Ziccum offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 16 februari 2024, utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som avslutades den 14 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 61,5 procent, varav cirka 58,6 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 2,9 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom Företrädesemissionen tillförs Ziccum därmed cirka 6,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 (”Teckningsoptioner”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 14 februari 2024. Totalt tecknades 943 745 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande 61,5 procent av Företrädesemissionen. 898 674 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 58,6 procent av Företrädesemissionen och 45 071 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 2,9 procent av Företrädesemissionen.
 
Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) aktie och en (1) Teckningsoption. Sammanlagt tecknades 943 745 units vilket motsvarar 943 745 nya aktier och 943 745 Teckningsoptioner. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 6,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1 MSEK. Bolaget kan, vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5, komma att erhålla ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.
 
Tilldelning och leverans
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter genomförs i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 30 januari 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats units via separat avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 
 
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ZICC BTU fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka nio (9), 2024. Därefter kommer BTU, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och Teckningsoptioner och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
 
Teckningsoptioner
Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024. Teckningskursen per aktie ska motsvara det lägsta av i) 8 SEK och ii) för det fall Bolaget beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mellan den 1 februari 2024 och den 31 augusti 2024, teckningskursen i den senast beslutade sådana nyemissionen (med förbehåll för att teckningskursen aldrig får understiga aktiens kvotvärde). Således kan Bolaget, vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner, komma att erhålla ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.
 
Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.ziccum.com.
 
Aktiekapital och antal aktier
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Ziccum med 943 745 aktier, från 14 428 513 aktier till 15 372 258 aktier, och aktiekapitalet ökar med 157 290,83 SEK, från 2 404 752,17 SEK till 2 562 043,00 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 6,1 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 943 745 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 157 290,83 SEK, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 6,1 procent.
 
Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 
För mer information, vänligen kontakta
Ann Gidner, VD
E-post: gidner@ziccum.com
Mobil: +46 722140141
 
Fredrik Sjövall, styrelseordförande
E-post: sjovall@ziccum.com
Mobil: +46 70 645 08 75
 
Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)
 
Kort om Ziccum
Ziccum utvecklar LaminarPace, en unik metod för torkning av biologiska läkemedel och vacciner i rumstemperatur. Metoden bygger på massöverföring istället för värmeöverföring. Tekniken licensieras ut till utvecklare och tillverkare av vaccin och biologiska läkemedel inom den globala läkemedelsindustrin. Genom att minska den stress som den aktiva substansen utsätts för under torkningen erbjuder LaminarPace en unik möjlighet att ta fram termostabila biologiska läkemedel med partikel-teknologi i en torr pulverberedning. Dessa är enkla att hantera och transportera och lämpar sig utmärkt för nya administreringssätt. Tekniken har framgångsrikt tillämpats på mRNA, peptider, proteiner, antikroppar, lipider och enzymer, samt på hjälpämnen och adjuvanter, och lämpar sig väl för industriell tillämpning. Ziccum är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 
VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion, varken från Ziccum eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida i samband med Företrädesemissionen.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Då Ziccum har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.
 
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Ziccum announces outcome in rights issue

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, RUSSIA, BELARUS OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY SWEDISH LAW. SEE ALSO THE SECTION ”IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Ziccum AB (publ) (”Ziccum” or the ”Company”) announces today, on 16 February 2024, the outcome of the rights issue of units, consisting of shares and warrants, which ended on 14 February 2024 (the ”Rights Issue”). The outcome shows that the Rights Issue has been subscribed to a total of approximately 61.5 percent, of which approximately 58.6 percent was subscribed with unit rights and approximately 2.9 percent was subscribed without unit rights. Through the Rights Issue, Ziccum thus receives approximately MSEK 6.4 before issuing costs. Upon full exercise of all warrants of series TO5 (”Warrants”) within the framework of issued units, the Company may receive an additional maximum of approximately MSEK 7.5 before issuing costs.

Outcome of the Rights Issue
The subscription period in the Rights Issue ended on 14 February 2024. In total, 943,745 units were subscribed for with and without unit rights, corresponding to 61.5 percent of the Rights Issue. 898,674 units were subscribed for with unit rights, corresponding to approximately 58.6 percent of the Rights Issue and 45,071 units were subscribed for without unit rights, corresponding to approximately 2.9 percent of the Rights Issue.
 
Each unit in the Rights Issue consists of one (1) share and one (1) Warrant. In total, 943,745 units were subscribed for, corresponding to 943,745 new shares and 943,745 Warrants. The Rights Issue provides the Company with approximately MSEK 6.4 before deduction of issuing costs, which amount to approximately MSEK 1. The Company may, upon full exercise of all warrants of series TO5, receive an additional maximum of approximately SEK 7.5 million before issuing costs.
 
Allocation and delivery
Allocation of units subscribed for without unit rights is carried out in accordance with the principles stated in the information memorandum published by the Company on 30 January 2024. Notice of allocation of units subscribed for without unit rights will shortly be sent to those who have been allocated units via a separate contract note. Nominee-registered shareholders will receive notification of allocation in accordance with the respective nominee’s procedures.
 
Trading in BTU
Trading with paid subscribed units (BTU) on Nasdaq First North Growth Market is ongoing under the short name ZICC BTU until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office, which is expected to take place around week nine (9), 2024. Thereafter, BTU will, after approximately one week, be converted into shares and Warrants and admitted to trading on Nasdaq First North Growth Market.
 
Warrants
Each warrant of series TO5 entitles the holder to subscribe for one (1) new share during the period from and including 2 September 2024 to and including 13 September 2024. The subscription price per share shall correspond to the lowest of i) SEK 8 and ii) in the event that the Company resolves on a new issue of shares with deviation from the shareholders’ pre-emption rights between 1 February 2024 and 31 August 2024, the subscription price in the most recently resolved such new issue (subject to the fact that the subscription price may never be less than the quota value of the share). Thus, upon full exercise of all Warrants, the Company may receive an additional maximum of approximately MSEK 7.5 before issuing costs.
 
Complete terms and conditions for the Warrants are available on the Company’s website www.ziccum.com.
 
Share capital and number of shares
Through the Rights Issue, the number of shares in Ziccum increases by 943,745 shares, from 14,428,513 shares to 15,372,258 shares, and the share capital increases by SEK 157,290.83, from SEK 2,404,752.17 to SEK 2,562,043.00, corresponding to a dilution effect of approximately 6.1 percent. Upon full exercise of all issued Warrants, the number of shares in the Company will increase by an additional 943,745 shares and the share capital will increase by an additional SEK 157,290.83, corresponding to an additional dilution effect of approximately 6.1 percent.
 
Advisors
Fredersen Advokatbyrå is legal advisor and Aqurat Fondkommission acts as issuing agent in connection with the Rights Issue.
 
For more information, please contact
Ann Gidner, CEO
E-mail: gidner@ziccum.com
Mobile: +46 722140141
 
Fredrik Sjövall, Chairman of the Board
E-mail: sjovall@ziccum.com
Mobile: +46 70 645 08 75
 
Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)
 
About Ziccum
Ziccum is developing LaminarPaceTM, a unique drying method for biopharmaceuticals and vaccines based on mass transfer, not heat transfer. The technology is offered by licensing to vaccine and biologics developers and manufacturers in the global pharmaceutical industry. By reducing drying stress to the active ingredient, LaminarPaceTM uniquely enables particle-engineered, thermostable dry powder biopharmaceuticals which can be easily handled and transported and are highly suitable for novel administration routes. The technology has been successfully applied to mRNA, peptides, proteins, antibodies, lipids and enzymes as well as excipients and adjuvants, and is well suited for industrial application. Ziccum is listed on the Nasdaq First North Growth Market.
 
IMPORTANT INFORMATION
The publication, announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to legal restrictions and persons in the jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform themselves about and observe such legal restrictions. The recipient of this press release is responsible for using this press release and the information contained herein in accordance with the applicable rules in each jurisdiction. This press release does not constitute an offer or an invitation to acquire or subscribe for any securities in Ziccum in any jurisdiction, neither from Ziccum nor from anyone else.
 
This press release is not a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. No prospectus will be prepared by the Company and published on the Company’s website in connection with the Rights Issue.
 
This press release does not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of such securities in the United States. The information contained in this press release may not be announced, published, copied, reproduced or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea, Russia, Belarus or any other jurisdiction where such announcement, publication or distribution of this information would be contrary to applicable law or where such action is subject to legal restrictions or would require additional registration or other measures than those required by Swedish law. Actions in contravention of this guidance may constitute a breach of applicable securities laws.
 
In the United Kingdom, this document and other materials relating to the securities referred to herein are only being distributed and directed to, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, ”qualified investors” (as defined in section 86(7) of the Financial Services and Markets Act 2000) who are (i) persons who have professional experience in matters relating to investments and who fall within the definition of ”investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”); or (ii) ”high net worth entities” as referred to in Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this communication relates is available in the United Kingdom only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action based on this announcement and should not act or rely on it.
 
As Ziccum has made the assessment that the Company conducts activities worthy of protection under the Act (2023:560) on review of foreign direct investments, certain investments in the Rights Issue may require review by the Swedish Inspectorate for Strategic Products. For more information, please visit the Swedish Inspectorate for Strategic Products’ website, www.isp.se, or contact the Company.
 
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains forward-looking statements that reflect the Company’s intentions, beliefs or expectations regarding the Company’s future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and can be identified by the fact that they contain expressions such as ”believes”, ”expects”, ”anticipates”, ”intends”, ”estimates”, ”will”, ”may”, ”assumes”, ”should”, ”could” and, in each case, negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although the Company believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialise or that they are accurate. Because these assumptions are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcomes may differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied by the forward-looking statements in this press release. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are correct and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein speak only as of the date of this press release and are subject to change. Neither the Company nor anyone else undertakes to review, update, confirm or publicly announce any revision to any forward-looking statement to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless required by law or Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.

Sista dag för handel med uniträtter i Ziccum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Idag, den 9 februari 2024, är sista dagen för handel med uniträtterna som utfärdades i samband med Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 22 januari 2024 med stöd av bemyndigandet från årsstämman i Bolaget hållen den 24 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Uniträtter som ej avyttras senast idag, den 9 februari 2024, eller utnyttjas för teckning senast den 14 februari 2024 förfaller värdelösa.

För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen hänvisas till informationsmemorandumet som Bolaget offentliggjorde den 30 januari 2024 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ziccum.com) och på Aqurats webbplats (www.aqurat.se).

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion, varken från Ziccum eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86 (7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Då Ziccum har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Last day for trading in unit rights in Ziccum

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, RUSSIA, BELARUS OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY SWEDISH LAW. SEE ALSO THE SECTION ”IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Today, 9 February 2024, is the last day for trading in the unit rights issued in connection with Ziccum AB (publ) (”Ziccum” or the ”Company”) rights issue of units, consisting of shares and warrants, with pre-emption rights for existing shareholders resolved by the Board of Directors on 22 January 2024 based on the authorization from the Annual General Meeting of the Company held on 24 May 2023 (the ”Rights Issue”). Unit rights that are not sold no later than today, 9 February 2024, or exercised for subscription no later than 14 February 2024 expire worthless.

For complete terms and conditions for the Rights Issue, please refer to the information memorandum published by the Company on 30 January 2024, which is available on the Company’s website (www.ziccum.com) and on Aqurat’s website (www.aqurat.se).

Advisor
Fredersen Advokatbyrå is legal advisor and Aqurat Fondkommission is acting as issuing agent in connection with the Rights Issue.

IMPORTANT INFORMATION
The publication, announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to legal restrictions and persons in the jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform themselves about and observe such legal restrictions. The recipient of this press release is responsible for using this press release and the information contained herein in accordance with the applicable rules in each jurisdiction. This press release does not constitute an offer or an invitation to acquire or subscribe for any securities in Ziccum in any jurisdiction, neither from Ziccum nor from anyone else.

This press release is not a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. No prospectus will be prepared by the Company and published on the Company’s website in connection with the Rights Issue.

This press release does not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the US Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of such securities in the United States. The information contained in this press release may not be announced, published, copied, reproduced or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea, Russia, Belarus or any other jurisdiction where such announcement, publication or distribution of this information would be contrary to applicable law or where such action is subject to legal restrictions or would require additional registration or other measures than those required by Swedish law. Actions in contravention of this guidance may constitute a breach of applicable securities laws.

In the United Kingdom, this document and other materials relating to the securities referred to herein are only being distributed and directed to, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, ”qualified investors” (as defined in section 86 (7) of the Financial Services and Markets Act 2000) who are (i) persons who have professional experience in matters relating to investments and who fall within the definition of ”investment professionals” in Article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”); or (ii) ”high net worth entities” as referred to in Article 49 (2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this communication relates is available in the United Kingdom only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action based on this announcement and should not act or rely on it.

As Ziccum has made the assessment that the Company conducts activities worthy of protection under the Act (2023:560) on review of foreign direct investments, certain investments in the Rights Issue may require review by the Swedish Inspectorate for Strategic Products. For more information, please visit the Swedish Inspectorate for Strategic Products’ website, www.isp.se, or contact the Company.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains forward-looking statements that reflect the Company’s intentions, beliefs or expectations regarding the Company’s future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and can be identified by the fact that they contain expressions such as ”believes”, ”expects”, ”anticipates”, ”intends”, ”estimates”, ”will”, ”may”, ”assumes”, ”should”, ”could” and, in each case, negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although the Company believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialise or that they are accurate. Because these assumptions are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcomes may differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied by the forward-looking statements in this press release. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are correct and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein speak only as of the date of this press release and are subject to change. Neither the Company nor anyone else undertakes to review, update, confirm or publicly announce any revision to any forward-looking statement to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless required by law or Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.

Ziccums Q4-rapport – VD-uppdatering på svenska

Vår VD Ann Gidner svarar på frågor om de viktigaste delarna i bolagets senaste kvartalsrapport, Bokslutskommunikén 2024.

F: Vilka höjdpunkter vill du lyfta fram? Vad är mest intressant för investerare att fokusera på?

AG: Om vi ser på 2023 som helhet, så har Ziccum genomgått en fantastiskt snabb utveckling, där vi bygger resultat och projekt, tack vare vår starka fokuserade strategi och affärsmodell, och framstegen vi gör i teknikutvecklingen. Det viktigaste är att vi gått direkt in i betalda samarbeten med den internationella branschens bästa spelare.

Det fjärde kvartalet mer specifikt har handlat mycket om just våra projektsamarbeten. Vi kunde slutföra vår Feasibility-studie för vår viktiga Biotech-partner, vi arbetar för fullt i projektet med vår Big Pharma, och dessutom undertecknades ett nytt samarbete, nu med ett stort Biotech-produktionsbolag gällande virala vacciner.

Utöver det kunde vi också starta ett nytt akademiskt samarbete för mRNA.

F: Vad innebär det här akademiska samarbetet, och vad syftar det till?

AG: Vi har skrivit samarbetsavtal med Köpenhamns universitets läkemedelsavdelning. I projektet kommer vi att undersöka inhalerbara former av mRNA-vacciner, med en examensarbetare på plats hos oss i Lund. Projektet kommer att omfatta in vivo-studier. Här ska vi alltså undersöka ett helt nytt sätt att ge patienter mRNA: genom inhalering av pulver, vilket kan vara möjligt tack vare LaminarPace! Det blir intressant. Teamet vid UoC är världsledande inom forskning om vacciner och hur de administreras. Det finns ett antal bolag i industrin som jobbar mot inhalerbart mRNA, och det är en stor nyhet om det fungerar.

F: Och bolaget kunde rapportera nya mRNA-resultat under kvartalet?

AG: Det stämmer. I oktober rapporterade vi nya viktiga data vilka även hade validerats hos en extern CRO-partner, vilka bekräftar god mRNA-aktivitet in vitro i mRNA/LNP-material behandlade med LaminarPace, i flera olika celltyper.

Det här är viktiga nyheter – men sedan i januari, strax efter kvartalets utgång, hade vi ännu bättre nyheter: Då kunde vi gå ut med resultaten av vår Feasibility-studie av mRNA/LNP-material, som vi genomförde med vår Biotech-partner. Projektet är en stor framgång, vår partner kallar det en succé! Vi har goda resultat på alla parametrar, och mest av allt för mRNA-aktivitet: den är väldigt väl bevarad efter LaminarPace-behandling. Det här ger oss en viktig bekräftelse från en riktig auktoritet på området.

F: Hur ser nu fortsättningen ut för det här projektet?

Det är för tidigt att kunna säga. Vår motpart kunde inte vara mer nöjd, men i stora koncerner är det många beslutsnivåer och kommittéer man ska ta sig igenom. Vi har arbetat med en grupp på utvecklings-sidan och vi har kontakter i fler delar av organisationen.

F: Hur arbetar Ziccum med finansiering?

Ja, som vi precis presenterat i januari, har vi en kombinerad emission med både en ny amerikansk ägare som vill satsa på ny teknik inom läkemedel/biotech, och en företrädesemission som låter våra ägare delta i trygga former på goda villkor. Det här presenteras i detalj i vårt memorandum, pressmeddelanden och intervjuer.

Förutom aktiviteten just nu, så utvärderar styrelsen och ledningen bra finansieringsformer fortlöpande. En annan form är ju s.k. soft funding, att se på organisationer som vill stötta viktig utveckling av vacciner och/eller mRNA-teknologi. Vi utvärderar de möjligheterna kontinuerligt. En viktig faktor för framgång här är att ha bra data – det är därför vi jobbar intensivt med datagenerering för LaminarPace.

F: Hur vill du summera 2023 för Ziccum?

AG: Med ett fantastiskt 2023 har vi satt Ziccum på kartan – till och med på världskartan för mRNA-utveckling. Nu går vi vidare in i ett spännande 2024. Vi ser fram emot nyckeldata med in-vivo-studier och stabilitetsstudier, vi ska ta våra industriella samarbeten och affärsdialoger vidare och jobbar vidare i utvecklingen av LaminarPace rent tekniskt. Vi är ett starkt Ziccum-team, och vi ser fram emot att få komma vidare.

Ziccum launches IR calendar for coming weeks

Ziccum has a schedule of coming IR activities, following the release of its Information Memorandum on 30 January which followed the announcement on 22 January of a new combined financial package that includes secured financing, a directed share issue and a rights issue.

Over the next two weeks, Ziccum will be carrying out Investor Relations’ activities to support the analysis and understanding of the Company’s new financing combination of issues and secured financing.

 • Tuesday 30 January – Investor Memorandum released.
 • Wednesday 31 January – CEO Video Analyst Interview #1 (in Swedish). CEO Ann Gidner talks to Analyst Johnathan Furelid on the new rights issue, Ziccum’s latest mRNA results and current Business Development activities.
 • Thursday 1 FebruaryVD uppdatering på Svenska. CEO Ann Gidner answers questions in Swedish from investors.
 • Monday 5 February – CEO Video Interview #2 (in Swedish). CEO Ann Gidner talks to Analyst Johnathan Furelid about the global mRNA market and opportunity, including Ziccum’s data, and new therapies and advances in the field.
 • Tuesday 6 February -“Invest live” a digital investor presentation from CEO Ann Gidner, at 1200, in which she presents the Ziccum case and takes questions from analysts at Investor Target

In addition to the English Investor Memorandum published as of today on the Ziccum website, there are terms and instructions posted in Swedish, under the heading Investors/Rights Issue 2024.

CEO Ann Gidner: “We are pleased to give more information on the excellent outlook for Ziccum ahead, and on our secured financing. The model has received positive feedback from both existing owners and from financial professionals. I am also happy to quote the Managing Director of CGF, Mr. Randy Rivera: ‘this investment in Ziccum AB is a logical step in GCF's strategy to invest in companies at the forefront of Biotechnology. We are delighted to partner with Ziccum and add them to our portfolio of high-growth public companies. We look forward to a long and productive association with the Management and its Board of Directors’.”.

Ziccum offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission av units

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission av units (”Units”) bestående av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 22 januari 2024 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet, som är avfattat på engelska, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ziccum.com) och på Aqurats webbplats (www.aqurat.se).

Ziccum offentliggör idag ett informationsmemorandum avseende Bolagets förestående Företrädesemission. Informationsmemorandumet, som är avfattat på Bolagets officiella språk för informationsgivning, engelska, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ziccum.com) och på Aqurats webbplats (www.aqurat.se).

Villkor för Företrädesemissionen

 • Företrädesemissionen omfattar högst 1 534 015 Units, där varje Unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5 (”Teckningsoptionerna”). Totalt omfattar Företrädesemissionen därmed högst 1 534 015 aktier och 1 534 015 Teckningsoptioner.
 • Den som på avstämningsdagen den 29 januari 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen.
 • En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 6,80 SEK per Unit, motsvarande 6,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 31 januari 2024 till och med den 14 februari 2024.
 • Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 31 januari 2024 till och med den 9 februari 2024.
 • Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 31 januari 2024 fram till att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka nio (9), 2024.
 • Ziccum beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 16 februari 2024.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

 • 31 januari 2024 – 14 februari 2024: Teckningsperiod
 • 31 januari 2024 – 9 februari 2024: Handel i uniträtter
 • 16 februari 2024: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta
Ann Gidner, VD
E-post: gidner@ziccum.com
Mobil: +46 722140141

Fredrik Sjövall, styrelseordförande
E-post: sjovall@ziccum.com
Mobil: +46 70 645 08 75

Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)

Kort om Ziccum
Ziccum utvecklar LaminarPace, en unik metod för torkning av biologiska läkemedel och vacciner i rumstemperatur. Metoden bygger på massöverföring istället för värmeöverföring. Tekniken licensieras ut till utvecklare och tillverkare av vaccin och biologiska läkemedel inom den globala läkemedelsindustrin. Genom att minska den stress som den aktiva substansen utsätts för under torkningen erbjuder LaminarPace en unik möjlighet att ta fram termostabila biologiska läkemedel med partikel-teknologi i en torr pulverberedning. Dessa är enkla att hantera och transportera och lämpar sig utmärkt för nya administreringssätt. Tekniken har framgångsrikt tillämpats på mRNA, peptider, proteiner, antikroppar, lipider och enzymer, samt på hjälpämnen och adjuvanter, och lämpar sig väl för industriell tillämpning. Ziccum är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion, varken från Ziccum eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86 (7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Då Ziccum har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Ziccum publishes Information Memorandum in connection with the forthcoming rights issue of units

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, RUSSIA, BELARUS OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES THAN THOSE REQUIRED BY SWEDISH LAW. SEE ALSO THE SECTION ”IMPORTANT INFORMATION” BELOW.

Ziccum AB (publ) (”Ziccum” or the ”Company”) today publishes an Information Memorandum regarding the Company’s forthcoming rights issue of units (“Units”) consisting of shares and warrants resolved by the Board of Directors on 22 January 2024 (the ”Rights Issue”). The information memorandum, which is written in English, is available on the Company’s website (www.ziccum.com) and on Aqurat’s website (www.aqurat.se).

Ziccum today publishes an information memorandum regarding the Company’s forthcoming Rights Issue. The information memorandum, which is written in the Company’s official language for information disclosure, English, is available on the Company’s website (www.ziccum.com) and on Aqurat’s website (www.aqurat.se).

Terms for the Rights Issue

 • The Rights Issue comprises a maximum of 1,534,015 Units, where each Unit consists of one (1) new share and one (1) warrant of series TO5 (the ”Warrants”). In total, the Rights Issue thus comprises a maximum of 1,534,015 shares and 1,534,015 Warrants.
 • Those who on the record date of 29 January 2024 are registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB have pre-emption rights to subscribe for Units in the Rights Issue.
 • One (1) existing share held on the record date entitles to one (1) unit right. Nine (9) unit rights entitle the holder to subscribe for one (1) Unit.
 • The subscription price in the Rights Issue amounts to SEK 6.80 per Unit, corresponding to SEK 6.80 per share. The warrants are issued free of charge.
 • The subscription period in the Rights Issue runs from and including 31 January 2024 to and including 14 February 2024.
 • Trading in unit rights will take place on Nasdaq First North Growth Market from and including 31 January 2024 to and including 9 February 2024.
 • Trading in BTU (paid subscribed unit) will take place on Nasdaq First North Growth Market from and including 31 January 2024 up until the Rights Issue has been registered with the Swedish Companies Registration Office, which is expected to take place around week nine (9), 2024.
 • Ziccum expects to announce the outcome of the Rights Issue around 16 February 2024.

Preliminary timetable for the Rights Issue

 • 31 January 2024 – 14 February 2024: Subscription period
 • 31 January 2024 – 9 February 2024: Trading in unit rights
 • 16 February 2024: Estimated date for publication of the outcome of the Rights Issue

Advisor
Fredersen Advokatbyrå is legal advisor and Aqurat Fondkommission is acting as issuing agent in connection with the Rights Issue.

For more information, please contact
Ann Gidner, CEO
E-mail: gidner@ziccum.com
Mobile: +46 722140141

Fredrik Sjövall, Chairman of the Board
E-mail: sjovall@ziccum.com
Mobile: +46 70 645 08 75

Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)

About Ziccum
Ziccum is developing LaminarPaceTM, a unique drying method for biopharmaceuticals and vaccines based on mass transfer, not heat transfer. The technology is offered by licensing to vaccine and biologics developers and manufacturers in the global pharmaceutical industry. By reducing drying stress to the active ingredient, LaminarPaceTM uniquely enables particle-engineered, thermostable dry powder biopharmaceuticals which can be easily handled and transported and are highly suitable for novel administration routes. The technology has been successfully applied to mRNA, peptides, proteins, antibodies, lipids and enzymes as well as excipients and adjuvants, and is well suited for industrial application. Ziccum is listed on the Nasdaq First North Growth Market.

IMPORTANT INFORMATION
The publication, announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to legal restrictions and persons in the jurisdictions where this press release has been published or distributed should inform themselves about and observe such legal restrictions. The recipient of this press release is responsible for using this press release and the information contained herein in accordance with the applicable rules in each jurisdiction. This press release does not constitute an offer or an invitation to acquire or subscribe for any securities in Ziccum in any jurisdiction, neither from Ziccum nor from anyone else.

This press release is not a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the ”Prospectus Regulation”) and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. No prospectus will be prepared by the Company and published on the Company’s website in connection with the Rights Issue.

This press release does not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ”Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to herein in the United States or to make a public offering of such securities in the United States. The information contained in this press release may not be announced, published, copied, reproduced or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Switzerland, Singapore, South Africa, South Korea, Russia, Belarus or any other jurisdiction where such announcement, publication or distribution of this information would be contrary to applicable law or where such action is subject to legal restrictions or would require additional registration or other measures than those required by Swedish law. Actions in contravention of this guidance may constitute a breach of applicable securities laws.

In the United Kingdom, this document and other materials relating to the securities referred to herein are only being distributed and directed to, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, ”qualified investors” (as defined in section 86 (7) of the Financial Services and Markets Act 2000) who are (i) persons who have professional experience in matters relating to investments and who fall within the definition of ”investment professionals” in Article 19 (5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the ”Order”); or (ii) ”high net worth entities” as referred to in Article 49 (2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as ”relevant persons”). An investment or investment activity to which this communication relates is available in the United Kingdom only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action based on this announcement and should not act or rely on it.

As Ziccum has made the assessment that the Company conducts activities worthy of protection under The Foreign Direct Investment Screening Act (2023:560), certain investments in the Rights Issue may require review by the Swedish Inspectorate of Strategic Products. For more information, please visit the Swedish Inspectorate of Strategic Products’ website, www.isp.se, or contact the Company.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This press release contains forward-looking statements that reflect the Company’s intentions, beliefs or expectations regarding the Company’s future results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, anticipated growth, strategies and opportunities and the markets in which the Company operates. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and can be identified by the fact that they contain expressions such as ”believes”, ”expects”, ”anticipates”, ”intends”, ”estimates”, ”will”, ”may”, ”assumes”, ”should”, ”could” and, in each case, negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which are based on additional assumptions. Although the Company believes that the assumptions reflected in these forward-looking statements are reasonable, there can be no assurance that they will materialise or that they are accurate. Because these assumptions are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or outcomes may differ materially from those in the forward-looking statements for a variety of reasons. Such risks, uncertainties, contingencies and other important factors could cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied by the forward-looking statements in this press release. The Company does not guarantee that the assumptions underlying the forward-looking statements in this press release are correct and any reader of this press release should not place undue reliance on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements expressed or implied herein speak only as of the date of this press release and are subject to change. Neither the Company nor anyone else undertakes to review, update, confirm or publicly announce any revision to any forward-looking statement to reflect events that occur or circumstances that arise in relation to the content of this press release, unless required by law or Nasdaq First North Growth Market Rulebook for Issuers of Shares.

ZICCUM AB (publ) Year-End report Q4 2023

YEAR-END REPORT Q4 2023: 1 JANUARY – 31 DECEMBER 2023

Significant events during the Quarter

 • Collaboration agreement with University of Copenhagen
  On December 4th, the company announced that it had signed a Collaboration Agreement for a joint project with the Department of Pharmacy, University of Copenhagen (UCPH), on the engineering of inhalable solid dosage forms of mRNA vaccines which will include in-vivo studies of mRNA/LNP materials formulated and dried using Ziccum’s unique LaminarPace.
 • Certified Adviser
  On November 30th, Ziccum announced it had changed Certified Adviser from Erik Penser Bank AB to Carnegie Investment Bank AB (publ).
 • Agreement with US Biomanufacturing corporation
  On November 7th, Ziccum announced it had signed a Material Transfer and Evaluation Agreement for a Vaccine Evaluation project with one of the most important technology-focused Biomanufacturing corporations in the US. The project is funded and will focus on evaluating the potential for new dry, thermostable forms of an advanced viral vaccine, using Ziccum’s unique formulation and drying technology LaminarPace.
 • Validated data confirming mRNA activity in-vitro
  On October 23rd, Ziccum announced it had received data from external contract research (CRO) partner Truly Labs, confirming high activity levels in mRNA/LNP materials dried by LaminarPace, after continued internal confirmations. The in-vitro data validate the ability of Ziccum’s LaminarPace technology to transform delicate mRNA/LNP solution into stable, bioactive dry powder with excellent in-vitro characteristics.

 
Significant events after the Quarter

 • Successful outcomes of LaminarPace Feasibility study with Biotech partner
  On January 10th, the company announced that, together with its Biotech Corporation collaboration partner, it has reviewed the outcomes of the LaminarPace Feasibility study of mRNA/LNP materials under the agreement signed on May 9th, 2023. The study was very successful, and both parties confirmed consistent, positive readouts in the Study’s major parameters.
  The assessment concluded that the resulting dry powder material demonstrated excellent mRNA activity when reconstituted and tested in in-vitro cell studies. The assessment also concluded that the LaminarPace treatment resulted in well-preserved mRNA content in LNP particles with adequate encapsulation efficiency. Furthermore, the treatment resulted in well-preserved lipid nanoparticles with good particle size and preserved size distribution. Finally, the partner assessment confirmed the consistent Ziccum findings, that LaminarPace-treated material can be reconstituted (dissolved back into liquid) very quickly and smoothly, with no foaming, precipitation, or other practical issues.
 • Financing secured through directed share issue and rights issue
  On January 22nd, the company announced that it has carried out a directed share issue of 622,371 shares of approximately SEK 4.2 million to the American professional investor Global Corporate Finance (GCF). The subscription price in the Private Placement was set at SEK 6.80 per share through arm's length negotiations between the Company and GCF and corresponds to a 7.36 per cent discount to the Company's volume weighted average price on Nasdaq First North Growth Market during the last five trading days.

  The Directed New Share Issue is part of a long-term financing arrangement with GCF under which Ziccum has the unilateral right to call for additional investments from GCF, in exchange for newly issued shares, totalling approximately SEK 28 million over the next thirty months.

  The Board of Directors of Ziccum has also, based on the existing authorisation from the Annual General Meeting, decided to carry out a rights issue of units of a maximum of SEK 10.4 million. The subscription price per Unit in the Rights Issue amounts to SEK 6.80 and each Unit consists of one share and one free warrant of series TO5, which means that the subscription price per share in the Rights Issue corresponds to the subscription price per share in the Directed New Share Issue.

  The Directed New Share Issue and the Rights Issue are carried out in combination to effectively secure working capital for continued intensive business and technical development. Considering the Directed New Share Issue, and provided that the Rights Issue is fully subscribed, Ziccum will receive initial proceeds totalling approximately SEK 13.5 million, after deduction of issue costs totalling approximately SEK 1 million.

  Furthermore, the company has revenue-generating evaluation agreements in place, which are estimated to bring in SEK 5 million during Q1 2024. The company was granted a Eurostars grant and expected payments from this during 2024 will be SEK 872 thousand. The Board and company management are assessing options for further soft funding opportunities on an ongoing basis. 
  * Volume-Weighted Average Price, VWAP, is calculated by totalling the SEK traded for every transaction (price multiplied by the volume) and then dividing by the total shares traded.

CEO statement

Taking Ziccum ahead towards new achievements, delivering milestones at a high pace

2023 has been an amazing year, taking Ziccum forward on all fronts – establishing professional operations, implementing a new business model very successfully and getting an established, reputable name in international pharmaceutical industry in general and in mRNA development forums more specifically.

Now we are looking forward to further milestones, getting readouts from partnered studies and further data points for our technology during 2024 – already starting in January with a very exciting partner readout, where all mRNA/LNP data were perfectly confirmed – as well as taking LaminarPace to optimal performance.

It is a privilege to take this unique technology forward, seeing the potential to greatly improve so many aspects of current vaccine management, as well as enabling entirely new treatments for unmet patient needs.
 
Executing on partnered projects and striking a third deal with a world-leader
The Biotech mRNA feasibility study was successfully completed during fourth quarter, with excellent, close collaborative efforts, and the outcome was rapidly assessed by our partner. As presented on January 9th all readouts matched very closely, all parameters gave good results, and the all-important mRNA activity was preserved on excellent levels. This is a fantastic, broad validation of the applicability for Laminar Pace for fragile and valuable mRNA/LNP compositions – it confirms the vast possibility to enable new, better, more cost-efficient and far more sustainable patient treatments thanks to LaminarPace.

The Ziccum team took up the Big Pharma study work, which is ongoing with efficient performance of trials, generating a lot of relevant data. If the initial feasibility testing is satisfactory, the next step of Stability testing has already been scoped out with the Big Pharma partner. We are expecting this go/no-go decision in mid-spring 2024.

On top of these two collaborations, we announced a third agreement signed in fourth quarter, and we have a pipeline of serious dialogues with Pharma and Biotech corporations discussing LaminarPace applications. Ziccum is very actively taking part in licensing partnering conferences as well as vaccine and mRNA top level summits, where we are becoming a name to reckon with.

Delivering on a high value, high level business model to demanding partners
Considering how LaminarPace technology was rather new to the industry and that all aspects of a high value licensing model had to be established, it is highly satisfying how we could sign agreements already during 2023 with the best possible partners. These large players, leading the race towards new vaccines and highly innovative RNA treatments, are offered interesting collaborations from numerous companies, regularly, so it is significant for Ziccum to be selected.

One still needs to be aware of the risk of bureaucracy, delays, and strategic reassessments due to the nature of these large organizations. There are no guarantees that these first partnered studies will immediately proceed to next stages, but Ziccum is well positioned and well equipped to take further collaborations ahead. We keep running an active business development pipeline of industry dialogues to ensure successful partnering for the technology.

The licensing business model offers the highest possible value for Ziccum taking LaminarPace to market, and the challenges of addressing highly demanding counterparts, reaching into strategic decision-making levels in the organizations and selling the technology while it is still in development have all been overcome, as nicely proven by the deals already signed. Having a Technology platform, we will be able offer licenses structured by application – with a large number of potential license deals possible.

Continued mRNA/LNP data generation
The Ziccum team has taken both partnered studies and the internal Masterplan project forward very efficiently. The increase in trial productivity has enabled us to deliver strongly to our partners, testing a number of parameters already in the feasibility stage. Then there is of course room for further improvement of results in next step optimization in application studies, once that stage is reached. For mRNA/LNP, the rewarding in-vitro potency results, showing that the mRNA is keeping its genetic code and activity level when given to cells after LaminarPace treatment, now are followed by our internal Masterplan trials to prove sufficient mRNA activity in animal testing, so called in-vivo trials, in mice.

Taking LaminarPace forward, developing unique components for our technology
In the fourth quarter, we were delighted to welcome our new Chief Operating Officer, the engineering manager Xavier Turon joining Ziccum from Barcelona. He indeed had to hit the ground running, as we were in the midst of intense equipment development for LaminarPace. The Masterplan project contains the development of key components for LaminarPace, and after selecting several new international engineering partners during the year, we have made great progress in this area. The nebulizer development has reached a mature stage. The largest on-going effort is now the product outtake, to design efficient operation for sufficient capacity. The characteristics of these key components then go straight into the 3D-simulation work, LaPaSim, our on-going effort jointly with Zurich partners.

The successful technology development is made possible thanks to strong team efforts, combining our Ziccum expertise with excellent input from engineering partners as well as our Board of Directors. It is an iterative process, where trial readouts help us finetune component design for optimal performance. During 2023, we also have integrated proper quality and regulatory assurance, to ensure our work and its documentation fulfill pharmaceutical standards.

An exciting 2024 lies ahead
We have exciting times ahead, with continued execution on our partnership studies as well as taking interesting business dialogues and the technology optimization forward. Efficiently securing additional funding, both having a strong new investor on-board and allowing our existing shareholders to take part in a well-supported rights issue, together with income from industrial partners, will make it possible to keep up the high-paced development, deliver on all-important partnerships, generate further data and make the most of our unique technology.

Let me thank the Ziccum team as well as collaboration partners for excellent efforts, and our owners for continued, important support and engaged dialogues.

Lund, January 26, 2024
Ann Gidner, CEO

October – December in brief

 • Operating income: SEK 1,575 (0) thousand.
 • Result for the quarter: SEK -7,692 (-8,021) thousand.
 • Earnings per share: SEK -0.56 (-0.58).
 • Cash flow for the quarter: SEK -6,796 (-6,642) thousand.
 • Cash at the end of the reporting period: SEK 2,994 (22,951) thousand.

 
January – December in brief

 • Operating income: SEK 6,318 (17) thousand.
 • Result: SEK -21,412 (-28,788) thousand.
 • Earnings per share: SEK -1.55 (-2,09).
 • Cash flow: SEK -19,957 (10,678) thousand.
 • Cash at the end of the year: SEK 2,994 (22,951) thousand.

Financial summary Q4 Q4 Jan-Dec Jan-Dec
KSEK 2023 2022 2023 2022
Operating income 1,575  – 6,318 17 
Operating result -7,662 -8,067 -21,560 -28,955
Result 7,692 -8,021 -21,412 -28,788
Balance sheet total 14,972 33,285 14,972 33,285
Cash flow -6,796 -6,642 -19,956 10,678
Cash and cash equivalents 2,994 22,951 2,994 22,951
Equity ratio % 57 88 57 88
Per share data (SEK)        
Number of shares 13,806,142 13,806,142 13,806,142 13,806,142
Result per share before and after dilution* -0.56 -0.58 -1.55 -2.09
Cash flow per share -0.49 -0.48 -1.45 0.78
Equity per share 0.62 2.12 0.62 2.12

Link to report: https://ziccum.com/investors/financial-reports/

Posts navigation

1 2 3 4 10 11 12