formuleringar.

Ziccum AB (publ): Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2019

13 February, 2020

LUND, SVERIGE - 13 februari, 2020. Ziccum AB (publ), sammanfattning av bokslutskommunikén - fjärde kvartalet 2019: Ziccum är på god väg att leverera det vi utlovade vid noteringen av vår aktie - att under året starta tre projekt för att utveckla stabila, torra vaccinformuleringar samt biologiska läkemedel.

Ziccum AB (publ) Year-end report January 1 - December 31, 2019

13 February, 2020

LUND, SWEDEN - 13 February 2020. Ziccum AB (publ), summary of the year-end report - fourth quarter 2019: Ziccum is well on its way to delivering what we promised when listing our share - to start three projects during the year to develop stable, dry vaccine formulations as well as biological drugs.

ZICCUM AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk)

07 February, 2020

Lund, 7 februari, 2020: Den 31 december 2019 avslutades utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1. I och med utnyttjandet av teckningsoptioner ökade antalet aktier i Ziccum med 1 389 935 aktier.

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Ziccum: Nyttjandegraden uppgick till 92,6 procent

07 January, 2020

Lund, 7 januari 2020. Den 31 december 2019 avslutades utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 2 778 770 teckningsoptioner för teckning av 1 389 385 aktier till teckningskurs 10 SEK per aktie. Nyttjandegraden uppgick således till 92,6 procent och genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Ziccum därmed 13,9 MSEK före emissionskostnader.

ZICCUM AB submits patent application for new temperature-stable, dry-powder formulation of virus belonging to same family as Measles

20 December, 2019

Lund 20 December 2019. Temperature demands on vaccines are getting tougher, as underimmunisation becomes more urgent. As part of  the WHO"s strategic mission to vaccinate more people worldwide, it now demands that vaccines must be stored at +40 degrees C for at least three days in order to earn CTC (Controlled Temperature Chain) approval (1). Ziccum is now applying for one patent that will cover a range of dry-formulated viruses and vaccines that can meet CTC demands, including new formulations of measles vaccines.

ZICCUM AB engages Emerging Viral Diseases unit of Aix-Marseille University to develop dry viruses and vaccines, strengthening Ziccum"s future IP portfolio

19 December, 2019

Lund, 19th December 2019. The Emerging Virus Unit (Unité des Virus Émergents) is one of the world"s leading virology laboratories. Ziccum has now engaged UVE to use Ziccum"s technology to develop and formulate vaccines and viruses as dry powders, boosting global access to them and making them significantly faster and cheaper to transport. This collaboration will significantly strengthen Ziccum"s IP portfolio.

Ziccums styrelse och VD tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner

19 December, 2019

Lund, 19 december 2019. Den 31 december 2019 avslutas utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som under 2018 emitterades i samband med upptagande till handel av Ziccum AB:s (publ) ("Ziccum" eller "Bolaget") värdepapper på Spotlight.  Ziccums styrelse och VD har utnyttjat teckningsoptioner som tilldelades dem i samband med noteringen, motsvarande 248 304 teckningsoptioner av serie TO 1.

 

Ziccum presenterar målsättningar för 2020

02 December, 2019

Lund, 2 december 2019. I samband med utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 i Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) presenterar Ziccum målsättningar för 2020. Den primära målsättningen under 2020 är att ingå Bolagets första licensavtal.

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner i Ziccum har inletts

02 December, 2019

Lund, 2 december 2019. Teckning av aktier i Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) med stöd av teckningsoptioner (TO 1) inleddes den 1 december 2019 och pågår till och med den 31 december 2019. Sista dag för handel av TO 1 är fredagen den 20 december 2019.

Utnyttjande av teckningsoptioner i Ziccum

29 November, 2019

Lund, 29 november 2019. Teckning av aktier i Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) med stöd av teckningsoptioner (TO 1) äger rum från och med 1 december 2019 till och med den 31 december 2019. Sista dag för handel av TO 1 är fredagen den 20 december 2019.

Erik Penser Bank publicerar analys av Ziccum

21 October, 2019

Stockholm, 21 oktober 2019. Ziccum AB (publ) (‘Ziccum’) har tecknat avtal avseende ett oberoende analysuppdrag från Erik Penser Bank genom bankens tjänst EP Access innebärande att Ziccum inte kommer ha någon insyn i analysarbetet mer än informationsgivning på begäran. Ziccum kommer heller inte ha något inflytande över Erik Pensers slutsatser eller rekommendationer.

Ziccum enters into evaluation agreement with global pharmaceutical and vaccine company

03 October, 2019

Stockholm, October 3, 2019. Ziccum AB (publ) (‘Ziccum’) is to conduct an evaluation study with a global healthcare company engaged in researching and developing, vaccines and proteins to combat infectious diseases. The project will explore whether Ziccum’s air-drying capabilities could generate stable, dry-form vaccines for the company. 1-in-5 children worldwide currently do not receive even basic vaccines (WHO), and 1.5 million die every year from vaccine-preventable diseases. 

Ziccum ingår ett avtal för utvärdering med ett globalt läkemedels- och vaccinbolag

03 October, 2019

Stockholm, 03 oktober 2019. Ziccum AB (publ) (‘Ziccum’) ska utföra en utvärdering tillsammans med ett globalt läkemedelsbolag som forskar och utvecklar vacciner och biologiska läkemedel för att bekämpa infektionssjukdomar.  Projektet kommer att undersöka hur Ziccums lufttorkningsförmåga kan hjälpa företaget att generera torra och temperaturstabila vacciner. Ett av fem barn över hela världen får för närvarande inte ens grundvacciner (WHO) och 1,5 miljoner personer dör varje år sjukdomar som kan förhindras av vaccin.

Ziccum AB (publ) Flagging message (regulatory)

29 May, 2019

(Stockholm May 29, 2019) Ziccum AB (publ) received information on the change in the number of shares related to Inhalation Science AB"s sale of 400,000 shares on May 23, 2019.

Report from Ziccum AB (publ) Annual General Meeting, May 20, 2019

20 May, 2019

(Stockholm, Sweden, May 20, 2019.)  Today, May 20, 2019, the Annual General Meeting was held for Ziccum AB (publ). Below is a summary of the decisions made. All decisions were made with the required majority.

PLEASE NOTE: This is an unofficial translation of the original notice, which is in Swedish. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Ziccum AB: senior Astra Zeneca vaccine & biopharmaceutical strategist to be new Board member

09 May, 2019

Few people know the special risks and rewards of working with vaccines and biopharmaceuticals better than Astra Zeneca’s VP Mikaela Bruhammar. From 2012-2015 she led the team that launched and grew Astra Zeneca’s unique inhalable LAIV flu vaccine in Europe and US. Now she will bring her biologics/ vaccine expertise and broad pharma commercial experience to the Board of Ziccum AB. She will be proposed as new Board Member at the company’s Annual General Meeting on May 20.

Ziccum Q1 Report 2019 released

09 May, 2019

(Stockholm May 9, 2019)  Ziccum AB today releases its Q1 Report for 2019. The Report is now available on the company’s website.

Notice of Annual General Meeting

16 April, 2019

The shareholders of Ziccum AB (publ) are hereby invited to attend the Annual General Meeting on May 20, 2019 at 14.00 at Hälsovägen 7 in Flemingsberg. Voting rights registration starts at. 13.30, and is cancelled when the meeting opens.

NOTE: This is an unofficial translation of the original notice, which is in Swedish. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Kallelse till årsstämma

16 April, 2019

Aktieägarna i Ziccum AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2019 kl. 14.00 på Hälsovägen 7 i Flemingsberg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas.

ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 (Correction)

21 February, 2019

(The following contains a correction to 09.00 Thursday 21 Feb Press Release, the Year End report is unchanged). Ziccum AB CEO Göran Conradson: ’Vi har en världsunik och patenterad teknologi i LaminarPace som gör det möjligt för oss att framställa biologiska läkemedel i torr form. Det är ett konkurrenskraftigt erbjudande på en enorm och intressant marknad, där vi kan generera såväl betydande patientnytta som värdeskapande för våra aktieägare’

ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018

21 February, 2019

Ziccum AB CEO Göran Conradson: ’Vi har en världsunik och patenterad teknologi i LaminarPace som gör det möjligt för oss att framställa biologiska läkemedel i torr form. Det är ett konkurrenskraftigt erbjudande på en enorm och intressant marknad, där vi kan generera såväl betydande patientnytta som värdeskapande för våra aktieägare’

ZICCUM AB (publ) Q4 and Year-End Report 2018

21 February, 2019

Ziccum CEO Göran Conradson: “We have a competitive offer in a huge, extremely interesting market, a market where we can deliver significant benefits to patients, and create value for our shareholders.” 

Ziccum AB submits patent application for new temperature-stable, dry-powder formulation of Adenovirus, a key global vaccine ingredient

10 January, 2019

Huddinge, 10 January 2019. Ziccum AB (publ) has submitted a formal patent application on a new dry-powder, temperature-stable formulation of Adenovirus—a key ingredient in vaccines against Malaria, Ebola, meningitis and HIV, diseases which affect over 100 million people globally every year. The dry-powder formulation was carried out using Ziccum’s technology for air-drying biologic therapies.

Ziccum AB lämnar in patentansökan på Adenovirus med torr och temperaturstabil formulering.

10 January, 2019

Huddinge, 10 januari 2019. Ziccum AB (publ) meddelar idag att bolaget efter att framgångsrikt ha avslutat den inledande utvecklingsfasen, nu har inlämnat en patentansökan avseende temperaturstabil formulering av Adenovirus baserad på bolagets teknologi för att torka biologiska läkemedel. För närvarande pågår utveckling av Adenovirusbaserade vacciner mot Malaria, Ebolavirus, hjärnhinneinflammation samt HIV – sjukdomar som årligen drabbar långt över 100 miljoner människor.

ZICCUM AB Interim Report Q.3 2018

15 November, 2018

Stockholm, Sweden, November 15 2018, Summary of interim report - Third Quarter and first nine months 2018: During the first nine months, Ziccum AB generated capital  through borrowing 2.25 MSEK, achieved proof of concept by drying selected antibodies, and received its first order regarding a feasibility project for a customer with a substance in preclinical development. On October 3, 2018 the subscription period for Ziccum"s new issue of units ahead of the planned listing on Spotlight was completed. The new share issue of 15.8 MSEK was subscribed to approx. SEK 52.7 million, a subscription ratio of approx. 334%. Ziccum"s shares were listed on Spotlight on October 25, 2018.