Ziccums VD Ann Gidner i paneldiskussion om mRNA arrangerat av amerikanska Force Family Office

Tack vare etableringen av Ziccum som en nyckelspelare för mRNA i internationell läkemedelsindustri, har Ziccums VD Ann Gidner deltagit i en inspelad paneldebatt, s.k. Fireside chat, med diskussion och inblickar i mRNA-fältet, dess rekordsnabba tillväxt och de begränsningar hos mRNA/LNP-teknologin som kan övervinnas med Ziccums teknologi LaminarPace.

I diskussionen deltog också Dr Romain Micol, VD och medgrundare för Combined Therapeutics; ett privatägt Boston-baserat biotech-bolag som utvecklar nästa generations mRNA-vacciner. Dr Micol var inbjuden som expert (s.k. Key opinion leader) och delade med sig av sina erfarenheter och insikter. Dr Micol uttryckte också sin uppskattning för LaminarPace-teknologins kapacitet och potential.

Paneldebatten hölls i regi av Force Family Office i serien Force for Knowledge, där deltagare världen över kan få insikter i nya teknikområden, bolag och sektorer, och moderator var Steven Saltzstein, VD för Force-organisationen.

För att ta del av paneldebatten, vänligen se: https://www.youtube.com/watch?v=vWiWlGMEvM4

länk

Ziccums CEO Ann Gidner in Fireside Chat on mRNA development hosted by US Force Family Office

Based on the growing reputation that Ziccum is building in the international pharmaceutical industry, Ziccum CEO Ann Gidner has taken part in a recorded Fireside Chat reviewing the mRNA arena, its tremendous growth, and the shortcomings of the RNA/LNP technology which can be addressed by treatment with the Ziccum technology LaminarPace.

The discussion included the valuable participation of Dr Romain Micol, CEO and co-founder of Combined Therapeutics; a privately held Boston-based biotechnology company developing the next generation of high value mRNA vaccines. Dr Micol shared his insights in the field and his appreciation for the LaminarPace technology, as a Key Opinion Leader for mRNA development.

The event was hosted by Force Family Office, in the Force for Knowledge series, where participants across the world can learn about emerging technologies, companies and sectors, and was moderated by Steven Saltzstein, CEO of Force.

To access the recorded Fireside chat, please see link: https://www.youtube.com/watch?v=vWiWlGMEvM4

Sista dag för handel med uniträtter i Ziccum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Idag, den 9 februari 2024, är sista dagen för handel med uniträtterna som utfärdades i samband med Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 22 januari 2024 med stöd av bemyndigandet från årsstämman i Bolaget hållen den 24 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Uniträtter som ej avyttras senast idag, den 9 februari 2024, eller utnyttjas för teckning senast den 14 februari 2024 förfaller värdelösa.

För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen hänvisas till informationsmemorandumet som Bolaget offentliggjorde den 30 januari 2024 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ziccum.com) och på Aqurats webbplats (www.aqurat.se).

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion, varken från Ziccum eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86 (7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Då Ziccum har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Last day for trading in unit rights in Ziccum

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, RUSSIA, BELARUS OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY SWEDISH LAW. SEE ALSO THE SECTION ”IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, 9 February 2024, is the last day for trading in the unit rights issued in connection with Ziccum AB (publ) (”Ziccum” or the ”Company”) rights issue of units, consisting of shares and warrants, with pre-emption rights for existing shareholders resolved by the Board of Directors on 22 January 2024 based on the authorization from the Annual General Meeting of the Company held on 24 May 2023 (the ”Rights Issue”). Unit rights that are not sold no later than today, 9 February 2024, or exercised for subscription no later than 14 February 2024 expire worthless.

For complete terms and conditions for the Rights Issue, please refer to the information memorandum published by the Company on 30 January 2024, which is available on the Company’s website (www.ziccum.com) and on Aqurat’s website (www.aqurat.se).

Advisor
Fredersen Advokatbyrå is legal advisor and Aqurat Fondkommission is acting as issuing agent in connection with the Rights Issue.

IMPORTANT INFORMATION
The publication, announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to legal restrictions and persons in the jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform themselves about and observe such legal restrictions. The recipient of this press release is responsible for using this press release and the information contained herein in accordance with the applicable rules in each jurisdiction. This press release does not constitute an offer or an invitation to acquire or subscribe for any securities in Ziccum in any jurisdiction, neither from Ziccum nor from anyone else.

This press release is not a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. No prospectus will be prepared by the Company and published on the Company’s website in connection with the Rights Issue.

This press release does not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the US Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of such securities in the United States. The information contained in this press release may not be announced, published, copied, reproduced or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea, Russia, Belarus or any other jurisdiction where such announcement, publication or distribution of this information would be contrary to applicable law or where such action is subject to legal restrictions or would require additional registration or other measures than those required by Swedish law. Actions in contravention of this guidance may constitute a breach of applicable securities laws.

In the United Kingdom, this document and other materials relating to the securities referred to herein are only being distributed and directed to, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, ”qualified investors” (as defined in section 86 (7) of the Financial Services and Markets Act 2000) who are (i) persons who have professional experience in matters relating to investments and who fall within the definition of ”investment professionals” in Article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”); or (ii) ”high net worth entities” as referred to in Article 49 (2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this communication relates is available in the United Kingdom only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action based on this announcement and should not act or rely on it.

As Ziccum has made the assessment that the Company conducts activities worthy of protection under the Act (2023:560) on review of foreign direct investments, certain investments in the Rights Issue may require review by the Swedish Inspectorate for Strategic Products. For more information, please visit the Swedish Inspectorate for Strategic Products’ website, www.isp.se, or contact the Company.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains forward-looking statements that reflect the Company’s intentions, beliefs or expectations regarding the Company’s future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and can be identified by the fact that they contain expressions such as ”believes”, ”expects”, ”anticipates”, ”intends”, ”estimates”, ”will”, ”may”, ”assumes”, ”should”, ”could” and, in each case, negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although the Company believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialise or that they are accurate. Because these assumptions are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcomes may differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied by the forward-looking statements in this press release. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are correct and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein speak only as of the date of this press release and are subject to change. Neither the Company nor anyone else undertakes to review, update, confirm or publicly announce any revision to any forward-looking statement to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless required by law or Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.

Ziccum CEO videointervju: mRNA i fokus

I en intervju på svenska med Ziccums vd Ann Gidner, diskuteras företagets nya in vivo mRNA-data in-vivo, mRNA-teknologin och dess marknadspotential, samt hur Ziccums teknologi kan lösa viktiga stabilitets- och leveransutmaningar som finns idag. Intervjun genomförs av Eucaps analytiker Jonathan Furelid.

Se hela intervjun här: https://www.youtube.com/watch?v=fRbzBKhwCSY

00:00 Introduktion
02:02 Hur genomfördes studien och varför är resultaten så viktiga?
04:26 mRNA som teknologi och marknad, varför är tekniken så revolutionerande?
07:14 Begränsningar med mRNA
10:28 Hur fungerar LaminarPace jämfört med konkurrerande tekniker?
11:29 I vilken utvecklingsfas befinner sig Ziccum?
12:46 Marknadspenetration och potential
14:38 mRNA och sjukdomsområden som kan behandlas

Ziccum CEO video interview: mRNA in focus

In an interview in Swedish, Ziccum CEO Ann Gidner discusses the company's new in vivo mRNA data, the mRNA market potential and technology and how Ziccum's LaminarPace can solve crucial stability and delivery challenges that can help unlock the full potential of the platform. The interview is carried out by Eucaps analyst Jonathan Furelid.

Watch the interview, in Swedish, here. https://www.youtube.com/watch?v=fRbzBKhwCSY

Välkommen till ‘Invest Live’ för att se Ziccums VD Ann Gidner presentera bolaget, som hålls live med efterföljande frågestund, tisdag den 6 februari

Ziccums VD, Ann Gidner, presenterar bolagets unika torkningsteknologi för biologiska läkemedel samt bolagets nyligen publicerade och banbrytande mRNA-data. Detta live-evenemang hålls digitalt med Investor Target. Deltagare kan ställa frågor inför evenemanget och se presentationen via länken nedan.

Tisdagen den 6 februari kl. 12.00 kommer Ziccums VD Ann Gidner att presentera företaget på "Invest Live" med Investor Target-analytikern Kaarlo Airaxin. Evenemanget hålls på svenska.

Ann kommer att redogöra för Ziccums formulerings- och torkteknologi LaminarPace ochur denna unika process förvandlar känsliga vacciner och biologiska läkemedel, inklusive mNRA, till robusta och termostabila torra pulver. Vidare kommer marknadspotentialen för teknologin och företagets enastående resultat under de senaste 18 månaderna att tas upp.

E-posta dina frågor på förhand till: kaarlo.airaxin@investortarget.se

Anslut till evenemanget här: https://youtube.com/live/qldbpqBV8Js?feature=share

Join Ziccum CEO Ann Gidner for ‘Invest Live’, a live digital presentation and Q&A, Tues Feb 6th

Join Ziccum CEO Ann Gidner on Tuesday 6 February for ‘Invest live’ as she presents Ziccum’s unique technology for biopharmaceuticals and its ground-breaking new mRNA data at a live digital event with Investor Target. Participants may post questions ahead of the event and watch live at the link below.

At 12.00 noon on Tuesday February 6 Ziccum CEO Ann Gidner will present the Company at “Invest Live” hosted by Investor Target analyst Kaarlo Airaxin. The event will take place in Swedish.

Ann will cover Ziccum’s formulating and drying technology LaminarPace, how it can turn delicate vaccines and biologics including mNRA into robust thermostable dry powders, the market opportunity for this, and the Company’s outstanding performance over the last 18 months.

Mail your questions ahead of the event here: kaarlo.airaxin@investortarget.se

Watch the event live here: https://youtube.com/live/qldbpqBV8Js?feature=share

Ziccums Q4-rapport – VD-uppdatering på svenska

Vår VD Ann Gidner svarar på frågor om de viktigaste delarna i bolagets senaste kvartalsrapport, Bokslutskommunikén 2024.

F: Vilka höjdpunkter vill du lyfta fram? Vad är mest intressant för investerare att fokusera på?

AG: Om vi ser på 2023 som helhet, så har Ziccum genomgått en fantastiskt snabb utveckling, där vi bygger resultat och projekt, tack vare vår starka fokuserade strategi och affärsmodell, och framstegen vi gör i teknikutvecklingen. Det viktigaste är att vi gått direkt in i betalda samarbeten med den internationella branschens bästa spelare.

Det fjärde kvartalet mer specifikt har handlat mycket om just våra projektsamarbeten. Vi kunde slutföra vår Feasibility-studie för vår viktiga Biotech-partner, vi arbetar för fullt i projektet med vår Big Pharma, och dessutom undertecknades ett nytt samarbete, nu med ett stort Biotech-produktionsbolag gällande virala vacciner.

Utöver det kunde vi också starta ett nytt akademiskt samarbete för mRNA.

F: Vad innebär det här akademiska samarbetet, och vad syftar det till?

AG: Vi har skrivit samarbetsavtal med Köpenhamns universitets läkemedelsavdelning. I projektet kommer vi att undersöka inhalerbara former av mRNA-vacciner, med en examensarbetare på plats hos oss i Lund. Projektet kommer att omfatta in vivo-studier. Här ska vi alltså undersöka ett helt nytt sätt att ge patienter mRNA: genom inhalering av pulver, vilket kan vara möjligt tack vare LaminarPace! Det blir intressant. Teamet vid UoC är världsledande inom forskning om vacciner och hur de administreras. Det finns ett antal bolag i industrin som jobbar mot inhalerbart mRNA, och det är en stor nyhet om det fungerar.

F: Och bolaget kunde rapportera nya mRNA-resultat under kvartalet?

AG: Det stämmer. I oktober rapporterade vi nya viktiga data vilka även hade validerats hos en extern CRO-partner, vilka bekräftar god mRNA-aktivitet in vitro i mRNA/LNP-material behandlade med LaminarPace, i flera olika celltyper.

Det här är viktiga nyheter – men sedan i januari, strax efter kvartalets utgång, hade vi ännu bättre nyheter: Då kunde vi gå ut med resultaten av vår Feasibility-studie av mRNA/LNP-material, som vi genomförde med vår Biotech-partner. Projektet är en stor framgång, vår partner kallar det en succé! Vi har goda resultat på alla parametrar, och mest av allt för mRNA-aktivitet: den är väldigt väl bevarad efter LaminarPace-behandling. Det här ger oss en viktig bekräftelse från en riktig auktoritet på området.

F: Hur ser nu fortsättningen ut för det här projektet?

Det är för tidigt att kunna säga. Vår motpart kunde inte vara mer nöjd, men i stora koncerner är det många beslutsnivåer och kommittéer man ska ta sig igenom. Vi har arbetat med en grupp på utvecklings-sidan och vi har kontakter i fler delar av organisationen.

F: Hur arbetar Ziccum med finansiering?

Ja, som vi precis presenterat i januari, har vi en kombinerad emission med både en ny amerikansk ägare som vill satsa på ny teknik inom läkemedel/biotech, och en företrädesemission som låter våra ägare delta i trygga former på goda villkor. Det här presenteras i detalj i vårt memorandum, pressmeddelanden och intervjuer.

Förutom aktiviteten just nu, så utvärderar styrelsen och ledningen bra finansieringsformer fortlöpande. En annan form är ju s.k. soft funding, att se på organisationer som vill stötta viktig utveckling av vacciner och/eller mRNA-teknologi. Vi utvärderar de möjligheterna kontinuerligt. En viktig faktor för framgång här är att ha bra data – det är därför vi jobbar intensivt med datagenerering för LaminarPace.

F: Hur vill du summera 2023 för Ziccum?

AG: Med ett fantastiskt 2023 har vi satt Ziccum på kartan – till och med på världskartan för mRNA-utveckling. Nu går vi vidare in i ett spännande 2024. Vi ser fram emot nyckeldata med in-vivo-studier och stabilitetsstudier, vi ska ta våra industriella samarbeten och affärsdialoger vidare och jobbar vidare i utvecklingen av LaminarPace rent tekniskt. Vi är ett starkt Ziccum-team, och vi ser fram emot att få komma vidare.

Posts navigation

1 2 3 4 14 15 16