Ziccum AB carries out list change to Nasdaq First North Growth Market and releases company description

Ziccum AB ("Ziccum" or "the Company") announces today, November 11, 2020, that it has received approval for admission to trade on the Nasdaq First North Growth Market. The first day of trading on the Nasdaq First North Growth Market will be December 1, 2020.

Trading in the Company's share on the Spotlight Stock Market will cease and the last day for trading on the Spotlight Stock Market will be November 30, 2020.

Nasdaq's decision is subject to the condition that (i) nothing occurs in connection with the list change that could lead to a different assessment of the stock exchange, (ii) the Company meets the proliferation requirement in accordance with the Nasdaq First North Growth Market Rulebook and that (iii) the Company updates its website in in accordance with the Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

The company's share will continue to be traded under the short name ZICC with its current ISIN code SE0011415595. No new shares will be issued in connection with the Company's shares being admitted to trading on the Nasdaq First North Growth Market. The Company's shareholders do not need to take any measures in connection with the list change.

Due to the listing on Nasdaq First North Growth Market, the Company has prepared a company description which is available on Ziccum's website (in Swedish) www.ziccum.comZiccum has appointed Erik Penser Bank as the Company's Certified Adviser. The company's legal advisor is Fredersen Advokatbyrå AB.

"The listing on Nasdaq First North Growth Market is a natural step in our ambition for a more international profile and entails better conditions for future value creation for Ziccum's shareholders. Nasdaq is a global and well-known brand that enables increased visibility in the stock market and makes it easier for institutional and international investors to become shareholders in the company." – CEO Göran Conradson.

For more information about Ziccum, please contact:

Göran Conradson:

CEO Ziccum AB
E-mail: 
conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB

Phone: +46 8-463 83 00

Mail: certifiedadviser@penser.se

About Ziccum

Ziccum develops new thermostable versions of the world's most urgently needed, life-saving vaccines. The Company's patented technology, LaminarPace, enables the production of new, gently air-dried formulations that can be transported easily and cost-effectively, with no need for a costly and complicated cold chain, all the way from the factory to the last child in the last mile of the supply chain.

This is a regulatory press release that was submitted for publication by the company's CEO at 12.30 CET on November 11, 2020.

Ziccum AB genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Ziccum AB ("Ziccum" eller "Bolaget") har idag den 11 november 2020 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 1 december 2020.

Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 30 november 2020.

Nasdaqs beslut är villkorat av att (i) inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt att (iii) Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet ZICC med nuvarande ISIN-kod SE0011415595. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Ziccums hemsida, www.ziccum.com.

Ziccum har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser. Bolagets legala rådgivare är Fredersen Advokatbyrå AB.

"Listningen på Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i vår ambition om en mer internationell profilering och medför bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Ziccums aktieägare. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget." –  Verkställande direktör Göran Conradson

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB

E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB 

Phone: +46 8-463 83 00 

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Ziccum

Ziccum utvecklar nya temperaturstabila versioner av världens mest behövda och livsavgörande vacciner. Med Bolagets patenterade teknologi LaminarPace möjliggörs produktion av nya, skonsamt torkade formuleringar som kan transporteras enkelt och kostnadseffektivt, utan krav på en komplicerad och dyr kylkedja hela vägen från fabrik till sista barnet längst bort från moderna logistiknoder.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av Bolagets VD kl. 12.30 (CET) den 11 november 2020.