Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk)

(Lund, Sverige, april 23, 2020.) Bolagets största ägare, Inhalation Sciences Sweden AB (publ) ("ISAB"), har i dag offentliggjort försäljning av 1 790 000 aktier i Ziccum AB (publ) ("Ziccum"), motsvarande ISAB:s hela innehav i Ziccum. Försäljningen har skett utanför marknaden via Penser Bank på uppdrag av ISAB till intressenter med ett långsiktigt intresse för Ziccum. Bland köparna ingår tre ledamöter i Ziccum ABs styrelse, Kristian Kierkegaard, Mikaela Bruhammar och Fredrik Sjövall.

Sedan avknoppningen och noteringen av Ziccum har ISAB varit en passiv aktieägare i Ziccum, och försäljningen är i linje med vad båda bolagen tidigare kommunicerat om ISAB:s ambition att avyttra sitt innehav.

Ziccums VD Göran Conradsson: "Vi kan konstatera att ISABs försäljning av aktier i Ziccum har skett under mycket stort intresse från marknaden. Vi är också mycket nöjda med att addera kapitalstarka och långsiktiga investerare i Ziccum."

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: 
conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering den 23 april 2020.

ZICCUM AB (publ) Flagging message (regulatory)

(Lund, Sweden, April 23, 2020.) The company's largest owner, Inhalation Sciences Sweden AB (publ) ("ISAB"), today announced the sale of 1,790,000 shares in Ziccum AB (publ) ("Ziccum"), corresponding to ISAB's entire holding in Ziccum. The sale was made outside the market via Penser Bank on behalf of ISAB to stakeholders with a long-term interest in Ziccum. The buyers include three members of Ziccum AB's Board of Directors, Kristian Kierkegaard, Mikaela Bruhammar and Fredrik Sjövall.

Since the spin-off and listing of Ziccum, ISAB has been a passive shareholder in Ziccum, and the sale is in line with what both companies have previously communicated about ISAB's ambition to divest its holding.

Ziccum's CEO Göran Conradson: "We can see that the market showed great interest in ISAB's sale of sits hares in Ziccum. We're very pleased to add strong, long-term investors in Ziccum."

For more information about Ziccum, please contact:

Göran Conradson: CEO Ziccum AB
E-mail: 
conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

About Ziccum

Ziccum AB (publ) develops new patented formulations of biological drugs where sensitivity to temperature differences, especially during transportation, currently limits medical and so commercial potential. The company's patented technology, LaminarPace, develops dry powder formulations of drugs and vaccines that currently only exist in liquid form. By doing so Ziccum can increase the availability of drugs and vaccines in existing markets-and open up new ones.

ZICCUM AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk)

Lund, 7 februari, 2020: Den 31 december 2019 avslutades utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1. I och med utnyttjandet av teckningsoptioner ökade antalet aktier i Ziccum med 1 389 935 aktier.

Den 31 december 2019 avslutades utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1. I och med utnyttjandet av teckningsoptioner ökade antalet aktier i Ziccum med 1 389 935 aktier. Ökningen registrerades på Bolagsverket under januari 2020. Inhalation Sciences Sweden AB hade före utnyttjandeperioden ett innehav som motsvarade 29,8 procent, eller 1 790 000 aktier, av samtliga aktier och röster i Ziccum. Genom ökningen av det totala antalet aktier och röster i Ziccum under januari 2020 har andelen minskat till 24,22 procent. Inhalation Sciences Sweden AB har oförändrat antal aktier om 1 790 000 stycken. Flaggningsmeddelandet publiceras då Inhalation Sciences Sweden AB:s innehav underskrider 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Ziccum efter ökningen av totalt antal aktier i Ziccum, från 6 000 000 till 7 389 385 aktier.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

 

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 7 februari 2020.

 

Ziccum AB (publ) Flaggningsmeddelande (Regulatorisk)

(Stockholm maj 29, 2019) Ziccum AB (publ) erhöll den 23:e maj 2019 information om förändring i antal aktier som är relaterad till Inhalation Science AB"s försäljning av 400 000 aktier.

Inhalation Science AB hade innan försäljningen 2 190 000 aktier i Ziccum, motsvarande 36,5% av kapital och röster. Efter transaktionen 23 maj är innehavet 29,8%. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet passerar under 30% efter förändringen av antal aktier i Ziccum.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 29 maj 2019. 

Ziccum AB (publ) Flagging message (regulatory)

(Stockholm May 29, 2019) Ziccum AB (publ) received information on the change in the number of shares related to Inhalation Science AB"s sale of 400,000 shares on May 23, 2019.

Inhalation Science AB had 2 190 000 shares in Ziccum before the sale, corresponding to 36.5% of the capital and votes. After the transaction on May 23, the holding is 29.8%. The flagging message is published when the holding passes below 30% after the change in the number of shares in Ziccum.

PLEASE NOTE: This is an unofficial translation of the original notice, which is in Swedish. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

For more information about Ziccum, please contact:

Göran Conradson: CEO Ziccum AB

E-mail: conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

About Ziccum

Ziccum AB (publ) develops new patented formulations of biological drugs where sensitivity to temperature differences, especially during transportation, currently limits medical and so commercial potential. The company’s patented technology, LaminarPace, develops dry powder formulations of drugs and vaccines that currently only exist in liquid form. By doing so Ziccum can increase the availability of drugs and vaccines in existing markets—and open up new ones.

The information above was provided by Ziccum AB (publ) through the above contact person, for publication on May 29, 2019.