Bulletin from the Annual General Meeting of Ziccum AB (publ)

The following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the “AGM”) of Ziccum AB (publ) (“the Company”) on the 24th of May 2023 in Lund.

Adoption of income statement and balance sheet and discharge from liability
The AGM resolved to adopt the income statement for the financial year 2022 as well as the balance sheet as of 31 December 2022. The members of the Board of Directors and the managing director were discharged from liability for the financial year 2022.

Allocation of profit or loss
The AGM resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, that no dividend shall be paid for 2022 and that the results of the company shall be carried forward.

Board of Directors and auditor
The AGM resolved, in accordance with the proposal of a group of shareholders consisting of Per Gerde, Tigerstaden AS and others, on re-election of Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar and Andreas Pettersson Rohman and election of Per Gerde as board members. Fredrik Sjövall was re-elected as the chairman of the Board of Directors. The AGM re-elected the audit firm Ernst & Young Aktiebolag as auditor.

The AGM further resolved on remuneration to the Board of Directors in accordance with the proposal of a group of shareholders consisting of Per Gerde, Tigerstaden AS and others. The AGM furthermore resolved, in accordance with the above-mentioned shareholders' proposal, that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved statement of costs.

Nomination Committee for the next Annual General Meeting
The AGM resolved, in accordance with the proposal of a group of shareholders consisting of Per Gerde, Tigerstaden AS and others, that the principles for appointing the Nomination Committee adopted at the AGM of 2022 shall apply also for the AGM to be held in 2024.

Resolution on issue authorization
The AGM resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to authorize the Board of Directors to, at one or several occasions and for the period up until the next AGM, resolve to increase the company’s share capital by issuing new shares, convertibles or warrants. Such issue resolution may be carried out with or without deviation from the shareholders’ preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions. The number of shares that can be issued, or, in case of issuance of convertibles or warrants, added after conversion of exercise, with the support of authorization shall be limited to 30 percent of the number of outstanding shares at the time of this AGM.

The reason for deviating from the shareholders’ pre-emption rights is to increase the Company’s financial flexibility and the Board of Directors' scope of action. If the Board of Directors decides on an issue deviating from the shareholders’ pre-emption rights, the reason must be to enable widening of the ownership circle, to acquire or enable the acquisition of working capital, to increase the liquidity of the share, to carry out company acquisitions or to acquire or enable the acquisition of capital for company acquisitions.

Incentive program
The AGM resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to adopt an incentive program for certain employees and consultants consisting of employee stock options. In short, the incentive program includes an issue of not more than 324 000 employee stock options. The AGM furthermore resolved on an issue of not more than 425 801 warrants to ensure delivery of shares to the participants and to hedge costs connected to the program. Each employee stock option entitles the holder to either acquire one share at a price corresponding to the quota value of the share or to receive, free of charge, a warrant entitling the holder to subscribe for one share in the Company at a subscription price corresponding to the quota value of the share during the period from 1 June 2026 up to and including 30 June 2026.

Kommuniké från årsstämma i Ziccum AB (publ)

Ziccum AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 24 maj 2023 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS mfl., om omval av Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar och Andreas Pettersson Rohman samt om nyval av Per Gerde. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med förslag från aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS mfl. Stämman beslutade även, i enlighet med ovan aktieägarkollektivs förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS mfl om att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2024.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 324 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 425 801 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att antingen förvärva en aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien eller vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet på aktien under tiden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026.

Kommuniké från årsstämma i Ziccum AB (publ)

Ziccum AB (publ) (”Ziccum”) avhöll den 28 april årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Ziccum för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Ziccums resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar och Andreas Pettersson Rohman samt om nyval av Christina Herder och Martina Banyay som styrelseledamöter. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till styrelseledamöter i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 165 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 216 843 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att antingen förvärva en aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet av aktien eller vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Ziccum till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet på aktien under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025.

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till medarbetare i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 256 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 336 436 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att antingen förvärva en aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet av aktien eller vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Ziccum till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet på aktien under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025.

För mer information, kontakta:
Frida Hjelmberg, tf VD, Ziccum AB
Tel: +46 793 415 531
E-post: hjelmberg@ziccum.com

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ziccum AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Ziccum AB (publ) (”Ziccum”) idag den 18 januari 2022 godkändes styrelsens beslut om riktad nyemission från den 16 december 2021.

Beslut om nyemission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Den 16 december 2021 beslutade styrelsen för Ziccum om en riktad emission om 1 333 314 units, där en unit består av tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2021/2022, till ett antal kvalificerade och välrenommerade investerare. Teckningskursen för varje ny unit i den riktade emissionen fastställdes till 33 kronor. Beslutet om emission av 933 362 dessa units fattades under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande. Extra bolagsstämman den 18 januari 2022 godkände styrelsens beslut.

Genom kapitalanskaffningen tillförs Ziccum sammanlagt 44 miljoner kronor före emissionskostnader.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att möjliggöra ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i samband med den riktade nyemissionen.

Rådgivare
Ziccum har anlitat Erik Penser Bank och Fredersen Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den riktade emissione

Kommuniké från årsstämma i Ziccum AB (publ)

Ziccum AB (publ) (”Ziccum”) avhöll den 27 april 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Ziccum för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Ziccums resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar, Kristian Kierkegaard och Mattias Münnich samt att val av Andreas Pettersson Rohman som styrelseledamöter. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fatttas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av dagens antal utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till vissa anställda och konsulter i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 46 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 60 454 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att teckna en ny aktie i Ziccum under tiden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till styrelseledamöter i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 46 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Ziccum under tiden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Ziccum: Beslut vid årsstämman den 16 juni 2020

Ziccum AB (publ) höll idag, den 16 juni 2020 årsstämma i Lund. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Fredrik Sjövall till stämmoordförande. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och revisor

Fredrik Sjövall, Ola Camber, Kristian Kierkegaard, Mattias Münnich och Mikaela Bruhammar omvaldes till styrelseledamöter. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Ernst & Young som hade meddelat avsikten att den auktoriserade revisorn Stefan Svensson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att styrelsearvodet ska uppgå till 180 000 kronor till styrelseordförande samt 90 000 vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av vid tidpunkten för årsstämman utestående antal aktier. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor och för de skäl som redovisas i föreslaget i kallelsen till årsstämman.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om en instruktion för valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD

E-post: conradson@ziccum.com

Telefon: +46 709 61 55 99

 

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Report from Ziccum AB (publ) Annual General Meeting, May 20, 2019

(Stockholm, Sweden, May 20, 2019.)  Today, May 20, 2019, the Annual General Meeting was held for Ziccum AB (publ). Below is a summary of the decisions made. All decisions were made with the required majority.

PLEASE NOTE: This is an unofficial translation of the original notice, which is in Swedish. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

Dividend

The Annual General Meeting resolved to establish the presented income statement and balance sheet. It was also resolved at the Annual General Meeting that no dividend would be paid for the financial year 2018.

Discharge

The Board of Directors and the President were discharged from liability for the 2018 financial year.

Board, auditor and fees

Ola Chamber, Kristian Kierkegaard, Mattias Münnich and Fredrik Sjövall were re-elected as board members and Mikaela Bruhammar was newly elected. Fredrik Sjövall was re-elected as Chairman of the Board. It was resolved that the fee shall be SEK 150,000 to the Chairman of the Board and SEK 75,000 each to the other Board members.

Ernst & Young AB was elected to the auditing firm. Authorized public accountant Stefan Svensson will be the chief auditor. It was decided that remuneration to the auditor should be paid according to approved invoice.

Authorization for the Board to issue shares, convertibles or warrants

In accordance with the Board"s proposal, the Meeting resolved to authorize the Board of Directors, on one or more occasions before the next Annual General Meeting, with or without deviation from the shareholders" preferential rights, to decide on a new share issue or issue of convertibles or warrants. The issue may be made against cash payment, non-payment or set-off. The number of shares that may be issued, or, upon the issue of convertibles or warrants, additional after conversion or exercise, with the support of the authorization shall be limited to ten (10) percent of the number of shares outstanding at the time of this meeting.

Decision to change the seat

The Meeting resolved to amend the Articles of Association in such a way that the seat of the Board of Directors is changed from Huddinge municipality to the municipality of Lund.

Flemingsberg May 20, 2019

Ziccum AB (publ)

Board of Directors

For more information about Ziccum, please contact:

Göran Conradson: CEO Ziccum AB
E-mail: conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

About Ziccum

Ziccum AB (publ) develops new patented formulations of biological drugs where sensitivity to temperature differences, especially during transportation, currently limits medical and so commercial potential. The company’s patented technology, LaminarPace, develops dry powder formulations of drugs and vaccines that currently only exist in liquid form. By doing so Ziccum can increase the availability of drugs and vaccines in existing markets—and open up new ones.

This press release was submitted for publication 20 May, 2019.

Kommuniké från Ziccum AB (publ) årsstämma den 20 maj 2019

(Stockholm, Sverige, maj 20, 2019.) Idag, den 20 maj 2019, hölls årsstämma i Ziccum AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Utdelning 

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid årsstämman beslutades även att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018.  

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse, revisor och arvode 

Till styrelseledamöter omvaldes Ola Chamber, Kristian Kierkegaard, Mattias Münnich och Fredrik Sjövall samt nyvaldes Mikaela Bruhammar. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Sjövall. Det beslöts att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Till revisionsbolag nyvaldes Ernst & Young AB. Auktoriserade revisorn Stefan Svensson kommer vara huvudansvarig revisor. Det beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio (10) procent av vid tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier.

Beslut om ändring av säte

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen på så sätt att styrelsens säte ändras från Huddinge kommun till Lunds kommun.

Flemingsberg den 20 maj 2019

Ziccum AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering den 20 maj 2019.