Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Ziccum: Nyttjandegraden uppgick till 92,6 procent

Lund, 7 januari 2020. Den 31 december 2019 avslutades utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 2 778 770 teckningsoptioner för teckning av 1 389 385 aktier till teckningskurs 10 SEK per aktie. Nyttjandegraden uppgick således till 92,6 procent och genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Ziccum därmed 13,9 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen och bolaget vill passa på att tacka aktieägarna för förtroendet som visats genom den mycket höga nyttjandegraden av teckningsoptionen. Likviden som nu tillförs bedöms räcka till att uppfylla de tidigare kommunicerade målen för 2020;

  • Ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner.
  • Lämna in minst en ny patentansökan på temperaturstabil formulering av ett vaccin.
  • Uppgradera LaminarPace och anpassa till industriell produktion av vacciner.
  • Arbeta för att väsentligt öka medvetenheten kring Ziccums möjligheter att generera temperaturstabila formuleringar hos utvalda Non-Governmental Organizations, NGO:s.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet aktier i Ziccum med 1 389 385 aktier från 6 000 000 till 7 389 385 aktier. Aktiekapitalet ökar med 231 564,166667 SEK från 1 000 000 SEK till 1 231 564,166667 SEK. 

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Interimsaktierna är inte föremål för organiserad handel. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske om cirka två veckor. 

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

TILL REDAKTÖRERNA

 Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­- LaminarPaceTM- utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. www.ziccum.com 

Ziccums styrelse och VD tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner

Lund, 19 december 2019. Den 31 december 2019 avslutas utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som under 2018 emitterades i samband med upptagande till handel av Ziccum AB:s (publ) ("Ziccum" eller "Bolaget") värdepapper på Spotlight.  Ziccums styrelse och VD har utnyttjat teckningsoptioner som tilldelades dem i samband med noteringen, motsvarande 248 304 teckningsoptioner av serie TO 1.

 

Ovan innebär att Bolaget kommer att tillföras minst 1,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande tillförs Ziccum 15 MSEK.

Sista dagen för handel med Ziccums teckningsoptioner TO 1 är fredagen den 20 december 2019.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 31 december 2019 eller avyttras senast den 20 december 2019 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­- LaminarPaceTM- utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. www.ziccum.com