Bulletin from the Annual General Meeting of Ziccum AB (publ)

The following resolutions were passed at the Annual General Meeting (the “AGM”) of Ziccum AB (publ) (“the Company”) on the 24th of May 2023 in Lund.

Adoption of income statement and balance sheet and discharge from liability
The AGM resolved to adopt the income statement for the financial year 2022 as well as the balance sheet as of 31 December 2022. The members of the Board of Directors and the managing director were discharged from liability for the financial year 2022.

Allocation of profit or loss
The AGM resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, that no dividend shall be paid for 2022 and that the results of the company shall be carried forward.

Board of Directors and auditor
The AGM resolved, in accordance with the proposal of a group of shareholders consisting of Per Gerde, Tigerstaden AS and others, on re-election of Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar and Andreas Pettersson Rohman and election of Per Gerde as board members. Fredrik Sjövall was re-elected as the chairman of the Board of Directors. The AGM re-elected the audit firm Ernst & Young Aktiebolag as auditor.

The AGM further resolved on remuneration to the Board of Directors in accordance with the proposal of a group of shareholders consisting of Per Gerde, Tigerstaden AS and others. The AGM furthermore resolved, in accordance with the above-mentioned shareholders' proposal, that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved statement of costs.

Nomination Committee for the next Annual General Meeting
The AGM resolved, in accordance with the proposal of a group of shareholders consisting of Per Gerde, Tigerstaden AS and others, that the principles for appointing the Nomination Committee adopted at the AGM of 2022 shall apply also for the AGM to be held in 2024.

Resolution on issue authorization
The AGM resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to authorize the Board of Directors to, at one or several occasions and for the period up until the next AGM, resolve to increase the company’s share capital by issuing new shares, convertibles or warrants. Such issue resolution may be carried out with or without deviation from the shareholders’ preferential rights and with or without provisions for contribution in kind, set-off or other conditions. The number of shares that can be issued, or, in case of issuance of convertibles or warrants, added after conversion of exercise, with the support of authorization shall be limited to 30 percent of the number of outstanding shares at the time of this AGM.

The reason for deviating from the shareholders’ pre-emption rights is to increase the Company’s financial flexibility and the Board of Directors' scope of action. If the Board of Directors decides on an issue deviating from the shareholders’ pre-emption rights, the reason must be to enable widening of the ownership circle, to acquire or enable the acquisition of working capital, to increase the liquidity of the share, to carry out company acquisitions or to acquire or enable the acquisition of capital for company acquisitions.

Incentive program
The AGM resolved, in accordance with the Board of Directors’ proposal, to adopt an incentive program for certain employees and consultants consisting of employee stock options. In short, the incentive program includes an issue of not more than 324 000 employee stock options. The AGM furthermore resolved on an issue of not more than 425 801 warrants to ensure delivery of shares to the participants and to hedge costs connected to the program. Each employee stock option entitles the holder to either acquire one share at a price corresponding to the quota value of the share or to receive, free of charge, a warrant entitling the holder to subscribe for one share in the Company at a subscription price corresponding to the quota value of the share during the period from 1 June 2026 up to and including 30 June 2026.

Kommuniké från årsstämma i Ziccum AB (publ)

Ziccum AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 24 maj 2023 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS mfl., om omval av Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar och Andreas Pettersson Rohman samt om nyval av Per Gerde. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med förslag från aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS mfl. Stämman beslutade även, i enlighet med ovan aktieägarkollektivs förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS mfl om att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2024.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 324 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 425 801 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att antingen förvärva en aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien eller vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet på aktien under tiden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026.

KOMPLETTERING TILL KALLELSEN TILL ÅRSSTÄMMA I ZICCUM AB (PUBL), ATT HÅLLAS DEN 24 MAJ 2023, KL. 11.00 I BOLAGETS LOKALER PÅ SCHEELEVÄGEN 22 I LUND

Den 24 april 2023 offentliggjorde Ziccum AB (publ) (”Bolaget”) pressmeddelande innehållande kallelse till Bolagets årsstämma att hållas den 24 maj 2023. I kallelsen angavs att förslag avseende beslut enligt punkterna 2 samt 10-15 kommer att redovisas i pressmeddelande före årsstämman.

Bolagets kallelse till årsstämma under rubriken Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2 samt 10-15) kompletteras med följd att de har nedan innehåll:

Beslutsförslag

Aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS m.fl. förslag (punkt 2 samt 10-15)
Aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS m.fl., som representerar cirka 11,5 procent av utestående antal aktier i Bolaget, föreslår:
att advokaten Hannes Mellberg väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fyra (tidigare fem) ledamöter, utan suppleanter,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 220 000 (tidigare 220 000) kronor till styrelseordförande och med 110 000 (tidigare 110 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar och Andreas Pettersson Rohman omväljs, och att Per Gerde väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christina Herder och Martina Banyay har avböjt omval,
att Fredrik Sjövall omväljs till styrelseordförande,
att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisionsbolag (Ernst & Young Aktiebolag har upplyst att auktoriserade revisorn Stefan Svensson fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt
att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2024.

Beskrivning av föreslagen ledamot

Per Gerde, född 1953, docent i inhalationstoxikologi och forskare i fysiologi vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet samt grundare av Bolaget. Tidigare uppdrag inkluderar forskare vid Lovelace Respiratory Research Institute (1993–1998), forskare vid Statens Arbetshälsoinstitut (1991–1996) och postdoc vid Lovelace Respiratory Research Institute (1989–1991). Per har publicerat cirka 30 vetenskapliga artiklar och är huvuduppfinnare till sex patentfamiljer med tillhörande patent. Per är även styrelseledamot i Inhalation Sciences Sweden AB (publ). Per är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Per innehar 220 000 aktier (genom helägt bolag) i Bolaget.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Lund i maj 2023
Ziccum AB (publ)
Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZICCUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Ziccum AB (publ), org.nr 559107-9412, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2023 kl. 11.00 i Hörsalen i Bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering startar kl. 10.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 maj 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 17 maj 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till ziccum@fredersen.se eller per post till Ziccum AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso,
211 15 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 17 maj 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.ziccum.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning
1.                 Stämmans öppnande
2.                 Val av ordförande vid stämman
3.                 Upprättande och godkännande av röstlängd
4.                 Godkännande av dagordning
5.                 Val av en eller två justeringspersoner
6.                 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.                 Anförande av verkställande direktören
8.                 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9.                 Beslut om
a)     fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b)     dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10.              Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11.              Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
12.              Val av styrelseledamöter
13.              Val av styrelseordförande
14.              Val av revisor
15.              Beslut om principer för utseende av valberedning
16.              Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
17.              Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2023 för medarbetare i Bolaget
a)     Antagande av LTI 2023:1
b)     Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part
18.              Stämmans avslutande
 
Beslutsförslag

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2 samt 10-15)
Förslag avseende beslut enligt punkterna 2 samt 10-15 kommer att redovisas i pressmeddelande före årsstämman.
Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för medarbetare i Bolaget (punkt 17)
Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter inom Bolaget (”LTI 2023:1”) i enlighet med punkterna 17 (a) och (b) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.

Programmet löper under tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas personaloptioner som ger rätt till att förvärva aktier i Bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. LTI 2023:1 ger även deltagarna möjlighet att välja att delvis tilldelas syntetiska optioner som ger rätt till kontant ersättning istället för aktier.

Styrelsens förslag om införande av LTI 2023:1 enligt punkt 17 (a) och (b) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Nedan beskrivs de närmare villkoren och principerna för LTI 2023:1.

Punkt 17 (a) – Antagande av LTI 2023:1

För LTI 2023:1 ska följande villkor gälla:

1. Högst 324 000 personaloptioner ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2023:1. Tilldelningen av personaloptioner ska kunna ske fram till årsstämman 2024 för att möjliggöra att även nya rekryteringar kan erbjudas personaloptioner inom ramen för villkoren nedan.

2. LTI 2023:1 ska omfatta högst 10 anställda och konsulter i Bolaget. Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive roller inom Bolaget. Fördelningen av personaloptioner framgår av nedan:

 1. Verkställande direktören kan erbjudas högst 100 000 personaloptioner;
 2. Ledningsgrupp 1, bestående av högst 1 person, kan erbjudas sammanlagt högst 50 000 personaloptioner;
 3. Ledningsgrupp 2, bestående av högst 3 personer, kan erbjudas sammanlagt högst 99 000 personaloptioner, varvid varje person inom kategorin kan erbjudas högst 33 000 personaloptioner; samt
 4. Övriga anställda och nyckelpersoner, bestående av högst 5 personer, kan erbjudas sammanlagt högst 75 000 personaloptioner, varvid varje person inom kategorin kan erbjuds högst 15 000 personaloptioner.

De tilldelade personaloptionerna tjänas in efter tre år, räknat från första tilldelningstillfället.

3. I samband med att erbjudande om deltagande i LTI 2023:1 lämnas, har deltagaren möjlighet att välja om personaloptionerna delvis ska tilldelas som syntetiska optioner. Varje syntetisk option ger deltagaren rätt att erhålla en kontant utbetalning motsvarande värdet av en aktie vid utbetalningstillfället. Varje deltagare har rätt att växla maximalt 40 procent av tilldelade personaloptioner till syntetiska optioner.

4. Tilldelning av personaloptioner och kontant utbetalning motsvarande eventuella syntetiska optioner förutsätter att (i) deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag, samt (ii) att deltagaren har ingått separat avtal gällande personaloptionerna och de syntetiska optionerna med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalen med deltagarna innehåller bestämmelser om att optionerna och de syntetiska optionerna inte kan överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade personaloptioner och syntetiska optioner förfaller värdelösa i samband med att deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget upphör.

5. Personaloptionerna eller syntetiska optioner ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.

6. Förutsatt att personaloptioner tilldelats och intjänats, samt förutsatt uppfyllandet av prestationsvillkor, berättigar varje personaloption innehavaren att under tiden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026 enligt Bolagets bestämmande, antingen (a) förvärva en (1) aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien (Bolaget nuvarande kvotvärde är 0,17 kronor per aktie) eller (b) vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien.

7. Deltagande i LTI 2023:1 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

8. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av LTI 2023:1. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta LTI 2023:1, helt eller delvis.

9. Antalet aktier som varje personaloption kan berättiga till förvärv av eller syntetisk option kan berättiga kontant utbetalning motsvarande, ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en personaloption respektive syntetisk option inte ska påverkas av sådana händelser.

Utspädning och kostnader m m

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2023:1, inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av säkringsåtgärder på grund av sociala avgifter som kan uppstå, är 2,88 procent av totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier.

Med beaktande även av andra incitamentsprogram i Bolaget kan den maximala utspädningen komma att bli 6,66 procent. För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets hemsida, www.ziccum.com.

Optionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på Bolagets kassaflöde. Om personaloptioner utnyttjas kommer LTI 2023:1 därutöver att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många optioner eller syntetiska optioner som tjänas in, dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. optionernas eller de syntetiska optionernas värde vid utnyttjandet 2026. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden. Bolaget avser att säkra hela kostnaden för sociala avgifter genom en emission av teckningsoptioner på det sätt som framgår av styrelsens förslag enligt punkt 17 (b) nedan, vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av personaloptionerna. Om Bolaget väljer att genomföra sådana säkringsåtgärder kommer inte de sociala avgifterna att påverka Bolagets kassaflöde.

Baserat på antagandet att samtliga optioner som ingår i LTI 2023:1 tjänas in, en antagen aktiekurs om 7,17 kronor vid utnyttjandet av optionerna eller syntetiska optionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas de totala kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, att uppgå till 2,5 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 27 procent av Bolagets totala lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på lönekostnaderna för räkenskapsåret 2022.

Beredning av förslaget

Styrelsen har utarbetat LTI 2023:1 i samråd med externa rådgivare.

Punkt 17 (b) – Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 425 801 teckningsoptioner, varav 324 000 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller kontant vederlag till deltagarna i LTI 2023:1 enligt villkoren för programmet, och 101 801 teckningsoptioner ska emitteras för säkring av Bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av personaloptioner. Aktiekapitalet kan öka med högst 72 386,17 kronor.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Vidareöverlåtelse av 324 000 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2023:1 eller annars till tredje part för att leverera aktier eller kontant vederlag till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2023:1. Vidareöverlåtelse av 101 801 teckningsoptioner ska kunna ske till tredje part med vilken/vilka Bolaget ingått en överenskommelse i syfte att inbringa kapital för täckning av sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av personaloptioner.

2. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2023:1.

 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 3. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026.
 4. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

3. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.

4. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltigt beslut under punkten 16 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkten 17 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 13 806 142. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Lund i april 2023
Ziccum AB (publ)
Styrelsen

Kommuniké från årsstämma i Ziccum AB (publ)

Ziccum AB (publ) (”Ziccum”) avhöll den 28 april årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Ziccum för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Ziccums resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar och Andreas Pettersson Rohman samt om nyval av Christina Herder och Martina Banyay som styrelseledamöter. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till styrelseledamöter i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 165 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 216 843 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att antingen förvärva en aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet av aktien eller vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Ziccum till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet på aktien under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025.

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till medarbetare i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 256 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 336 436 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att antingen förvärva en aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet av aktien eller vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Ziccum till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet på aktien under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025.

För mer information, kontakta:
Frida Hjelmberg, tf VD, Ziccum AB
Tel: +46 793 415 531
E-post: hjelmberg@ziccum.com

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZICCUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Ziccum AB (publ), org.nr 559107-9412, kallas härmed till årsstämma den 28 april 2022 kl. 10.00 på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering startar kl. 09.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 april 2022, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 22 april 2022. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till ziccum@fredersen.se eller per post till Ziccum AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 22 april 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.ziccum.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 2. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter
  1. Fredrik Sjövall (omval)
  2. Mikaela Bruhammar (omval)
  3. Andreas Pettersson Rohman (omval)
  4. Christina Herder (nyval)
  5. Martina Banyay (nyval)
 4. Val av styrelseordförande
  1. Fredrik Sjövall (omval)
 5. Val av revisor (omval)
 6. Beslut om principer för utseende av valberedning
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
 8. Valberedningens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2022:1 för styrelseledamöter i bolaget

a) Antagande av LTI 2022:1

b) Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till styrelseledamöter och tredje part

 1. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2022:2 för medarbetare i bolaget

a) Antagande av LTI 2022:2

b) Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part

 1. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkt 2 samt 9-14)
Valberedningen som bestått av Göran Conradson (eget mandat), Per Gerde (Viskär AB), Kenneth Hopp (eget mandat), samt Fredrik Sjövall (styrelsens ordförande), föreslår:
att Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå AB väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fem (fem) ledamöter, utan suppleanter,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 220 000 (200 000) kronor till styrelseordförande och med 110 000 (100 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar och Andreas Pettersson Rohman omväljs, och att Christina Herder och Martina Banyay väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kristian Kierkegaard och Mattias Münnich har avböjt omval,
att Fredrik Sjövall omväljs till styrelseordförande,
att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisionsbolag. Ernst & Young har upplyst att auktoriserade revisorn Stefan Svensson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget, samt
att följande principer för utseende av valberedning ska gälla inför årsstämman 2023:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. De tre största aktieägarna som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den sista september året innan stämman ska kontaktas av bolagets styrelseordförande och har rätt att utse varsin valberedningsledamot. Efter det att ägarna kontaktats ska de inom 14 dagar ange om de önskar delta i valberedningsarbetet. Om någon avstår sin rätt, ska nästa aktieägare i storleksordningen tillfrågas om att utse ledamot och ska då inom en vecka lämna besked om deltagande. Om inte tre aktieägare angett att de önskar delta efter att bolagets sex största aktieägare kontaktats på detta sätt, får valberedningen bestå av färre medlemmar. Styrelsens ordförande kallar till första möte men ska inte utgöra en del av valberedningen. Styrelseordförande ska vara tillgänglig för valberedningen vid frågor. Vid kända väsentliga ägarförändringar som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman ska ändring av valberedningens sammansättning ske i enlighet med principer angivna ovan. Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Ersättning utgår dock för skäliga utgifter i samband med uppdraget. Senast sex veckor före årsstämman ska valberedningen lämna förslag avseende: ordförande för stämman, ordförande och övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, arvode till ordförande och övriga styrelseledamöter, val av revisor och arvode till revisor samt i förekommande fall ändringar i denna instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beskrivning av föreslagna ledamöter

Dr Christina Herder, född 1961, tekn.dr. i fysikalisk kemi från KTH och har även en MBA från Stockholms universitet. Christina har mer än 25 års erfarenhet av läkemedels- och affärsutveckling i läkemedelsindustrin. Christina är för närvarande Executive Vice President, Strategic Business Development i Medivir AB (noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad). Hon har tidigare erfarenhet från att ha arbetat i seniora roller i bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. Christina har även tidigare innehaft tjänsten som VD för Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsföretag. Christina är också styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA, Idogen AB och Elicera Therapeutics AB. Christina är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Christina innehar inga aktier i Ziccum.

Martina Banyay, född 1967, fil.dr. biofysik. Martina har 20 års erfarenhet från företagsledning i snabbväxande life science bolag, med fokus på ledarskap, strategi, affärs- och teamutveckling. Jobbar idag som affärskonsult inom life science. Hon har tidigare varit verksam som Chief Operating Officer & Chief Digital Officer på Atlas Antibodies, ett svenskt biotechbolag aktivt inom avancerade forskningsreagens, och Manager på Sidec AB, ett uppdragsforskningsbolag med globala pharma- och biotechbolag som kunder. Martina är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Martina innehar 3 000 aktier i Ziccum.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, samt i bolagets årsredovisning för 2021.

Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 8b))
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Valberedningens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2022:1 för styrelseledamöter i bolaget (punkt 16)
Valberedningen för Ziccum AB (”Ziccum” eller ”Bolaget”), exklusive styrelseordföranden, (när referens görs till ”Valberedningen” i detta förslag avses valberedningen exklusive styrelseordföranden) föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram för styrelseledamöter i Ziccum (”LTI 2022:1”) i enlighet med punkterna 16 (a) och (b) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos styrelseledamöter i Bolaget. Valberedningen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera kompetenta styrelseledamöter, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser vidare att optionsprogrammet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Programmet löper under tre år och innebär att styrelseledamöterna vederlagsfritt tilldelas personaloptioner som ger rätt till att förvärva aktier i Ziccum till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. LTI 2022:1 ger även styrelseledamöterna möjlighet att välja att delvis tilldelas syntetiska optioner som ger rätt till kontant ersättning istället för aktier.

Valberedningens förslag om införande av LTI 2022:1 enligt punkt 16 (a) och (b) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Nedan beskrivs de närmare villkoren och principerna för LTI 2022:1.

Punkt 16 (a) – Antagande av LTI 2022:1

För LTI 2022:1 ska följande villkor gälla:

 1. Högst 165 000 personaloptioner ska kunna tilldelas styrelseledamöterna i LTI 2022:1. Tilldelningen av personaloptioner ska kunna ske fram till 31 maj 2022.
 1. LTI 2022:1 ska endast omfatta styrelseledamöterna Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar, Andreas Pettersson Rohman, Christina Herder och Martina Banyay, under förutsättning att dessa väljs till styrelseledamöter vid årsstämman 2022, och varje styrelseledamot kan tilldelas högst 33 000 personaloptioner.

De tilldelade personaloptionerna tjänas in efter tre år, räknat från tilldelningstillfället.

 1. I samband med att erbjudande om deltagande i LTI 2022:1 lämnas, har styrelseledamoten möjlighet att välja om personaloptionerna delvis ska tilldelas som syntetiska optioner. Varje syntetisk option ger styrelseledamoten rätt att erhålla en kontant utbetalning motsvarande värdet av en aktie vid utbetalningstillfället. Varje styrelseledamot har rätt att växla maximalt 40 procent av tilldelade personaloptioner till syntetiska optioner.
 1. Tilldelning av personaloptioner och kontant utbetalning motsvarande eventuella syntetiska optioner förutsätter att (i) styrelseledamoten fortsatt är en del av Bolagets styrelse, med vissa undantag, samt (ii) att styrelseledamoten har ingått separat avtal gällande personaloptionerna och de syntetiska optionerna med Bolaget. Sådana avtal ska innehålla bestämmelser om att optionerna och de syntetiska optionerna inte kan överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade personaloptioner och syntetiska optioner förfaller värdelösa i samband med att styrelseledamotens uppdrag hos Bolaget upphör.
 1. Personaloptionerna eller syntetiska optioner ska tilldelas styrelseledamöterna vederlagsfritt.
 1. Förutsatt att personaloptioner tilldelats och intjänats, samt förutsatt uppfyllandet av prestationsvillkor, berättigar varje personaloption innehavaren att under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025 enligt Bolagets bestämmande, antingen (a) förvärva en (1) aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien (Bolaget nuvarande kvotvärde är 0,17 kronor per aktie) eller (b) vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien.
 1. Deltagande i LTI 2022:1 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 1. Avtalen med styrelseledamöterna ska utformas i enlighet med optionsavtalsmall fogad till det fullständiga förslaget för LTI 2022:1.
 1. Antalet aktier som varje personaloption kan berättiga till förvärv av eller syntetisk option kan berättiga kontant utbetalning motsvarande, ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en personaloption respektive syntetisk option inte ska påverkas av sådana händelser. Sådan omräkning ska göras av oberoende värderingsinstitut.

Utspädning och kostnader m m

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2022:1, inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av säkringsåtgärder på grund av sociala avgifter som kan uppstå, är 1,55 procent av totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Med beaktande även av andra incitamentsprogram i Bolaget, inklusive det incitamentsprogram som styrelsen föreslagit årsstämman 2022, kan den maximala utspädningen komma att bli 4,56 procent. För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Ziccums hemsida, www.ziccum.com.

Optionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på Bolagets kassaflöde. Om personaloptioner utnyttjas kommer LTI 2022:1 därutöver att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många optioner eller syntetiska optioner som tjänas in, dels på värdet av den förmån som styrelseledamoten slutligen erhåller, dvs. optionernas eller de syntetiska optionernas värde vid utnyttjandet 2025. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden. Bolaget avser att säkra hela kostnaden för sociala avgifter genom en emission av teckningsoptioner på det sätt som framgår av Valberedningens förslag enligt punkt 16 (b) nedan, vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av personaloptionerna. Om Bolaget väljer att genomföra sådana säkringsåtgärder kommer inte de sociala avgifterna att påverka Bolagets kassaflöde.

Baserat på antagandet att samtliga optioner som ingår i LTI 2022:1 tjänas in, en antagen aktiekurs om 11,55 kronor vid utnyttjandet av optionerna eller syntetiska optionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas de totala kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, att uppgå till 1,9 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 26 procent av Bolagets totala lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på lönekostnaderna för räkenskapsåret 2021.

Beredning av förslaget

Valberedningen har utarbetat LTI 2022:1 i samråd med externa rådgivare.

Punkt 16 (b) – Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part

Valberedningen föreslår att Bolaget ska emittera högst 216 843 teckningsoptioner, varav 165 000 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller kontant vederlag till styrelseledamöterna i LTI 2022:1 enligt villkoren för programmet, och 51 843 teckningsoptioner ska emitteras för säkring av Bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av personaloptioner. Aktiekapitalet kan öka med högst 36 140,6 kronor.

 1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Ziccum AB (publ). Vidareöverlåtelse av 165 000 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till styrelseledamöterna i LTI 2022:1 eller annars till tredje part för att leverera aktier eller kontant vederlag till styrelseledamöterna, i enlighet med villkoren för LTI 2022:1. Vidareöverlåtelse av 51 843 teckningsoptioner ska kunna ske till tredje part med vilken/vilka Bolaget ingått en överenskommelse i syfte att inbringa kapital för täckning av sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av personaloptioner.
 1. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2022:1.
 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 3. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025.
 4. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 5. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.
 1. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2022:2 för medarbetare i bolaget (punkt 17)
Styrelsen för Ziccum AB (”Ziccum” eller ”Bolaget”) föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter inom Ziccum (”LTI 2022:2”) i enlighet med punkterna 17 (a) och (b) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.

Programmet löper under tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas personaloptioner som ger rätt till att förvärva aktier i Ziccum till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. LTI 2022:2 ger även deltagarna möjlighet att välja att delvis tilldelas syntetiska optioner som ger rätt till kontant ersättning istället för aktier.

Styrelsens förslag om införande av LTI 2022:2 enligt punkt 17 (a) och (b) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Nedan beskrivs de närmare villkoren och principerna för LTI 2022:2.

Punkt 17 (a) – Antagande av LTI 2022:2

För LTI 2022:2 ska följande villkor gälla:

 1. Högst 256 000 personaloptioner ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2022:2. Tilldelningen av personaloptioner ska kunna ske fram till årsstämman 2023 för att möjliggöra att även nya rekryteringar kan erbjudas personaloptioner inom ramen för villkoren nedan.
 1. LTI 2022:2 ska omfatta högst nio anställda och konsulter i Ziccum. Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive roller inom koncernen. Fördelningen av personaloptioner framgår av nedan:
 1. Verkställande direktören kan erbjudas högst 100 000 personaloptioner;
 2. Andra ledande befattningshavare, bestående av högst två personer, kan erbjudas sammanlagt högst 66 000 personaloptioner, varvid varje person inom kategorin kan erbjudas högst 33 000 personaloptioner; samt
 3. Övriga anställda och nyckelpersoner, bestående av högst sex personer, kan erbjudas sammanlagt högst 90 000 personaloptioner, varvid varje person inom kategorin kan erbjuds högst 15 000 personaloptioner.

De tilldelade personaloptionerna tjänas in efter tre år, räknat från första tilldelningstillfället.

 1. I samband med att erbjudande om deltagande i LTI 2022:2 lämnas, har deltagaren möjlighet att välja om personaloptionerna delvis ska tilldelas som syntetiska optioner. Varje syntetisk option ger deltagaren rätt att erhålla en kontant utbetalning motsvarande värdet av en aktie vid utbetalningstillfället. Varje deltagare har rätt att växla maximalt 40 procent av tilldelade personaloptioner till syntetiska optioner.
 1. Tilldelning av personaloptioner och kontant utbetalning motsvarande eventuella syntetiska optioner förutsätter att (i) deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget inte har avslutats eller sagts upp, med vissa undantag, samt (ii) att deltagaren har ingått separat avtal gällande personaloptionerna och de syntetiska optionerna med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalen med deltagarna innehåller bestämmelser om att optionerna och de syntetiska optionerna inte kan överlåtas eller pantsättas samt att, med vissa undantag, ej intjänade personaloptioner och syntetiska optioner förfaller värdelösa i samband med att deltagarens anställning eller uppdrag hos Bolaget upphör.
 1. Personaloptionerna eller syntetiska optioner ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt.
 1. Förutsatt att personaloptioner tilldelats och intjänats, samt förutsatt uppfyllandet av prestationsvillkor, berättigar varje personaloption innehavaren att under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025 enligt Bolagets bestämmande, antingen (a) förvärva en (1) aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien (Bolaget nuvarande kvotvärde är 0,17 kronor per aktie) eller (b) vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien.
 1. Deltagande i LTI 2022:2 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.
 1. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av LTI 2022:2. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta LTI 2022:2, helt eller delvis.
 1. Antalet aktier som varje personaloption kan berättiga till förvärv av eller syntetisk option kan berättiga kontant utbetalning motsvarande, ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en personaloption respektive syntetisk option inte ska påverkas av sådana händelser.

Utspädning och kostnader m m

Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2022:2, inklusive teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av säkringsåtgärder på grund av sociala avgifter som kan uppstå, är 2,38 procent av totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Styrelsens ambition är att eventuella kommande incitamentsprogram som utgångspunkt inte ska medföra en utspädning över 2 procent.

Med beaktande även av andra incitamentsprogram i Bolaget, inklusive det incitamentsprogram som valberedningen föreslagit årsstämman 2022, kan den maximala utspädningen komma att bli 4,56 procent. För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Ziccums hemsida, www.ziccum.com.

Optionerna kommer att kostnadsföras som personalkostnader över intjänandeperioden, utan påverkan på Bolagets kassaflöde. Om personaloptioner utnyttjas kommer LTI 2022:2 därutöver att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror dels på deltagarens anställningsförhållande, dels hur många optioner eller syntetiska optioner som tjänas in, dels på värdet av den förmån som deltagaren slutligen erhåller, dvs. optionernas eller de syntetiska optionernas värde vid utnyttjandet 2025. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen under intjänandeperioden. Bolaget avser att säkra hela kostnaden för sociala avgifter genom en emission av teckningsoptioner på det sätt som framgår av styrelsens förslag enligt punkt 17 (b) nedan, vilka kan komma att utnyttjas av en finansiell mellanhand i samband med utnyttjandet av personaloptionerna. Om Bolaget väljer att genomföra sådana säkringsåtgärder kommer inte de sociala avgifterna att påverka Bolagets kassaflöde.

Baserat på antagandet att samtliga optioner som ingår i LTI 2022:2 tjänas in, en antagen aktiekurs om 11,55 kronor vid utnyttjandet av optionerna eller syntetiska optionerna och en antagen genomsnittlig procentsats för sociala avgifter om cirka 31,42 procent, beräknas de totala kostnaderna för programmet, inklusive sociala avgifter, att uppgå till 2,9 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 41 procent av Bolagets totala lönekostnader för anställda (inklusive sociala avgifter) beräknat på lönekostnaderna för räkenskapsåret 2021.

Beredning av förslaget

Styrelsen har utarbetat LTI 2022:2 i samråd med externa rådgivare.

Punkt 17 (b) – Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 336 436 teckningsoptioner, varav 256 000 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller kontant vederlag till deltagarna i LTI 2022:2 enligt villkoren för programmet, och 80 436 teckningsoptioner ska emitteras för säkring av Bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av personaloptioner. Aktiekapitalet kan öka med högst 56 072,7 kronor.

 1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Ziccum AB (publ). Vidareöverlåtelse av 256 000 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2022:2 eller annars till tredje part för att leverera aktier eller kontant vederlag till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2022:2. Vidareöverlåtelse av 80 436 teckningsoptioner ska kunna ske till tredje part med vilken/vilka Bolaget ingått en överenskommelse i syfte att inbringa kapital för täckning av sociala avgifter kopplade till utnyttjandet av personaloptioner.
 1. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2022:2.
 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 2. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 3. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025.
 4. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 5. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att aktieteckning verkställts.
 1. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltiga beslut under punkten 15 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltiga beslut under punkterna 16 och 17 krävs att dessa biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 13 806 142. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Lund i mars 2022
Ziccum AB (publ)
Styrelsen

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ziccum AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Ziccum AB (publ) (”Ziccum”) idag den 18 januari 2022 godkändes styrelsens beslut om riktad nyemission från den 16 december 2021.

Beslut om nyemission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Den 16 december 2021 beslutade styrelsen för Ziccum om en riktad emission om 1 333 314 units, där en unit består av tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2021/2022, till ett antal kvalificerade och välrenommerade investerare. Teckningskursen för varje ny unit i den riktade emissionen fastställdes till 33 kronor. Beslutet om emission av 933 362 dessa units fattades under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande. Extra bolagsstämman den 18 januari 2022 godkände styrelsens beslut.

Genom kapitalanskaffningen tillförs Ziccum sammanlagt 44 miljoner kronor före emissionskostnader.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att möjliggöra ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i samband med den riktade nyemissionen.

Rådgivare
Ziccum har anlitat Erik Penser Bank och Fredersen Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den riktade emissione

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZICCUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Ziccum AB (publ), org.nr 559107-9412, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 januari 2022 kl. 13:00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 12:30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 10 januari 2022, dels senast den 12 januari 2022 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Ziccum AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm eller via e-post till ziccum@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 januari 2022 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 12 januari 2022. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ziccum.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av units
 9. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten
 10. Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 föreslås ändras på följande sätt: ”Aktiekapitalet ska vara lägst 1 800 000 kronor, högst 7 200 000 kronor.”

Vidare föreslås gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt: ”Antal aktier ska vara lägst 10 800 000 st och högst 43 200 000 st.”

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av units (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

 1. Aktiekapitalet ökas med högst 466 681,000001 kronor genom emission av högst 2 800 086 aktier. Vidare emitteras högst 1 866 724 teckningsoptioner av serie TO4. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 311 120,666667 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 1 866 724 aktier vid utnyttjande av serie TO4.
 1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av tre (3) aktier samt två (2) teckningsoptioner av serie TO4.
 1. En (1) teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kursen 13,20 kronor. Överkursen (dvs. den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde) ska hänföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier under följande perioder:
  • från och med den 24 februari 2022 till och med den 28 februari 2022,
  • från och med den 27 maj 2022 till och med den 31 maj 2022,
  • från och med den 28 september 2022 till och med den 30 september 2022, och
  • från och med den 28 november 2022 till och med den 30 november 2022.
 1. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Erik Penser Bank AB för de investerares räkning som anmält intresse i det accelererade bookbuilding-förfarandet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägandet i Bolaget och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, ta in nytt kapital för att möjliggöra nya investeringar för accelererad tillväxt.
 1. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till 0,50000001 kronor. Teckningskursen per aktie uppgår till kvotvärdet. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckningskursen baseras på aktiens kvotvärde efter överenskommelse med den teckningsberättigade. Eventuell överkurs i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna (dvs. den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde) ska hänföras den fria överkursfonden.
 1. Teckning av units ska ske på teckningslista senast den 19 januari 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 1. Betalning för tecknade units ska ske senast den 21 januari 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
 1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För teckningsoptionerna av serie TO4 gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av Bilaga A.
 1. Emissionen förutsätter att extra bolagsstämma beslutar att anta en ny bolagsordning med nya gränser för antalet aktier och aktiekapital i bolaget, enligt punkt 7 i dagordningen.
 1. Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de justeringar eller ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförandet av besluten.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om motsvarande aktiernas kvotvärde. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckningskursen för aktierna har av styrelsen bedömts vara ändamålsenlig eftersom Erik Penser Bank AB för de teckningsberättigades räkning åtagit sig att, när units på likviddagen har betalats av, och levererats till, de investerare som erhållit units i emissionen, såsom tilläggslikvid för nyemitterade units överföra till Bolaget ett belopp uppgående till det sammanlagda priset i emissionen om 33 kronor per unit, motsvarande elva (11) kronor per tecknad aktie, minskat med den erlagda teckningskursen (kvotvärdet) per tecknad aktie. Priset i erbjudandet om 33 kronor per unit, motsvarande elva (11) kronor per aktie, har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Genom att priset i erbjudandet fastställts enligt ovan är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten
(punkt 9)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 7 och 8 förutsätter för sin giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Övrig information
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen.

Lund i december 2021
Ziccum AB (publ)
Styrelsen

Kommuniké från årsstämma i Ziccum AB (publ)

Ziccum AB (publ) (”Ziccum”) avhöll den 27 april 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Ziccum för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Ziccums resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar, Kristian Kierkegaard och Mattias Münnich samt att val av Andreas Pettersson Rohman som styrelseledamöter. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fatttas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av dagens antal utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till vissa anställda och konsulter i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 46 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 60 454 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att teckna en ny aktie i Ziccum under tiden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till styrelseledamöter i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 46 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Ziccum under tiden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Posts navigation

1 2