Ziccum offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 16 februari 2024, utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som avslutades den 14 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 61,5 procent, varav cirka 58,6 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 2,9 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom Företrädesemissionen tillförs Ziccum därmed cirka 6,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 (”Teckningsoptioner”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 14 februari 2024. Totalt tecknades 943 745 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande 61,5 procent av Företrädesemissionen. 898 674 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 58,6 procent av Företrädesemissionen och 45 071 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 2,9 procent av Företrädesemissionen.
 
Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) aktie och en (1) Teckningsoption. Sammanlagt tecknades 943 745 units vilket motsvarar 943 745 nya aktier och 943 745 Teckningsoptioner. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 6,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1 MSEK. Bolaget kan, vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5, komma att erhålla ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.
 
Tilldelning och leverans
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter genomförs i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 30 januari 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats units via separat avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 
 
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ZICC BTU fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka nio (9), 2024. Därefter kommer BTU, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och Teckningsoptioner och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
 
Teckningsoptioner
Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024. Teckningskursen per aktie ska motsvara det lägsta av i) 8 SEK och ii) för det fall Bolaget beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mellan den 1 februari 2024 och den 31 augusti 2024, teckningskursen i den senast beslutade sådana nyemissionen (med förbehåll för att teckningskursen aldrig får understiga aktiens kvotvärde). Således kan Bolaget, vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner, komma att erhålla ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.
 
Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.ziccum.com.
 
Aktiekapital och antal aktier
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Ziccum med 943 745 aktier, från 14 428 513 aktier till 15 372 258 aktier, och aktiekapitalet ökar med 157 290,83 SEK, från 2 404 752,17 SEK till 2 562 043,00 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 6,1 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 943 745 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 157 290,83 SEK, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 6,1 procent.
 
Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 
För mer information, vänligen kontakta
Ann Gidner, VD
E-post: gidner@ziccum.com
Mobil: +46 722140141
 
Fredrik Sjövall, styrelseordförande
E-post: sjovall@ziccum.com
Mobil: +46 70 645 08 75
 
Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)
 
Kort om Ziccum
Ziccum utvecklar LaminarPace, en unik metod för torkning av biologiska läkemedel och vacciner i rumstemperatur. Metoden bygger på massöverföring istället för värmeöverföring. Tekniken licensieras ut till utvecklare och tillverkare av vaccin och biologiska läkemedel inom den globala läkemedelsindustrin. Genom att minska den stress som den aktiva substansen utsätts för under torkningen erbjuder LaminarPace en unik möjlighet att ta fram termostabila biologiska läkemedel med partikel-teknologi i en torr pulverberedning. Dessa är enkla att hantera och transportera och lämpar sig utmärkt för nya administreringssätt. Tekniken har framgångsrikt tillämpats på mRNA, peptider, proteiner, antikroppar, lipider och enzymer, samt på hjälpämnen och adjuvanter, och lämpar sig väl för industriell tillämpning. Ziccum är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 
VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion, varken från Ziccum eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida i samband med Företrädesemissionen.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Då Ziccum har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.
 
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Ziccum announces outcome in rights issue

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, RUSSIA, BELARUS OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY SWEDISH LAW. SEE ALSO THE SECTION ”IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Ziccum AB (publ) (”Ziccum” or the ”Company”) announces today, on 16 February 2024, the outcome of the rights issue of units, consisting of shares and warrants, which ended on 14 February 2024 (the ”Rights Issue”). The outcome shows that the Rights Issue has been subscribed to a total of approximately 61.5 percent, of which approximately 58.6 percent was subscribed with unit rights and approximately 2.9 percent was subscribed without unit rights. Through the Rights Issue, Ziccum thus receives approximately MSEK 6.4 before issuing costs. Upon full exercise of all warrants of series TO5 (”Warrants”) within the framework of issued units, the Company may receive an additional maximum of approximately MSEK 7.5 before issuing costs.

Outcome of the Rights Issue
The subscription period in the Rights Issue ended on 14 February 2024. In total, 943,745 units were subscribed for with and without unit rights, corresponding to 61.5 percent of the Rights Issue. 898,674 units were subscribed for with unit rights, corresponding to approximately 58.6 percent of the Rights Issue and 45,071 units were subscribed for without unit rights, corresponding to approximately 2.9 percent of the Rights Issue.
 
Each unit in the Rights Issue consists of one (1) share and one (1) Warrant. In total, 943,745 units were subscribed for, corresponding to 943,745 new shares and 943,745 Warrants. The Rights Issue provides the Company with approximately MSEK 6.4 before deduction of issuing costs, which amount to approximately MSEK 1. The Company may, upon full exercise of all warrants of series TO5, receive an additional maximum of approximately SEK 7.5 million before issuing costs.
 
Allocation and delivery
Allocation of units subscribed for without unit rights is carried out in accordance with the principles stated in the information memorandum published by the Company on 30 January 2024. Notice of allocation of units subscribed for without unit rights will shortly be sent to those who have been allocated units via a separate contract note. Nominee-registered shareholders will receive notification of allocation in accordance with the respective nominee’s procedures.
 
Trading in BTU
Trading with paid subscribed units (BTU) on Nasdaq First North Growth Market is ongoing under the short name ZICC BTU until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office, which is expected to take place around week nine (9), 2024. Thereafter, BTU will, after approximately one week, be converted into shares and Warrants and admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market.
 
Warrants
Each warrant of series TO5 entitles the holder to subscribe for one (1) new share during the period from and including 2 September 2024 to and including 13 September 2024. The subscription price per share shall correspond to the lowest of i) SEK 8 and ii) in the event that the Company resolves on a new issue of shares with deviation from the shareholders’ pre-emption rights between 1 February 2024 and 31 August 2024, the subscription price in the most recently resolved such new issue (subject to the fact that the subscription price may never be less than the quota value of the share). Thus, upon full exercise of all Warrants, the Company may receive an additional maximum of approximately MSEK 7.5 before issuing costs.
 
Complete terms and conditions for the Warrants are available on the Company’s website www.ziccum.com.
 
Share capital and number of shares
Through the Rights Issue, the number of shares in Ziccum increases by 943,745 shares, from 14,428,513 shares to 15,372,258 shares, and the share capital increases by SEK 157,290.83, from SEK 2,404,752.17 to SEK 2,562,043.00, corresponding to a dilution effect of approximately 6.1 percent. Upon full exercise of all issued Warrants, the number of shares in the Company will increase by an additional 943,745 shares and the share capital will increase by an additional SEK 157,290.83, corresponding to an additional dilution effect of approximately 6.1 percent.
 
Advisors
Fredersen Advokatbyrå is legal advisor and Aqurat Fondkommission acts as issuing agent in connection with the Rights Issue.
 
For more information, please contact
Ann Gidner, CEO
E-mail: gidner@ziccum.com
Mobile: +46 722140141
 
Fredrik Sjövall, Chairman of the Board
E-mail: sjovall@ziccum.com
Mobile: +46 70 645 08 75
 
Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)
 
About Ziccum
Ziccum is developing LaminarPaceTM, a unique drying method for biopharmaceuticals and vaccines based on mass transfer, not heat transfer. The technology is offered by licensing to vaccine and biologics developers and manufacturers in the global pharmaceutical industry. By reducing drying stress to the active ingredient, LaminarPaceTM uniquely enables particle-engineered, thermostable dry powder biopharmaceuticals which can be easily handled and transported and are highly suitable for novel administration routes. The technology has been successfully applied to mRNA, peptides, proteins, antibodies, lipids and enzymes as well as excipients and adjuvants, and is well suited for industrial application. Ziccum is listed on the Nasdaq First North Growth Market.
 
IMPORTANT INFORMATION
The publication, announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to legal restrictions and persons in the jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform themselves about and observe such legal restrictions. The recipient of this press release is responsible for using this press release and the information contained herein in accordance with the applicable rules in each jurisdiction. This press release does not constitute an offer or an invitation to acquire or subscribe for any securities in Ziccum in any jurisdiction, neither from Ziccum nor from anyone else.
 
This press release is not a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. No prospectus will be prepared by the Company and published on the Company’s website in connection with the Rights Issue.
 
This press release does not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of such securities in the United States. The information contained in this press release may not be announced, published, copied, reproduced or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea, Russia, Belarus or any other jurisdiction where such announcement, publication or distribution of this information would be contrary to applicable law or where such action is subject to legal restrictions or would require additional registration or other measures than those required by Swedish law. Actions in contravention of this guidance may constitute a breach of applicable securities laws.
 
In the United Kingdom, this document and other materials relating to the securities referred to herein are only being distributed and directed to, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, ”qualified investors” (as defined in section 86(7) of the Financial Services and Markets Act 2000) who are (i) persons who have professional experience in matters relating to investments and who fall within the definition of ”investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”); or (ii) ”high net worth entities” as referred to in Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this communication relates is available in the United Kingdom only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action based on this announcement and should not act or rely on it.
 
As Ziccum has made the assessment that the Company conducts activities worthy of protection under the Act (2023:560) on review of foreign direct investments, certain investments in the Rights Issue may require review by the Swedish Inspectorate for Strategic Products. For more information, please visit the Swedish Inspectorate for Strategic Products’ website, www.isp.se, or contact the Company.
 
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains forward-looking statements that reflect the Company’s intentions, beliefs or expectations regarding the Company’s future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and can be identified by the fact that they contain expressions such as ”believes”, ”expects”, ”anticipates”, ”intends”, ”estimates”, ”will”, ”may”, ”assumes”, ”should”, ”could” and, in each case, negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although the Company believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialise or that they are accurate. Because these assumptions are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcomes may differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied by the forward-looking statements in this press release. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are correct and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein speak only as of the date of this press release and are subject to change. Neither the Company nor anyone else undertakes to review, update, confirm or publicly announce any revision to any forward-looking statement to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless required by law or Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.

Ziccums Styrelse och Ledningsgrupp nyttjar samtliga sina Uniträtter i den pågående nyemissionen.

Den 22e januari meddelade Ziccum att finansiering till 2025 säkrats genom en kombinerad riktad emission och företrädesemission. Teckningskursen per Unit i Företrädesemissionen uppgår till 6,80 SEK och varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5. Teckningsperioden pågår just nu och fram till den 14 februari. Styrelse och Ledning kommer att nyttja samtliga sina Uniträtter för teckning av aktier och teckningsoptioner i den pågående emissionen.

Den riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen genomförs kombinerat för att på ett effektivt sätt säkerställa rörelsekapital för fortsatt offensiv affärsmässig och teknisk utveckling och på ett sätt som ger Bolagets aktieägare möjligheten att delta i finansieringen. Beaktat den Riktade Nyemissionen, och förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, tillförs Ziccum en initial likvid om totalt cirka 13,5 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om totalt cirka 1 MSEK.

Ziccum’s Board of Directors and Management Group use all their Unit Rights in the ongoing new share issue.

On January 22, Ziccum announced that financing until 2025 had been secured through a combined directed issue and rights issue. The subscription price per Unit in the Rights Issue amounts to SEK 6.80 and each Unit consists of one (1) share and one (1) free warrant of series TO5. The subscription period is currently running until February 14. The Board and Management will use all their Unit Rights for the subscription of shares and warrants in the current issue.

The directed New Issue and the Rights Issue are carried out combined to effectively secure working capital for continued aggressive business and technical development and in a way that gives the Company's shareholders the opportunity to participate in the financing. Taking into account the Directed New Issue, and assuming that the Rights Issue is fully subscribed, Ziccum will receive an initial liquid of a total of approximately SEK 13.5 million, after deduction for issue costs of a total of approximately SEK 1 million.

Ziccum offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission av units (”Units”) bestående av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 22 januari 2024 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet, som är avfattat på engelska, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ziccum.com) och på Aqurats webbplats (www.aqurat.se).

Ziccum offentliggör idag ett informationsmemorandum avseende Bolagets förestående Företrädesemission. Informationsmemorandumet, som är avfattat på Bolagets officiella språk för informationsgivning, engelska, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ziccum.com) och på Aqurats webbplats (www.aqurat.se).

Villkor för Företrädesemissionen

 • Företrädesemissionen omfattar högst 1 534 015 Units, där varje Unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5 (”Teckningsoptionerna”). Totalt omfattar Företrädesemissionen därmed högst 1 534 015 aktier och 1 534 015 Teckningsoptioner.
 • Den som på avstämningsdagen den 29 januari 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen.
 • En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 6,80 SEK per Unit, motsvarande 6,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 31 januari 2024 till och med den 14 februari 2024.
 • Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 31 januari 2024 till och med den 9 februari 2024.
 • Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 31 januari 2024 fram till att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka nio (9), 2024.
 • Ziccum beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 16 februari 2024.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 31 januari 2024 – 14 februari 2024: Teckningsperiod
 • 31 januari 2024 – 9 februari 2024: Handel i uniträtter
 • 16 februari 2024: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta
Ann Gidner, VD
E-post: gidner@ziccum.com
Mobil: +46 722140141

Fredrik Sjövall, styrelseordförande
E-post: sjovall@ziccum.com
Mobil: +46 70 645 08 75

Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)

Kort om Ziccum
Ziccum utvecklar LaminarPace, en unik metod för torkning av biologiska läkemedel och vacciner i rumstemperatur. Metoden bygger på massöverföring istället för värmeöverföring. Tekniken licensieras ut till utvecklare och tillverkare av vaccin och biologiska läkemedel inom den globala läkemedelsindustrin. Genom att minska den stress som den aktiva substansen utsätts för under torkningen erbjuder LaminarPace en unik möjlighet att ta fram termostabila biologiska läkemedel med partikel-teknologi i en torr pulverberedning. Dessa är enkla att hantera och transportera och lämpar sig utmärkt för nya administreringssätt. Tekniken har framgångsrikt tillämpats på mRNA, peptider, proteiner, antikroppar, lipider och enzymer, samt på hjälpämnen och adjuvanter, och lämpar sig väl för industriell tillämpning. Ziccum är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion, varken från Ziccum eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86 (7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Då Ziccum har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Ziccum publishes Information Memorandum in connection with the forthcoming rights issue of units

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, RUSSIA, BELARUS OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY SWEDISH LAW. SEE ALSO THE SECTION ”IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Ziccum AB (publ) (”Ziccum” or the ”Company”) today publishes an Information Memorandum regarding the Company’s forthcoming rights issue of units (“Units”) consisting of shares and warrants resolved by the Board of Directors on 22 January 2024 (the ”Rights Issue”). The information memorandum, which is written in English, is available on the Company’s website (www.ziccum.com) and on Aqurat’s website (www.aqurat.se).

Ziccum today publishes an information memorandum regarding the Company’s forthcoming Rights Issue. The information memorandum, which is written in the Company’s official language for information disclosure, English, is available on the Company’s website (www.ziccum.com) and on Aqurat’s website (www.aqurat.se).

Terms for the Rights Issue

 • The Rights Issue comprises a maximum of 1,534,015 Units, where each Unit consists of one (1) new share and one (1) warrant of series TO5 (the ”Warrants”). In total, the Rights Issue thus comprises a maximum of 1,534,015 shares and 1,534,015 Warrants.
 • Those who on the record date of 29 January 2024 are registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB have pre-emption rights to subscribe for Units in the Rights Issue.
 • One (1) existing share held on the record date entitles to one (1) unit right. Nine (9) unit rights entitle the holder to subscribe for one (1) Unit.
 • The subscription price in the Rights Issue amounts to SEK 6.80 per Unit, corresponding to SEK 6.80 per share. The warrants are issued free of charge.
 • The subscription period in the Rights Issue runs from and including 31 January 2024 to and including 14 February 2024.
 • Trading in unit rights will take place on Nasdaq First North Growth Market from and including 31 January 2024 to and including 9 February 2024.
 • Trading in BTU (paid subscribed unit) will take place on Nasdaq First North Growth Market from and including 31 January 2024 up until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office, which is expected to take place around week nine (9), 2024.
 • Ziccum expects to announce the outcome of the Rights Issue around 16 February 2024.

Preliminary timetable for the Rights Issue

 • 31 January 2024 – 14 February 2024: Subscription period
 • 31 January 2024 – 9 February 2024: Trading in unit rights
 • 16 February 2024: Estimated date for publication of the outcome of the Rights Issue

Advisor
Fredersen Advokatbyrå is legal advisor and Aqurat Fondkommission is acting as issuing agent in connection with the Rights Issue.

For more information, please contact
Ann Gidner, CEO
E-mail: gidner@ziccum.com
Mobile: +46 722140141

Fredrik Sjövall, Chairman of the Board
E-mail: sjovall@ziccum.com
Mobile: +46 70 645 08 75

Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)

About Ziccum
Ziccum is developing LaminarPaceTM, a unique drying method for biopharmaceuticals and vaccines based on mass transfer, not heat transfer. The technology is offered by licensing to vaccine and biologics developers and manufacturers in the global pharmaceutical industry. By reducing drying stress to the active ingredient, LaminarPaceTM uniquely enables particle-engineered, thermostable dry powder biopharmaceuticals which can be easily handled and transported and are highly suitable for novel administration routes. The technology has been successfully applied to mRNA, peptides, proteins, antibodies, lipids and enzymes as well as excipients and adjuvants, and is well suited for industrial application. Ziccum is listed on the Nasdaq First North Growth Market.

IMPORTANT INFORMATION
The publication, announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to legal restrictions and persons in the jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform themselves about and observe such legal restrictions. The recipient of this press release is responsible for using this press release and the information contained herein in accordance with the applicable rules in each jurisdiction. This press release does not constitute an offer or an invitation to acquire or subscribe for any securities in Ziccum in any jurisdiction, neither from Ziccum nor from anyone else.

This press release is not a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. No prospectus will be prepared by the Company and published on the Company’s website in connection with the Rights Issue.

This press release does not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of such securities in the United States. The information contained in this press release may not be announced, published, copied, reproduced or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea, Russia, Belarus or any other jurisdiction where such announcement, publication or distribution of this information would be contrary to applicable law or where such action is subject to legal restrictions or would require additional registration or other measures than those required by Swedish law. Actions in contravention of this guidance may constitute a breach of applicable securities laws.

In the United Kingdom, this document and other materials relating to the securities referred to herein are only being distributed and directed to, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, ”qualified investors” (as defined in section 86 (7) of the Financial Services and Markets Act 2000) who are (i) persons who have professional experience in matters relating to investments and who fall within the definition of ”investment professionals” in Article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”); or (ii) ”high net worth entities” as referred to in Article 49 (2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this communication relates is available in the United Kingdom only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action based on this announcement and should not act or rely on it.

As Ziccum has made the assessment that the Company conducts activities worthy of protection under The Foreign Direct Investment Screening Act (2023:560), certain investments in the Rights Issue may require review by the Swedish Inspectorate of Strategic Products. For more information, please visit the Swedish Inspectorate of Strategic Products’ website, www.isp.se, or contact the Company.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains forward-looking statements that reflect the Company’s intentions, beliefs or expectations regarding the Company’s future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and can be identified by the fact that they contain expressions such as ”believes”, ”expects”, ”anticipates”, ”intends”, ”estimates”, ”will”, ”may”, ”assumes”, ”should”, ”could” and, in each case, negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although the Company believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialise or that they are accurate. Because these assumptions are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcomes may differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied by the forward-looking statements in this press release. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are correct and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein speak only as of the date of this press release and are subject to change. Neither the Company nor anyone else undertakes to review, update, confirm or publicly announce any revision to any forward-looking statement to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless required by law or Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.

Ziccum säkrar finansiering till 2025 genom kombinerad riktad emission och företrädesemission för fortsatt genomförande av den ambitiösa affärsplanen.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen för Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2023, genomfört en riktad nyemission av 622 371 aktier om cirka 4,2 MSEK (”Riktade Nyemissionen”) till den amerikanska professionella investeraren Global Corporate Finance (”GCF”). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 6,80 SEK per aktie genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och GCF och motsvarar 7,36 procents rabatt gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) under de fem (5) senaste handelsdagarna. Den Riktade Nyemissionen är en del av ett långsiktigt finansieringsupplägg med GCF inom vilket Ziccum ensidigt äger rätt att påkalla ytterligare investeringar från GCF, i utbyte mot nyemitterade aktier, om motsvarande totalt cirka 2,7 MUSD under de kommande trettio (30) månaderna. Styrelsen i Ziccum har även, med stöd av befintligt bemyndigandet från årsstämman, beslutat om att genomföra en företrädesemission av units (”Units”) om maximalt 10,4 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen per Unit i Företrädesemissionen uppgår till 6,80 SEK och varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5, vilket innebär att teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen motsvarar teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen. Den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen genomförs kombinerat för att på ett effektivt sätt säkerställa rörelsekapital för fortsatt offensiv affärsmässig och teknisk utveckling och på ett sätt som ger Bolagets aktieägare möjligheten att delta i finansieringen. Beaktat den Riktade Nyemissionen, och förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, tillförs Ziccum en initial likvid om totalt cirka 13,5 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om totalt cirka 1 MSEK.

VD Ann Gidner: ”Tack vare väldigt tydliga bekräftelser på att LaminarPace fungerar för den mest krävande och efterfrågade produkten, mRNA i lipidnanopartiklar, och efter att ha skapat en betydande internationell industriposition, har Ziccum en mycket spännande tid framför sig. Det finns ingen annan teknologi som kan göra det vi gör. Varje dag har vi kontakter med potentiella partners som är intresserade av vår teknologi. Vi för affärsdialogerna framåt, levererar på befintliga partnerprojekt samt fortsätter att generera data på nästa nivå, dels genom djurstudier, dels i stabilitetsstudier, under 2024.

Styrelseordförande Fredrik Sjövall: ”Att säkra ytterligare finansiering säkerställer att den snabba utvecklingen i Ziccum kan fortsätta. Genom att kombinera en riktad nyemission till en ny strategisk investerare och en företrädesemission – på lika villkor – lyckas vi tillföra nytt kapital med möjlighet för nuvarande aktieägare att begränsa sin utspädning och fortsätta investera i Ziccum med ökad säkerhet. Dessutom genomförs kapitalanskaffningen till en låg kostnad. Den begränsade aktiekursrabatten har överenskommits baserat på vår starka marknadsposition och våra tydliga affärsmässiga och tekniska framsteg, bekräftat av GCFs due diligence-process. Vårt mål är att göra allt för att skydda befintliga aktieägares värde på bästa möjliga sätt, i ett särskilt utmanande finansieringsklimat.

Live digital pressträff och frågestund, tisdagen den 23 januari, kl 1300

Ziccums styrelseordförande Fredrik Sjövall kommer att delta i en direktsänd pressträff för att presentera bolagets finansiering och svara på frågor. Pressträffen sker i samarbete med Direkt Studios och Investor Targeting. Investerare kan skicka in sina frågor i förväg, eller live under eventet via chatt.

För att skicka in frågor i förväg, skicka dem till moderator Kaarlo Airaxin på: kaarlo.airaxin@investortarget.se

För att delta i evenemanget, gå till: https://www.youtube.com/watch?v=RBO9cXhe3HM

Riktade Nyemissionen

Styrelsen i Ziccum har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2023, beslutat att genomföra den Riktade Nyemissionen till GCF, bestående av 622 371 aktier till en teckningskurs om 6,80 SEK per aktie. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och GCF och motsvarar 7,36 procents rabatt gentemot Bolagets volymvägda genomsnittskurs på First North under de fem (5) senaste handelsdagarna. Genom den Riktade Nyemissionen erhåller Bolaget cirka 4,2 MSEK före emissionskostnader. Av den erhållna nettolikviden har Bolaget valt att kvitta cirka 1,1 MSEK gentemot GCFs fordran på Bolaget för den uppläggningsavgift som Bolaget åtagit sig att betala GCF inom ramen för det långsiktiga finansieringsupplägget mellan Bolaget och GCF. Genom den Riktade Nyemissionen säkerställer Bolaget på ett effektivt sätt rörelsekapital för fortsatt offensiv affärsmässig och teknisk utveckling. Bolaget avser särskilt använda likviden från den Riktade Nyemissionen till att fortsätta exekvera på den ambitiösa tekniska och kommersiella plan som föreligger och för att kunna accelerera pågående och nya affärsdialoger. GCF kommer inte erhålla företrädesrätt i Företrädesemissionen genom den Riktade Nyemissionen.

Bolagets styrelse har noga övervägt möjligheten att anskaffa erforderligt kapital genom enbart en större företrädesemission, men har konkluderat att en sådan företrädesemission (i) skulle vara väsentligt mer tidskrävande samt medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering mot potentiell volatilitet på marknaden jämfört med den Riktade Nyemissionen, (ii) givet rådande marknadsförutsättningar och den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden, skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett emissionsgarantisyndikat för att säkerställa tillräcklig teckning och emissionslikvid, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle behöva göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen, och (iv) till skillnad från genomförandet av enbart en större företrädesemission innebär den Riktade Nyemissionen att Bolaget tillförs en ny kapitalstark och professionell ägare av strategisk betydelse för Bolaget. Styrelsens samlade bedömning är att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Ziccums och samtliga aktieägares bästa intresse.

Då teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig.

Långsiktigt finansieringsupplägg med GCF

Den Riktade Nyemissionen är en del av ett långsiktigt finansieringsupplägg med GCF (”Avtalet”) inom vilket Ziccum ensidigt äger rätt att påkalla investeringar i separata trancher från GCF om totalt motsvarande 2,7 MUSD, i tillägg till GCFs redan genomförda investering i den Riktade Nyemissionen, under en period om trettio (30) månader. Avtalet innebär således att Ziccum, på kort varsel, har tillgång till finansiering som täcker bolagets budgeterade kostnader fram till 2025.

Varje tranche inom ramen för Avtalet kan uppgå till minst 100 000 USD och maximalt motsvara 500 procent av den genomsnittliga dagliga handelsvolymen i Bolagets aktie under de föregående fjorton (14) handelsdagarna och maximalt fem (5) procent av Bolagets aktuella marknadsvärde. Minst tre (3) veckor måste förflyta mellan varje påkallad tranche. Teckningskursen i varje tranche ska uppgå till det volymvägda genomsnittliga priset för Bolagets aktie på First North under de fem (5) handelsdagar som närmast efterföljer Bolagets påkallande av en tranche (”Beräkningsperioden”) med en rabatt om nio (9) procent. Bolaget och GCF äger var för sig rätt att avbryta en påkallad tranche om det volymvägda genomsnittliga priset under Beräkningsperioden avviker från aktiekursen per dagen för påkallandet med mer än tjugo (20) procent. GCF har åtagit sig att inte sälja aktier i Bolaget under Beräkningsperioden och har vidare åtagit sig att inte blanka eller medverka till tredje parts blankning av Bolagets aktie under hela Avtalets löptid.

Styrelsen för Ziccum har, efter begäran från GCF, tillåtit GCF att genomföra en begränsad bekräftande due diligence i samband med ingåendet av Avtalet. GCF har inom ramen för denna due diligence inte erhållit någon insiderinformation.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Ziccum önskar värna samtliga befintliga aktieägares möjlighet att delta i Bolagets finansiering. Styrelsen i Ziccum har därmed, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 24 maj 2023, även beslutat att genomföra Företrädesemissionen i enlighet med följande huvudsakliga villkor.

 • Företrädesemissionen omfattar högst 1 534 015 Units, där varje Unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5. Totalt omfattar Företrädesemissionen därmed högst 1 534 015 aktier och 1 534 015 teckningsoptioner.
 • Den som på avstämningsdagen den 29 januari 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen.
 • En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 6,80 SEK per Unit, motsvarande 6,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen motsvarar teckningskursen i den Riktade Nyemissionen.
 • Sista dag för handel i Ziccums aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 januari 2024 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 26 januari 2024.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 31 januari 2024 till och med den 14 februari 2024.
 • Handel med uniträtter kommer att ske på First North från och med den 31 januari 2024 till och med den 9 februari 2024.
 • Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på First North från och med den 31 januari 2024 fram till efter Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka nio (9), 2024.
 • Ziccum beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 16 februari 2024.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen och närmare information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att offentliggöras av Bolaget före teckningsperiodens början.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 25 januari 2024: Sista dag för handel i Ziccums aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter
 • 26 januari 2024: Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter
 • 29 januari 2024: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
 • 30 januari 2024: Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
 • 31 januari 2024 – 14 februari 2024: Teckningsperiod
 • 31 januari 2024 – 9 februari 2024: Handel i uniträtter
 • 16 februari 2024: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Villkor för teckningsoptioner av serie TO5

Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024. Teckningskursen per aktie ska motsvara det lägsta av i) 8 SEK och ii) för det fall Bolaget beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mellan den 1 februari 2024 och den 31 augusti 2024, teckningskursen i den senast beslutade sådana nyemissionen (med förbehåll för att teckningskursen aldrig får understiga aktiens kvotvärde). Således kan Bolaget, vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner, komma att erhålla ytterligare högst cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på First North efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Total ökning av aktiekapital och antal aktier

Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget öka med maximalt 622 371 aktier från 13 806 142 aktier till 14 428 513 aktier och Bolagets aktiekapital öka med maximalt 103 728,64 SEK, från 2 301 023,67 SEK till 2 404 752,17 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 4,3 procent av kapitalet och rösterna för befintliga aktieägare utan hänsyn tagen till Företrädesemissionen.

Efter att den Riktade Nyemissionen registrerats och vid full teckning i Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 1 534 015 aktier från 14 428 513 aktier till   15 962 528 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 255 669,17 SEK från 2 404 752,17 SEK till 2 660 421,33 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 9,6 procent efter att den Riktade Nyemissionen registrerats och för aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som maximalt kan emitteras i Företrädesemissionen kommer antalet aktier att öka med ytterligare 1 534 015 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 255 669,17 SEK, till 17 496 543 aktier respektive 2 916 090,5 SEK, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 8,8 procent.

Vid full teckning i den Riktade Nyemissionen och i Företrädesemissionen samt vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 kommer antalet aktier att uppgå till 17 496 543 och aktiekapitalet att uppgå till cirka 2 916 090,5 SEK. Den totala utspädningseffekten vid full teckning i den Riktade Nyemissionen och i Företrädesemissionen samt vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 uppgår därmed till högst cirka 21,1 procent för aktieägare som inte deltar i den Riktade Nyemissionen eller Företrädesemissionen.

Totala emissionskostnader för Företrädesemissionen och den Riktade emissionen uppgår till cirka 1 MSEK.

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen.

För mer information

Digital pressträff och frågestund med Ziccums styrelseordförande Fredrik Sjövall, tisdagen den 23 januari, kl. 1300

Skicka in frågor i förväg på: kaarlo.airaxin@investortarget.se

Närvara vid evenemanget: https://www.youtube.com/watch?v=RBO9cXhe3HM

Ann Gidner, VD
Mail: gidner@ziccum.com
Mobile: +46 722140141

Fredrik Sjövall, styrelseordförande 
E-post:  sjovall@ziccum.com 
Mobil: +46 70 645 08 75

Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)

[MAR-etikett]

Kort om Ziccum

Ziccum utvecklar LaminarPace, en unik metod för torkning av biologiska läkemedel och vacciner i rumstemperatur. Metoden bygger på massöverföring istället för värmeöverföring. Tekniken licensieras ut till utvecklare och tillverkare av vaccin och biologiska läkemedel inom den globala läkemedelsindustrin. Genom att minska den stress som den aktiva substansen utsätts för under torkningen erbjuder LaminarPace en unik möjlighet att ta fram termostabila biologiska läkemedel med partikel-teknologi i en torr pulverberedning. Dessa är enkla att hantera och transportera och lämpar sig utmärkt för nya administreringssätt. Tekniken har framgångsrikt tillämpats på mRNA, peptider, proteiner, antikroppar, lipider och enzymer, samt på hjälpämnen och adjuvanter, och lämpar sig väl för industriell tillämpning. Ziccum är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

VIKTIG INFORMATION

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion, varken från Ziccum eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Då Ziccum har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller First Norths regelverk för emittenter.

Ziccum secures financing into 2025 through a combined directed share issue and rights issue to finance the continued execution of its ambitious business plan

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, RUSSIA, BELARUS OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY SWEDISH LAW. SEE ALSO THE SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

This Press Release has been drawn up in the Swedish language. In case of any discrepancies between the Swedish text version of this information memorandum and the English translation, the Swedish version shall prevail.

The Board of Directors of Ziccum AB (publ) ("Ziccum" or the "Company") has today, based on authorisation from the Annual General Meeting on 24 May 2023, carried out a directed share issue of 622,371 shares of approximately SEK 4.2 million (the "Directed Share Issue") to the American professional investor Global Corporate Finance ("GCF"). The subscription price in the Private Placement has been set at SEK 6.80 per share through arm's length negotiations between the Company and GCF and corresponds to a 7.36 per cent discount to the Company's volume weighted average price on Nasdaq First North Growth Market ("First North") during the last five (5) trading days. The Directed New Share Issue is part of a long-term financing arrangement with GCF under which Ziccum has the unilateral right to call for additional investments from GCF, in exchange for newly issued shares, totaling approximately USD 2.7 million over the next thirty (30) months. The Board of Directors of Ziccum has also, based on the existing authorisation from the Annual General Meeting, decided to carry out a rights issue of units ("Units") of a maximum of SEK 10.4 million (the "Rights Issue"). The subscription price per Unit in the Rights Issue amounts to SEK 6.80 and each Unit consists of one (1) share and one (1) free warrant of series TO5, which means that the subscription price per share in the Rights Issue corresponds to the subscription price per share in the Directed New Share Issue.

The Directed New Share Issue and the Rights Issue are carried out in combination to effectively secure working capital for continued aggressive business and technical development in the Company in a way that gives the Company's shareholders the opportunity to participate in the financing of the Company. Considering the Directed New Share Issue, and provided that the Rights Issue is fully subscribed, Ziccum will receive initial proceeds totaling approximately SEK 13.5 million, after deduction of issue costs totaling approximately SEK 1 million.

CEO Ann Gidner: “Thanks to crystal clear confirmation of the LaminarPace applicability for the most demanding and in-demand target, mRNA in lipid nanoparticles, and having created significant international awareness in the industry, Ziccum has a very exciting time ahead. There is no other technology that can do what we do. Every day involves interaction with potential partners. We are advancing business dialogues, delivering on existing partner projects, and planning to generate data to get to the next level in animal studies and stability studies in 2024".

Chairman of the Board Fredrik Sjövall: "Securing additional financing ensures that the rapid development of Ziccum can be maintained. With this combination of a directed share issue to a new strategic investor plus a rights issue – on equal terms – we will succeed in raising new capital, whilst making it possible for current shareholders to limit dilution. The combined package enables existing owners to continue investing in Ziccum with increased security, as we minimize the cost of raising capital through efficient execution. The limited share price discount has been agreed based on our strong market position and our excellent business and technological progress, confirmed by the GCF due diligence process. Our aim is to do everything we possibly can to protect the existing shareholders’ value in today’s challenging financial environment".

LIVE DIGITAL PRESS CONFERENCE AND Q&A, TUESDAY 23 JANUARY 1300
Join Ziccum Chairman Fredrik Sjövall as he presents the new Issue and financing agreement – and take investors’ questions – at a live digital Press Conference with Direkt Studios and Investor Targeting. Investors can submit their questions in advance or during the event via chat.
To submit questions in advance, send them to : kaarlo.airaxin@investortarget.se
To attend the event, go to: https://www.youtube.com/watch?v=RBO9cXhe3HM

The Directed New Share Issue
The Board of Directors of Ziccum has, based on authorization from the Annual General Meeting on 24 May 2023, decided to carry out the Directed New Share Issue to GCF, consisting of 622,371 shares at a subscription price of SEK 6.80 per share. The subscription price in the Directed New Share Issue has been determined through arm's length negotiations between the Company and GCF and corresponds to a 7.36 per cent discount to the Company's volume weighted average price on First North during the last five (5) trading days. Through the Directed New Share Issue, the Company receives approximately SEK 4.2 million before issue costs. Through the Directed New Share Issue, the Company efficiently secures working capital for continued aggressive business and technical development in the Company. In particular, the Company intends to use the proceeds from the Directed New Share Issue to continue to execute on its ambitious technical and commercial plan and to accelerate ongoing and new business dialogues. GCF will not receive preferential rights in the Rights Issue through the Directed New Share Issue.

The Company's Board of Directors has carefully considered the possibility of raising the required capital through only a larger rights issue, but has concluded that such a rights issue (i) would be significantly more time-consuming and entail significantly higher costs and increased exposure to potential market volatility compared to the Directed New Share Issue, (ii) given the current market conditions and the volatility that has been observed in the market, would require significant underwriting commitments from an underwriting syndicate to ensure sufficient subscription and issue proceeds, which would entail additional costs and/or further dilution depending on the type of compensation paid for such underwriting commitments, (iii) would likely need to be made at a lower subscription price given the discount levels for rights issues carried out in the market recently, and (iv) unlike the implementation of only a larger rights issue, the Directed New Share Issue means that the Company is provided with a new capital-rich and professional owner of strategic importance to the Company.

The Board of Directors' overall assessment is that the reasons for carrying out the Directed New Share Issue with deviation from the shareholders' preferential rights outweigh the reasons that justify the general rule that new share issues shall be carried out with preferential rights for the shareholders and that a new share issue with deviation from the shareholders' preferential rights is thus in the best interest of Ziccum and all.

As the subscription price in the Directed New Share Issue has been determined through arm's length negotiations and corresponds to the subscription price in the Rights Issue, it is the Board of Directors' assessment that the subscription price is on market terms.

Long-term financing arrangement with GCF
The Directed New Share Issue is part of a long-term financing arrangement with GCF (the "Agreement") under which Ziccum has the unilateral right to call for investments in separate tranches from GCF totalling the equivalent of USD 2.7 million, in addition to GCF's already completed investment in the Directed New Share Issue, for a period of thirty (30) months. The agreement thus means that Ziccum, at short notice, has access to financing that covers the company's budgeted costs up to and including the second quarter of 2025.

Each tranche under the Agreement may amount to a minimum of USD 100,000 and a maximum of 500 per cent of the average daily trading volume of the Company's share during the previous fourteen (14) trading days and a maximum of five (5) per cent of the Company's current market capitalisation. At least three (3) weeks must elapse between each requested tranche. The subscription price in each tranche shall amount to the volume weighted average price of the Company's share on First North during the five (5) trading days immediately following the Company's call for a tranche (the "Calculation Period") with a discount of nine (9) per cent. The Company and GCF are each entitled to cancel a called tranche if the volume-weighted average price during the Calculation Period deviates from the share price on the day of the call by more than twenty (20) per cent. GCF has undertaken not to sell shares in the Company during the Calculation Period and has further undertaken not to short sell or participate in third party short selling of the Company's shares during the entire term of the Agreement.

The Board of Directors of Ziccum has, at the request of GCF, authorised GCF to conduct a limited confirmatory due diligence in connection with the conclusion of the Agreement. In the course of this due diligence, GCF has not received any inside information.

The Rights Issue
The Board of Directors of Ziccum wishes to safeguard the opportunity for all existing shareholders to participate in the Company's financing. The board of directors of Ziccum has therefore, based on the authorization from the Annual General Meeting on 24 May 2023, also decided to carry out the Rights Issue in accordance with the following main conditions.

 • The Rights Issue comprises a maximum of 1,534,015 Units, where each Unit consists of one (1) new share and one (1) warrant of series TO5. In total, the Rights Issue thus comprises a maximum of 1,534, 015 shares and 1, 534, 015 warrants.
 • Those who on the record date of 29 January 2024 are registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB have preferential rights to subscribe for Units in the Rights Issue.
 • One (1) existing share held on the record date entitle to one (1) unit right. Nine (9) unit rights entitles the holder to subscribe for one (1) Unit.
 • The subscription price in the Rights Issue amounts to SEK 6.80 per Unit, corresponding to SEK 6.80 per share. The warrants are issued free of charge. The subscription price per share in the Rights Issue corresponds to the subscription price in the Directed New Share Issue.
 • The last day of trading in Ziccum's share including the right to receive unit rights is 25 January 2024 and the first day of trading excluding the right to receive unit rights is 26 January 2024.
 • The subscription period in the Rights Issue runs from 31 January 2024 to 14 February 2024.
 • Trading in unit rights will take place on First North from 31 January 2024 up to and including 9 February 2024.
 • Trading in BTU (paid subscription unit) will take place on First North from 31 January 2024 until after the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office, which is expected to take place around week nine (9), 2024.
 • Ziccum expects to announce the outcome of the Rights Issue around 16 February 2024.

Complete terms and conditions for the Rights Issue and further information about the Company will be set out in the information memorandum that will be published by the Company before the start of the subscription period.

Preliminary timetable for the Rights Issue

 • 25 January 2024: Last day of trading in Ziccum's share including the right to receive unit rights
 • 26 January 2024: First day of trading excluding the right to receive unit rights
 • 29 January 2024: Record date for participation in the Rights Issue
 • 30 January 2024: Estimated date for publication of information memorandum
 • 31 January 2024 – 14 February 2024: Subscription period
 • 31 January 2024 – 9 February 2024: Trading in unit rights
 • 16 February 2024: Estimated date for publication of the outcome of the Rights Issue

Terms and conditions for warrants of series TO5
Each warrant of series TO5 entitles the holder to subscribe for one (1) new share during the period from and including 2 September 2024 up to and including 13 September 2024. The subscription price per share shall correspond to the lowest of i) SEK 8 and ii) in the event that the Company resolves on a new issue of shares with deviation from the shareholders' preferential rights between 1 February 2024 and 31 August 2024, the subscription price in the most recently resolved such new issue (subject to the fact that the subscription price may never fall below the quota value of the share). Thus, upon full exercise of all Warrants, the Company may receive an additional maximum of approximately SEK 12.3 million before issue costs.

The Warrants will be admitted to trading on First North after the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office.

Total increase in share capital and number of shares
Through the Directed New Share Issue, the number of shares in the Company will increase by a maximum of 622,371 shares from 13,806,142 shares to 14,428,513 shares and the Company's share capital will increase by a maximum of SEK 103,728.64, from SEK 2,301,023.67 to SEK 2,404,752.17. The Directed New Share Issue entails a dilution of approximately 4.3 per cent of the capital and votes for existing shareholders without taking into account the Rights Issue.

After the Directed New Share Issue has been registered and upon full subscription to the Rights Issue, the number of shares in the Company will increase by an additional 1,534,015 shares from 14,428,513 shares to 15,962,528 shares and the share capital will increase by an additional SEK 255,669.17 from SEK 2,404,752.17 to SEK 2,660,421.33, corresponding to a dilution effect of approximately 9.6 per cent after the Directed New Share Issue has been registered and for shareholders who do not participate in the Rights Issue. Upon full exercise of all warrants that can be issued in the Rights Issue, the number of shares will increase by an additional 1,534,015 shares and the share capital will increase by an additional SEK 255,669.17, to 17,496,543 shares and SEK 2,916,090.5 respectively, corresponding to an additional dilution effect of approximately 8.8 per cent.

Upon full subscription in the Directed New Share Issue and the Rights Issue and upon full exercise of the warrants of series TO5, the number of shares will amount to 17,496,543 and the share capital will amount to approximately SEK 2,916,090.5. The total dilution effect upon full subscription in the Directed New Share Issue and the Rights Issue and upon full exercise of all warrants of series TO5 thus amounts to a maximum of approximately 21.1 per cent for shareholders who do not participate in the Directed New Share Issue or the Rights Issue.

The total issue cost will amount to approximately SEK 1 million for the combined Directed Issue, Long-term financing arrangement and the Rights Issue. Of the net proceeds received, the Company has chosen to offset approximately SEK 1.1 million against GCF's claim on the Company for the arrangement fee that the Company has undertaken to pay GCF under the long-term financing arrangement between the Company and GCF.

Advisors
Fredersen Advokatbyrå is legal advisor and Aqurat Fondkommission is acting as issuing agent in connection with the Directed New Share Issue and the Rights Issue.

For further information

Join Chairman Fredrik Sjövall for a live digital Press Conference and Q&A, Tuesday 23 January 1300
To submit questions in advance, send them to : kaarlo.airaxin@investortarget.se
To attend the event, go to: https://www.youtube.com/watch?v=RBO9cXhe3HM

Ann Gidner, CEO
Mail: gidner@ziccum.com
Mobile: +46 722140141

Fredrik Sjövall, Chairman of the Board
E-mail: sjovall@ziccum.com
Mobile: +46 70 645 08 75

Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)

IMPORTANT INFORMATION
The publication, announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to legal restrictions and persons in the jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform themselves about and observe such legal restrictions. The recipient of this press release is responsible for using this press release and the information contained herein in accordance with the applicable rules in each jurisdiction. This press release does not constitute an offer or an invitation to acquire or subscribe for any securities in Ziccum in any jurisdiction, neither from Ziccum nor from anyone else.

This press release is not a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation") and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. No prospectus will be prepared by the Company and published on the Company's website in connection with the Rights Issue.

This press release does not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of such securities in the United States. The information contained in this press release may not be announced, published, copied, reproduced or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea, Russia, Belarus or any other jurisdiction where such announcement, publication or distribution of this information would be contrary to applicable law or where such action is subject to legal restrictions or would require additional registration or other measures than those required by Swedish law. Actions in contravention of this guidance may constitute a breach of applicable securities laws.

In the United Kingdom, this document and other materials relating to the securities referred to herein are only being distributed and directed to, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, "qualified investors" (as defined in section 86(7) of the Financial Services and Markets Act 2000) who are (i) persons who have professional experience in matters relating to investments and who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"); or (ii) "high net worth entities" as referred to in Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). An investment or investment activity to which this communication relates is available in the United Kingdom only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action based on this announcement and should not act or rely on it.

As Ziccum has made the assessment that the Company conducts activities worthy of protection under the Act (2023:560) on review of foreign direct investments, certain investments in the Rights Issue may require review by the Swedish Inspectorate for Strategic Products. For more information, please visit the Swedish Inspectorate for Strategic Products' website, www.isp.se, or contact the Company.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains forward-looking statements that reflect the Company's intentions, beliefs or expectations regarding the Company's future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and can be identified by the fact that they contain expressions such as "believes", "expects", "anticipates", "intends", "estimates", "will", "may", "assumes", "should", "could" and, in each case, negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although the Company believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialise or that they are accurate. Because these assumptions are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcomes may differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied by the forward-looking statements in this press release. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are correct and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein speak only as of the date of this press release and are subject to change. Neither the Company nor anyone else undertakes to review, update, confirm or publicly announce any revision to any forward-looking statement to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless required by law or First North's Rulebook for Issuers.

Ziccum AB genomför riktad emission om sammanlagt 44 MSEK med syfte att på ett effektivt sätt finansiera bolagets strategiska fokus på vacciner avsedda för Covid-19

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK RÄTT.

Ziccum AB ("Ziccum" eller "Bolaget") har beslutat om en riktad emission av 1 333 314 units, där en unit består av tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2021/2022 (”Teckningsoptioner”), (den "Riktade emissionen"). Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuilding-förfarandet") som genomfördes av Erik Penser Bank AB (”Erik Penser Bank”). Ziccum tillförs härigenom omgående 13,2 MSEK och ytterligare 30,8 MSEK efter godkännande av en extra bolagsstämma, före emissionskostnader. Ziccum kan tillföras ytterligare högst cirka 35 MSEK vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner. Nettolikviden från den Riktade emissionen avses delvis användas till finansiering av bolagets strategiska fokus på vacciner avsedda för Covid-19 och möjliggöra satsningar på kommersiella samarbeten runt bolagets unika teknologi för att framställa temperaturstabila vacciner. Kallelse till extra bolagsstämma för att besluta om del av den Riktade emissionen offentliggörs separat.

Teckningskursen i den Riktade emissionen har fastställts genom Bookbuilding-förfarandet som arrangerats av Erik Penser Bank och uppgår till 33 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 11 SEK. Detta motsvarar en rabatt om cirka 6 procent mot den 20-dagars volymvägda kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market till och med den 16 december 2021.

Den Riktade emissionen av sammanlagt 1 333 314 units, motsvarande 3 999 942 aktier och 2 666 628 vederlagsfria teckningsoptioner, har beslutats av styrelsen i Ziccum. Emissionen av 399 952 units, motsvarande 1 199 856 aktier och 799 904 Teckningsoptioner, har fattats med stöd av befintligt bemyndigande från årsstämman 2021, medan emissionen av resterande 933 362 units, motsvarande 2 800 086 aktier och 1 866 724 Teckningsoptioner, är villkorad av ändring av bolagsordningen samt av godkännande av en extra bolagsstämma som planeras att hållas omkring den 18 januari 2022. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Emissionslikviden avses användas till att finansiera bolagets strategiska fokus på vacciner avsedda för Covid-19 och möjliggöra satsningar på kommersiella samarbeten runt bolagets unika teknologi för att framställa temperaturstabila vacciner.

Fredrik Sjövall, Styrelsens ordförande: "Vi har en teknologi som har potential att lösa ett av vår tids mest angelägna och kostsamma problem, produktion och transport av vacciner. Vi har alla tvingats inse att Covid-19 kommer att påverka våra liv för en lång tid framöver. Av den anledningen har Covid-19 också förändrat vaccin-industrin på ett dramatiskt sätt. Vacciner har under en lång period främst varit ett problem i låginkomstländer men har snabbt blivit ett av de mest angelägna problemen för även medel och höginkomstländer. Av samma anledning har även Ziccums fokus ändrats. Baserat på resultaten i våra laboratorier kan vi nu med stor säkerhet säga att vår teknologiplattform har potential att i grunden förändra hur vi producerar och distribuerar vacciner för Covid-19 i framtiden. Genom att öka investeringstakten inom Covid-19 vacciner tror vi att det finns mycket stora värden att skapa för våra aktieägare och slutändan samhället i stort. Därför är vi väldigt glada över att ha kunnat genomföra en emission som på ett effektivt sätt tillför kapital till Ziccum och som tillåter oss hålla fortsatt hög takt i utveckling och inte minst externa samarbeten.”

Styrelsen för Ziccum har i sina överväganden särskilt beaktat att det inte på ett tids- och kostnadseffektivt sätt finns förutsättningar för att framgångsrikt genomföra en företrädesemission på för Bolaget fördelaktiga villkor samt att den teckningskurs som fastställts genom Bookbuilding-förfarandet motsvarar en rabatt om cirka 6 procent mot den 20-dagars volymvägda kursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market till och med den 16 december 2021. Vidare bedöms investerarkonsortiet utgöras av ett antal välrenommerade och kvalificerade investerare vilket bedöms vara av stor vikt för att säkerställa den Riktade emissionens genomförande och Bolagets framtida framgång. Styrelsens samlade bedömning är således att det finns goda skäl att avvika från företrädesrätten och genomföra den Riktade emissionen. Genom att teckningskursen i den Riktade emissionen fastställs genom Bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Tecknare i den Riktade emissionen utgörs av ett antal kvalificerade och välrenommerade investerare.

Den Riktade emissionen medför en sammanlagd utspädningseffekt, vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner, om högst cirka 68 procent av antalet aktier och högst cirka 68 procent av antalet röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar, vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner, antalet utestående aktier med högst 6 666 570 aktier, från 9 806 200 aktier till 16 472 770 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med högst cirka 1 111 095,02 SEK från cirka 1 634 366,7 SEK till cirka 2 745 461,72 SEK. I och med att antal aktier enligt nu gällande bolagsordning maximalt får uppgå till 12 000 000 aktier kommer Bolaget kalla till en extra bolagsstämma för att möjliggöra att totalt 1 333 314 units kan emitteras i den Riktade emissionen.

Varje Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie till kursen 13,20 SEK, motsvarande 120 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade emissionen, under följande perioder: i) från och med den 24 februari 2022 till och med den 28 februari 2022, ii) från och med den 27 maj 2022 till och med den 31 maj 2022, iii) från och med den 28 september 2022 till och med den 30 september 2022, och iv) från och med den 28 november 2022 till och med den 30 november 2022. Teckningsoptionerna kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Ziccum har inte för avsikt att Teckningsoptionerna ska upptas till handel.

Rådgivare

Ziccum har anlitat Erik Penser Bank och Fredersen Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den Riktade emissionen.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:
Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com
Mobil: 0709 61 55 99

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
E-post: certifiedadviser@penser.se
Telefon: 08 463 83 00

Denna information är sådan som Ziccum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-16 kl 20.33 CET.

Viktig information

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, annonserat eller distribuerat, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller påstår sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut i förbindelse med en emission måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende en emission. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra hans, hennes eller dess egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller rätter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med emissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare, enligt innebörden i Prospektförordningen, i den medlemsstaten.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller tillämpliga börsregler.

Posts navigation

1 2