ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2020

Sammanfattning av delårsrapporten under tredje kvartalet 2020  

Ziccum har under tredje kvartalet gjort stora framsteg i arbetet med att industrialisera sin unika process för att framställa vacciner i torr pulverform. Stora ekonomiska och produktionstekniska fördelar har kunnat påvisas jämte det faktum att torra vacciner erbjuder en signifikant förenklad och kostnadseffektiv logistikkedja.

Jul-sep 2020

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Rörelseresultat -5 317 tkr (-1 380)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,56 SEK (-0,23)

Jan-sep 2020

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Rörelseresultat -14 006 tkr (-5 378)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,75 SEK (-0,90)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Bolaget tillfördes 38,8 MSEK före emissionskostnader och cirka 36,6 Mkr efter emissionskostnader varav cirka 32,3 Mkr tillfördes under det andra kvartalet och resterande cirka 6,5 Mkr tillfördes under juli månad 2020
 • Patentansökan har inlämnats avseende termostabila formuleringar av VLP (Virus Like Particles) baserade vacciner samt två patentansökningar avseende förbättrad funktion av LaminarPace systemet för kommersiell vaccinproduktion

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2020

 • Emissionslikvid avseende teckningsoptioner uppgick till cirka 13,9 MSEK som tillfördes bolaget under januari månad 2020. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2020-01-14
 • Den 26 mars 2020 meddelade vi att Ziccum tecknade en avsiktsförklaring att undersöka integration av Ziccums teknologi i en innovativ vaccintillverkningsprocess med ett företag som har en ny innovativ produktionsteknologi för vacciner. Avtalet omfattar utvärdering av integrering av Ziccums formuleringsteknologi för mässling och röda hund (rubella) vacciner. Målsättningen är att betydligt sänka kostnaderna av barnvaccin samt att öka tillgängligheten av vaccin till världens alla barn genom att tillverka temperaturstabila formuleringar
 • Den 20 maj meddelade vi att Ziccum tar nästa steg i ett av sina industriella samarbeten med fortsatt utvecklingsarbete med att formulera temperaturstabila vacciner efter att första steget fallit väl ut
 • Vi meddelade den 24 juni att Ziccum med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni, genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Bolaget tillfördes 38,8 MSEK före emissionskostnader och cirka 36,4 Mkr efter emissionskostnader (varav cirka 32,3 Mkr tillfördes under det andra kvartalet och resterande cirka 6,5 Mkr tillfördes under juli månad 2020)
 • Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Ziccum händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Ziccum följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). Ziccum har kunnat fortsätta sin interna verksamhet utan betydande påverkan av COVID-19. Det finns dock risk för förseningar i Bolagets externa samarbetsprojekt med aktörer i andra europeiska länder

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Ziccum har genomfört en pilotstudie på storskalig produktion av temperaturstabila vacciner i partnerskap med KeyPlants
 • Ziccum har publicerat en White Paper som beskriver världens första anläggning för storskalig produktion av temperaturstabila vacciner
 • Den 26 oktober meddelade vi att Frida Hjelmberg utsetts till CFO. Frida tillträder den 1 januari 2020

Utvalda finansiella data i sammandrag

2020 2019 2020 2019 2019
Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec
Nettoomsättning
Övriga intäkter 2 251 2 655 654
Rörelseresultat, tkr -5 317 -1 380 -14 006 -5 378 -8 721
Resultat efter skatt, tkr -5 346 -1 380 -14 035 -5 378 -8 723
Balansomslutning, tkr 42 720 7 249 42 720 7 249 18 395
Periodens kassaflöde, tkr -165 -1 718 37 497 -5 297 -8 473
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,02 -0,29 4,68 -0,88 -1,41
Likvida medel, tkr 39 561 5 239 39 561 5 239 2 064
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,56 -0,23 -1,75 -0,90 -1,45
Eget kapital per aktie (SEK) 4,13 1,10 4,13 1,10 2,86
Soliditet, % 93% 91% 93% 91% 93%

VD kommenterar

Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för.

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPace™ – som gör det möjligt för oss att framställa vacciner i torr pulverform vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt med konventionella tekniker. Samtidigt är fördelarna många. Det ökar stabiliteten och därmed livslängden på vaccinet, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av vacciner till nya platser där exempelvis kyl- och frysförvaring är en stor utmaning. Vaccination till fler och till lägre kostnad alltså.

Ziccums fokus beskrivs i tre huvudområden. Utveckling av termostabila formuleringar av vacciner, förberedelser för produktion i kommersiell skala och externa samarbeten med industriella aktörer som utvecklar vacciner och dessutom, för branschen, mycket viktiga "non-governmental organizations".

Trots Covid-19 fortsätter vårt interna arbete med att utveckla termostabila formuleringar av vacciner. I samarbete med vår akademiska partner, det inom virus och vacciner världsledande universitetet i Marseille pågår nu flera intressanta och viktiga projekt. Resultaten är mycket lovande och stämmer väl överens med det vi sett tidigare, vi kommer dessutom att stärka vår patentportfölj ytterligare med dessa resultat. En stark IP portfölj är grunden till att kunna ingå kommersiella samarbeten och skapa värden för våra aktieägare.

En annan hörnsten för att göra vår teknologi kommersiellt attraktiv är att förbereda för produktion i kommersiell skala. Vi har i samarbete med svenska KeyPlants AB, tagit fram en så kallad Conceptual Design av en anläggning för fyllning och förpackning av torra vacciner baserad på vår teknologi. Vi ser stora kostnadsbesparingar i produktionen när man jämför med frystorkning, som är ett mycket vanligt, men dyrt, sätt att stabilisera vacciner. Dels sparar man stora kapitalkostnader, men framförallt minskas energibehovet med cirka 80%, som stämmer väl överens med FNs sjunde utvecklingsmål: Hållbar energi för alla. Anläggningen kan producera upp till 300 miljoner doser per år. Vacciner är en lågkostnadsprodukt i stora delar av världen, därför är dessa resultat så viktiga. Nu när vi kan beskriva en produktionsanläggning, har vi utvidgat vår affärsmodell och lagt till ytterligare möjligheter till intäkter. Vi kan nu föra en annan typ av diskussion med både leverantörer av bulkvacciner och Internationella organisationer verksamma inom vacciner. Vi har publicerat på vår hemsida ett s.k. White Paper som sammanfattar fördelarna och de stora kostnadsbesparingarna som kan göras med vår teknologi.

Det innebär också att vi nu kan arbeta på ett annat sätt att säkerställa att vår teknologi kan leverera en slutprodukt som är anpassad till industrins och inte minst slutanvändarnas önskemål och krav. Vår ambition är att ligga ett steg före och kunna erbjuda en unik helhetslösning för hur ett torrformulerat vaccin skall produceras, hanteras och administreras. Det kapital som vi reste under sommaren kommer till stor del användas till detta verksamhetsområde och därmed för att accelerera kommersialiseringen av vår teknologi.

Våra externa kontakter utökas hela tiden och vi får allt större respons från branschens olika aktörer. Inte minst på vårt nya White Paper som har uppskattats mycket från viktig nyckelspelare. Vi har sedan tidigare annonserat tre industriella samarbetsavtal med syfte att utvärdera vår teknologi i deras respektive projekt. Den pågående pandemin har orsakat förseningar, bland annat på grund av nedstängningar i de länder våra partners verkar. Detta gör att vår målsättning som var att under året fördjupa minst ett av dessa samarbeten genom ett licensavtal, kan komma att skjutas in på 2021. Samtidigt, pekar Covid-19 pandemin på ett tydligt behov av att lösa kylkedjeproblematiken.

Vi fortsätter också att utveckla vårt kommersiella arbete genom att samarbeta med olika företag och grupper som verkar för ett bättre upptag av vaccinationer världen över, för att på så sätt öka kunskapen om betydelsen av vår metod. Vi kommer allt djupare in i dessa organisationer och vi har stora förhoppningar om att kunna formalisera samarbetet med någon av dessa aktörer under det kommande året.

Sammanfattningsvis är vi är på god väg att leverera på våra mål för innevarande år och för att positionera Ziccum för en mycket spännande framtid i en bransch som kommer att ha ett mycket stort fokus under lång tid framöver – slutligen vill jag välkomna alla nya aktieägare som tillkommit under kvartalet samt tacka för förtroendet.

Lund, den 6 november 2020

Göran Conradson VD

Läs hela rapporten HÄR.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com 

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 6 november 2020.

ZICCUM AB interim report January 1-September 30, 2020

Summary of interim report, third quarter 2020

During the third quarter Ziccum made great progress in its work of industrializing its unique process for producing vaccines in dry powder form. Major economic and production-technical advantages have been demonstrated, as well as the fact that dry vaccines offer a significantly simplified and cost-effective logistics chain.

Jul-Sep 2020

Net sales SEK 0 KSEK (0)

Operating profit -5,317 KSEK (-1,380)

Earnings per share before and after dilution -0.56 SEK (-0.23)

Jan-Sep 2020

Net sales 0 KSEK (0)

Operating profit -14,006 KSEK (-5,378)

Earnings per share before and after dilution -1.75 SEK (-0.90)

Significant events during the third quarter (Jul-Sep) 2020

 • The company has completed a private placement of a total of 2,216,815 shares to a limited number of qualified private investors. The company received SEK 38.8 million before issue costs and approximately SEK 36.6 million after issue costs, of which approximately SEK 32.3 million was added during the second quarter and the remaining approximately SEK 6.5 million was added during July 2020
 • The patent application has been filed regarding thermostable formulations of VLP (Virus Like Particles) based vaccines as well as two patent applications regarding improved function of the LaminarPace system for commercial vaccine production

Significant events during the reporting period (Jan-Sep) 2020

 • Issue receipts regarding warrants amounted to approximately SEK 13.9 million that was added to the company during January 2020. The issue was registered by the Swedish Companies Registration Office 2020-01-14
 • On March 26, 2020, we announced that Ziccum signed a letter of intent to investigate the integration of Ziccum's technology into an innovative vaccine manufacturing process with a company that has a new innovative production technology for vaccines. The agreement includes an evaluation of the integration of Ziccum's formulation technology for measles and rubella vaccines. The goal is to significantly reduce the costs of childhood vaccines and to increase the availability of vaccines to all children in the world by producing temperature-stable formulations
 • On May 20, we announced that Ziccum is taking the next step in one of its industrial collaborations with continued development work to formulate temperature-stable vaccines after the first step has been successful.
 • We announced on June 24 that Ziccum, with the support of an authorization from the Annual General Meeting on June 16, carried out a directed new issue of a total of 2,216,815 shares to a limited number of qualified private investors. The company received SEK 38.8 million before issue costs and approximately SEK 36.6 million after issue costs (of which approximately SEK 32.3 million was added during the second quarter and the remaining approximately SEK 6.5 million was added during July 2020).
 • In light of the outbreak of the coronavirus and COVID-19, Ziccum closely monitors developments and takes measures to minimize or eliminate the impact on the company's operations. Ziccum follows guidelines from the Swedish Public Health Agency, WHO and ECDC (European Center for Disease Prevention and Control). Ziccum has been able to continue its internal operations without significant impact on COVID-19. However, there is a risk of delays in the Company's external cooperation projects with players in other European countries

Significant events after the reporting period

 • Ziccum has conducted a pilot study on large-scale production of temperature-stable vaccines in partnership with KeyPlants
 • Ziccum has published a White Paper describing the world's first plant for large-scale production of temperature-stable vaccines
 • On October 26, we announced that Frida Hjelmberg has been appointed CFO. Frida will take office on 1 January 2020

Summary financial highlights

2020 2019 2020 2019 2019
Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec
Net sales
Other income, KSEK 2 251 2 655 654
Operating profit, KSEK -5 317 -1 380 -14 006 -5 378 -8 721
Profit after tax, KSEK -5 346 -1 380 -14 035 -5 378 -8 723
Balance sheet total, KSEK 42 720 7 249 42 720 7 249 18 395
Cash flow during period, KSEK -165 -1 718 37 497 -5 297 -8 473
Cash flow per share (SEK) -0,02 -0,29 4,68 -0,88 -1,41
Cash and cash equivalents, KSEK 39 561 5 239 39 561 5 239 2 064
Results per share before and after dilution (SEK) -0,56 -0,23 -1,75 -0,90 -1,45
Equity per share (SEK) 4,13 1,10 4,13 1,10 2,86
Equity ratio, % 93% 91% 93% 91% 93%

CEO Statement

Vaccinations are and have long been one of the best ways to prevent pandemics and epidemics. The need has never been greater than today. New travel habits, population growth, climate change and overcrowding are all potential risk factors for epidemics and pandemics. It is children who are most vulnerable; one child in five still does not receive adequate vaccination protection. Approximately 1.5 million children die each year from diseases for which vaccines are available.

Ziccum has a world-unique and patented technology – LaminarPaceTM – which enables us to produce vaccines in dry powder form, which is not practically or economically possible with conventional technologies. The benefits are many. It increases the stability and thus the lifespan of the vaccine, it facilitates the entire transport chain from factory to patient and it enables the distribution of vaccines to new places where, for example, cold and freezer storage is a major challenge – enabling more vaccination at a lower cost.

Ziccum's focus is in three main areas. Development of thermostable formulations of vaccines, preparations for production on a commercial scale and external collaborations with industrial actors who develop vaccines and also, very importantly for the industry, NGOs – non-governmental organizations.

Despite Covid-19, our internal work continues on developing thermostable formulations of vaccines. In collaboration with our academic partner, the world-leading university of viruses and vaccines in Marseille, several interesting and important projects are now underway. The results are very promising, and strongly consistent with what we have seen before, we will also strengthen our patent portfolio further using these results. A strong IP portfolio is the basis for being able to enter into commercial collaborations and create value for our shareholders.

Another cornerstone for making our technology commercially attractive is to prepare for production on a commercial scale. In collaboration with Swedish KeyPlants AB, we have developed a so-called Conceptual Design of a facility for filling and packaging dry vaccines based on our technology. We see large cost savings in production when compared to freeze-drying, which is a very common, but expensive, way of stabilizing vaccines. On the one hand, large capital costs are saved, but above all the need for energy is reduced by about 80%, which is in line with the UN's seventh development goal: Sustainable energy for all. The plant can produce up to 300 million doses per year. Vaccines are a low-cost product in large parts of the world, which is why these results are so important. Now that we can describe a production facility, we have expanded our business model and added additional revenue opportunities. We can now have another type of discussion with both bulk vaccine suppliers and international organizations in vaccination. We have published a so called White-Paper on our homepage which summarizes the advantages and significant cost savings possible with our technology.

It also means that we work to ensure that our technology can deliver an end product that is adapted to the wishes and requirements of both industry and, not least, end users. Our ambition is to be one step ahead and able to offer a unique complete solution for how a dry-formulated vaccine can be produced, handled and administered. The capital we raised during the summer will largely be used for this business area, thus accelerating the commercialization of our technology.

Our external network of contacts is constantly expanding, and we are receiving increasing recognition from a number of players in the industry. Our White Paper has been much appreciated by a significant key player. We have previously announced three industrial collaboration agreements with the aim of evaluating our technology in their respective projects. The ongoing pandemic has caused delays, partly due to shutdowns in the countries where our partners operate. Thus, our goal to enter into collaboration in at least one license agreement during the year may be delayed intil 2021. At the same time, the Covid-19 pandemic clearly indicates the need to solve the cold chain problem.

We also continue to develop our commercial work by collaborating with various companies and groups that work for a better uptake of vaccinations worldwide, in order to increase knowledge about the importance of our method. We are developing stronger and ever more valuable relationships in these organizations and we have high hopes of being able to formalize a collaboration with one of these actors in the coming year.

In summary, we are well on our way to delivering on our goals for the current year and to position Ziccum for a very exciting future in an industry that will have a very large focus for a long time to come. Finally, I would like to welcome all our new shareholders who joined us during the quarter and to thank all of our shareholders for their confidence.

Lund, November 6, 2020

Göran Conradson, CEO.

READ THE WHOLE REPORT HERE

For more information about Ziccum, please contact:  
Göran Conradson: CEO Ziccum AB
E-mail: 
conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

About Ziccum

Ziccum AB (publ) develops new patented formulations of biological drugs where sensitivity to temperature differences, especially during transportation, currently limits medical and so commercial potential. The company’s patented technology, LaminarPace, develops dry powder formulations of drugs and vaccines that currently only exist in liquid form. By doing so Ziccum can increase the availability of drugs and vaccines in existing markets—and open up new ones.

This press release has been submitted for publication by the company's CEO at 08.00 (CET) on November 6, 2020.

Ziccum AB (publ) completes directed share issue of SEK 38.8 million to accelerate development of temperature-stable vaccines

The Board of Directors of Ziccum AB ("Ziccum" or "the Company") today resolved and successfully implemented a private placement of a total of 2,216,815 shares to a limited number of qualified private investors, supported by authorization from Annual General Meeting on June 16. Ziccum is allocated SEK 38.8 million before issue costs. The capital ensures the Company's long-term financing and enables accelerated development of production of temperature-stable vaccines.

The subscription price in the directed share issue has been determined through a so-called accelerated bookbuilding process and amounts to SEK 17.50 per share, corresponding to a discount of 8.10 percent compared to the volume-weighted average price for the share during a period of 10 trading days up to and including June 23, 2020. The Board of Directors assesses that, due to the bookbuilding process, the directed share issue was carried out on market terms.

The Board of Directors has decided to deviate from the shareholders' preferential right in order to provide the Company with capital in a time- and cost-effective way to accelerate the development and commercialization of the Company's unique method for producing dry formulated and temperature-stable vaccines.

Ziccum is developing a method that makes it possible to produce temperature-stable vaccines in a unique and effective way. The company has already announced several industrial collaborations around the technology as well as patent applications for, for example, vaccines based on Adenovirus and viruses from the measles family. In addition, the vaccine market is in a very expansionary phase in the wake of the ongoing pandemic. By increasing the pace of development of production for commercial purposes, the lead time in ongoing and new collaborative projects can be significantly shortened and Ziccum can potentially make greater claims for milestones and royalties in future commercial agreements. The Board is of the opinion that the value of Ziccum's offering to companies that develop and produce vaccines will be strengthened as technical and regulatory risks are minimized.

Ziccum CEO Göran Conradson: "We are developing a unique and potentially groundbreaking production methodology that could fundamentally change the availability of vaccines worldwide. Based on a rapidly growing number of laboratory experiments under our own control and with partners, we can conclude that LaminarPace works very well. We will now invest in being able to offer ready-made production solutions faster, to manage dry formulated vaccines, so shortening the time to market. Above all, we want to accelerate the development of temperature-stable vaccines that can save the lives of millions of children every year."

The directed share issue will have a dilution effect of approximately 23.1 percent of the number of shares and votes in the Company. Through the directed share issue, the number of outstanding shares increases by 2,216,815 shares, from 7,389,385 shares to 9,606,200 shares. The company's share capital increases by approximately SEK 369,469.17 from approximately SEK 1,231,564.17 to approximately SEK 1,601,033.33.

Advisor

Ziccum has engaged Erik Panser Bank and Fredersen Advokatbyrå as financial and legal advisors in connection with the directed share issue.

Important information

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION, PUBLICATION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL OR COUNTER TO CURRENT REGULATIONS. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY SECURITIES IN ZICCUM

The announcement or distribution of this press release may, in certain jurisdictions, be subject to restrictions. The recipients of this press release in jurisdictions where this press release has been published or distributed shall inform themselves of and follow such restrictions. This press release does not constitute an offer, or a solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in Ziccum in any jurisdiction.

This press release does not constitute and does not form part of an offer or solicitation to buy or subscribe for securities in the United States. The securities referred to here may not be sold in the United States without being registered or exempt from registration under the 1933 U.S. Securities Act, as amended, and may not be offered or sold in the United States without being registered or are exempt from registration or are included in a transaction that is not covered by registration under the Securities Act. There is no intention to register any securities referred to here in the United States or to make a public offer regarding the securities in the United States. The information in this press release may not be published, published, copied or distributed, directly or indirectly, in whole or in part, in or to the United States, Canada, Japan, South Africa or Australia or any other jurisdiction where the disclosure, publication or distribution of the information would not be in effect laws and regulations or would require a prospectus, registration or other measures than those required by Swedish law. Measures contrary to this instruction may constitute a violation of applicable securities law.

This press release is not a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation") and has not been approved by any regulatory authority in any jurisdiction. Ziccum has not accepted any offer to the public of securities in any Member State of the EEA and no prospectus has been prepared or will be produced in connection with the rights issue. In each EEA Member State, this Communication is only addressed to "qualified investors" in that Member State as defined in the Prospectus Regulation.

In the United Kingdom, this document and other material is distributed and directed in relation to the securities described herein only, and any investment or investment activity to which this document relates is only available to and will be exploited only by "qualified investors" who are (i) persons with professional experience in matters relating to investment which fall within the definition of "investment professionals" in Article 19 (5) of the UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("the Order"); or (ii) persons of high net worth covered by Article 49 (2) (a) – (d) of the Order (all such persons collectively referred to as "relevant persons"). In the UK, any investment or investment to which this Communication refers is available only and will involve only relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take action based on this press release and will not act or rely on it.

Forward-looking statements

This press release contains forward-looking statements that reflect Ziccum's intentions, assessments or current expectations and goals for Ziccum's future operations, financial situation, development, liquidity, earnings, prospects, expected growth, strategies and opportunities, and the markets in which Ziccum operates. Forward-looking statements are statements that are not historical facts and can be identified by containing words such as "believe", "expect", "anticipate", "intend", "can", "plan", "estimate", "should" , "Could", "aim" or "maybe" or, in each case, negatives thereof, or similar expressions. The forward-looking statements in this press release are based on various assumptions, many of which in turn are based on additional assumptions. Although Ziccum believes that the expectations reflected in these forward-looking statements are reasonable, it does not provide any assurances that they will occur or prove to be accurate. Because these statements are based on assumptions or estimates and are subject to risks and uncertainties, the actual results or results may differ materially from those presented in the forward-looking statements which are the result of many factors. Such risks, uncertainties, unforeseen events, and other important factors may cause actual events to differ materially from the expectations expressed or implied herein by such forward-looking statements. Ziccum does not guarantee that the assumptions behind the forward-looking statements in this press release are free from errors and assumes no responsibility for the future fulfillment of the statements made in this press release or any obligation to update or revise the statements in this press release to reflect subsequent events. Readers of this press release should not unduly rely on the forward-looking statements in this press release. The information, opinions and forward-looking statements contained in this press release are provided only on the day of this press release and are subject to change without notice. Neither Ziccum nor anyone else undertakes any obligation to review, update, confirm or publish any revisions to forward-looking statements to reflect events arising or circumstances arising in relation to the contents of this press release.

For more information on Ziccum, please contact:

Göran Conradson: CEO 
Email:
conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

About Ziccum

Ziccum AB (publ) develops new patented formulations of biological drugs where sensitivity to temperature differences, especially during transportation, currently limits medical and so commercial potential. The company’s patented technology, LaminarPace, develops dry powder formulations of drugs and vaccines that currently only exist in liquid form. By doing so Ziccum can increase the availability of drugs and vaccines in existing markets—and open up new ones. 

The above is information that Ziccum is required to publish according to the EU Market Abuse Regulations. The information was submitted for publication on June 24, 2020, through the authority of the above contact person.

Ziccum AB (publ) genomför riktad nyemission om 38,8 MSEK för att accelerera utvecklingen av temperaturstabila vacciner

Styrelsen för Ziccum AB ("Ziccum" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni, beslutat om och framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Ziccum tillförs 38,8 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet säkerställer Bolagets långsiktiga finansiering och möjliggör accelererad utveckling av produktion av temperaturstabila vacciner.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande och uppgår till 17,50 SEK per aktie motsvarande en rabatt om 8,10 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för aktien under en period om 10 handelsdagar till och med den 23 juni 2020. Styrelsen i bolaget bedömer, med anledning det accelererade bookbuilding-förfarandet att den riktade emission genomförts på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital för att accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av Bolagets unika metod för framställning av torrformulerade och temperaturstabila vacciner.

Ziccum utvecklar en metod som på ett unikt och effektivt sätt gör det möjligt att framställa temperaturstabila vacciner. Bolaget har sedan tidigare annonserat flera industriella samarbeten runt teknologin samt patentansökningar avseende exempelvis vacciner baserade på Adenovirus samt virus från mässlingsfamiljen. Därtill befinner sig vaccinmarknaden i en mycket expansiv fas i spåren av den pågående pandemin. Genom att öka takten i utvecklingen av produktion för kommersiella ändamål kan ledtiden i pågående och nya samarbetsprojekt väsentligt kortas och Ziccum kan potentiellt göra större anspråk på milstenar och royalties i framtida kommersiella avtal. Det är styrelsens uppfattning att värdet på Ziccums erbjudande till bolag som utvecklar och producerar vacciner kommer att förstärkas i takt med att tekniska och regulatoriska risker minimeras.

Ziccums VD Göran Conradson: "Vi utvecklar en unik och potentiellt banbrytande produktionsmetodik som kan förändra tillgången på vacciner i grunden. Baserat på ett snabbt växande antal laborativa försök i egen regi och hos samarbetspartners kan vi konstatera att LaminarPace fungerar mycket bra. Vi kommer nu att investera i att snabbare kunna erbjuda färdiga produktionslösningar för att hantera torrformulerade vacciner och på så sätt korta ner tiden till marknad. Framförallt vill vi skynda på utvecklingen av temperaturstabila vacciner som kan rädda livet på miljoner barn varje år."

Den riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 23,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 2 216 815 aktier, från 7 389 385 aktier till 9 606 200 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med cirka 369 469,17 SEK från cirka 1 231 564,17 SEK till cirka 1 601 033,33 SEK.

Rådgivare

Ziccum har anlitat Erik Panser Bank och Fredersen Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den riktade emissionen.

Viktig information

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I ZICCUM.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ziccum har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Ziccums avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Ziccums framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Ziccum verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Ziccum anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Ziccum garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Ziccum eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB

E-mail: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB utvecklar nya, patenterade beredningar av vacciner där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Denna information är sådan information som Ziccum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020.

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Ziccum: Nyttjandegraden uppgick till 92,6 procent

Lund, 7 januari 2020. Den 31 december 2019 avslutades utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 2 778 770 teckningsoptioner för teckning av 1 389 385 aktier till teckningskurs 10 SEK per aktie. Nyttjandegraden uppgick således till 92,6 procent och genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Ziccum därmed 13,9 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen och bolaget vill passa på att tacka aktieägarna för förtroendet som visats genom den mycket höga nyttjandegraden av teckningsoptionen. Likviden som nu tillförs bedöms räcka till att uppfylla de tidigare kommunicerade målen för 2020;

 • Ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner.
 • Lämna in minst en ny patentansökan på temperaturstabil formulering av ett vaccin.
 • Uppgradera LaminarPace och anpassa till industriell produktion av vacciner.
 • Arbeta för att väsentligt öka medvetenheten kring Ziccums möjligheter att generera temperaturstabila formuleringar hos utvalda Non-Governmental Organizations, NGO:s.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet aktier i Ziccum med 1 389 385 aktier från 6 000 000 till 7 389 385 aktier. Aktiekapitalet ökar med 231 564,166667 SEK från 1 000 000 SEK till 1 231 564,166667 SEK. 

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Interimsaktierna är inte föremål för organiserad handel. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske om cirka två veckor. 

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

TILL REDAKTÖRERNA

 Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­- LaminarPaceTM- utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. www.ziccum.com 

Ziccums styrelse och VD tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner

Lund, 19 december 2019. Den 31 december 2019 avslutas utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som under 2018 emitterades i samband med upptagande till handel av Ziccum AB:s (publ) ("Ziccum" eller "Bolaget") värdepapper på Spotlight.  Ziccums styrelse och VD har utnyttjat teckningsoptioner som tilldelades dem i samband med noteringen, motsvarande 248 304 teckningsoptioner av serie TO 1.

 

Ovan innebär att Bolaget kommer att tillföras minst 1,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande tillförs Ziccum 15 MSEK.

Sista dagen för handel med Ziccums teckningsoptioner TO 1 är fredagen den 20 december 2019.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 31 december 2019 eller avyttras senast den 20 december 2019 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­- LaminarPaceTM- utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. www.ziccum.com

 

 

Market Notice 310/19 – Last day of trading in Ziccum AB subscription option ZICC TO 1

Last day of trading in the company’s subscription option, ZICC TO 1, is  
December 20, 2019. 

Information about the subscription option: 
Shortname: ZICC TO 1 
ISIN: SE0011641950 
Orderbook-ID: 4NGA 
CFI: RMXXXX 
FISN: ZICCUM/OPT RTS 20191231 
Last day of trading: December 20, 2019 

Stockholm December 2, 2019 

Spotlight Stock Market 
08-511 68?000   
trading@spotlightstockmarket.com  

 

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner i Ziccum har inletts

Lund, 2 december 2019. Teckning av aktier i Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) med stöd av teckningsoptioner (TO 1) inleddes den 1 december 2019 och pågår till och med den 31 december 2019. Sista dag för handel av TO 1 är fredagen den 20 december 2019.

Utnyttjandeperioden som nu inleds avser teckning av aktier med stöd av de teckningsoptioner som gavs ut i samband med upptagande till handel av Bolagets värdepapper på Spotlight. Ziccum emitterade då ”units” bestående av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Som ett resultat av unitemissionen utgavs 3 000 000 units, omfattande 3 000 000 aktier och 3 000 000 teckningsoptioner av serie TO 1. Innehav av två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 10 SEK. Utnyttjandeperioden löper från och med 1 december 2019 till och med 31 december 2019. Vid full teckning tillförs Ziccum högst 15 MSEK varvid det totala antalet aktier i Bolaget ökar med 1 500 000 aktier till 7 500 000 aktier och Bolagets aktiekapital ökar med 250 000 SEK till 1 250 000 SEK, vilket motsvarar en utspädning om 20 procent av Bolagets kapital och röster. Med utspädning avses antalet nyemitterade aktier till följd av fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i förhållande till det totala antalet aktier i Ziccum efter att de nya aktierna registrerats.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 31 december 2019 eller avyttras senast den 20 december 2019 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

En broschyr som närmare beskriver Ziccum, och hur inlösen av TO 1 går till finns länk nedan samt på Bolagets hemsida www.ziccum.com. Där återfinns även anmälningssedel, styrelsens redogörelse, revisorsyttrande samt fullständiga villkor för TO 1.

Resultatet från utnyttjandeperioden meddelas i januari 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

https://ziccum.com/investors/utnyttjande-av-teckningsoptioner

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­– LaminarPaceTM– utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. www.ziccum.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2019, kl. 0800.

Utnyttjande av teckningsoptioner i Ziccum

Lund, 29 november 2019. Teckning av aktier i Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) med stöd av teckningsoptioner (TO 1) äger rum från och med 1 december 2019 till och med den 31 december 2019. Sista dag för handel av TO 1 är fredagen den 20 december 2019.

Under 2018 emitterade Ziccum, i samband med upptagande till handel av Bolagets värdepapper på Spotlight, ”units” bestående av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1. Innehav av två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 10 SEK.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 31 december 2019 eller avyttras senast den 20 december 2019 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Senast på måndag den 2 december 2019 kommer anmälningssedel och övriga handlingar inför utnyttjandeperioden finnas på Bolagets hemsida www.ziccum.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­– LaminarPaceTM– utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. www.ziccum.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019, kl. 0800.

Posts navigation

1 2