ZICCUM AB (publ) releases Annual Report 2022

Ziccum’s Annual Report for 2022 is available from today on the company’s website, www.ziccum.com To read the digital Report in full (in Swedish) click here: https://reports.ziccum.com/arsredovisning-2022/ziccum-2022/

Ziccum’s Annual Report for 2022 (in Swedish) is now available on www.ziccum.com
Read the digital Report (in Swedish) here: https://reports.ziccum.com/arsredovisning-2022/ziccum-2022/

ZICCUM AB (publ) Annual Report 2021

ANNUAL REPORT 1 JANUARY – 31 DECEMBER 2021. To read the digital Report in full (in Swedish) click here: https://reports.ziccum.com/arsredovisning-2021

1 JANUARY – 31 DECEMBER 2021

  • The result for the year amounted to SEK -21,136 thousand (-17,289 thousand)
  • Cash flow for the year amounted to SEK -21,347 thousand (-31,556 thousand)
  • Cash and cash equivalents at the end of the year amounted to SEK 12,273 thousand (SEK 33,620 thousand)
SUMMARY FINANCIAL DATA kSEK Jan-dec 2021 Jan-dec 2020
Net revenue
Operating result (21,117) (17,235)
Result (21,136) (17,289)
Balance sheet total 39,591 39,640
Cash flow (21,347) 31,556
Cash and cash equivalents 12,273 33,620
Equity ratio % 0.75 0.92
Data per share SEK
Number of shares at end of year 11,006,056 9,606,200
Result per share before and after dilution* -2.17 -2.06
Cash flow per share -2.19 3.75
Equity per share 2.70 3.79
* Dilution effect is not calculated when the result is negative

CEO STATEMENT
A renewed focus on partnerships that will change and improve the vaccines of the future

Ziccum is developing a technology that has the pioneering potential to improve the production and distribution of biological drugs. This technology makes it possible to gently dry biological material into a stable powder that is thermostable and so resistant to temperature changes. Driven by today’s rapid and growing understanding of just how much humanity depends on effective and economically sustainable vaccination, Ziccum’s development focus is firmly on vaccines against COVID-19.

Ziccum is developing a stepwise process step towards a new production method for biological drugs and vaccines. The company's business model is based on entering into strategic collaborations and licensing agreements to industrialize and commercialize this technology. In order to become an attractive partner to large companies, solid data that verifies the technology's potential and capacity are an absolute prerequisite. A central part of Ziccum's business model is to enter into early evaluation agreements with large companies and offer potential partners the opportunity to evaluate LaminarPace in specific development projects. In order to further strengthen the offer to potential partners, it is also a stated goal to describe in detail what is required to take today's small-scale experimental activities up to an industrial scale and quality.

The COVID pandemic has clearly illustrated for both the vaccine industry and the countries of the world the enormous value and advantages that vaccines in powder form would deliver, both for transportation and storage. Ziccum has generated data that support its technology's ability to gently dry liquid biological material into powder. Following months in strict conditions and temperatures up to 40 ° C this dried material has demonstrated that it retains its structure and stability.

During 2021, the COVID pandemic limited the possibilities of entering into new collaboration agreements, but offered the opportunity to instead generate more verifying data and take several important steps towards conceptually describing an industrial version of Ziccum's technology. This has created better conditions for clarifying Ziccum's offering and a new focus is now underway on increasing the pace of our business development work.

Thanks to a successfully completed new share issue at the end of 2021, Ziccum also has a strong financial position, creating good conditions for reaching important milestones with our existing cash.

Lund, March 24, 2022
Frida Hjelmberg
Acting CEO

To read the digital Report in full (in Swedish) click here: https://reports.ziccum.com/arsredovisning-2021/

ZICCUM AB (publ) Årsredovisning 1 jan – 31 dec 2021

ÅRSREDOVISNING 1. För att läsa hela rapporten digitalt, klicka här: https://reports.ziccum.com/arsredovisning-2021

1 JANUARI – 31 DECEMBER 202

  • Resultatet för året uppgick till -21 136 kSEK (-17 289 kSEK)
  • Kassaflödet för året uppgick till -21 347 kSEK (-31 556 kSEK)
  • Likvida medel uppgick vid utgången av året till 12 273 kSEK (33 620 kSEK)

FINANSIELL DATA I SAMMANDRAG

Finansiell data i sammandrag kSEK Jan-dec 2021 Jan-dec 2020
Nettoomsättning
Rörelseresultat (21 117) (17 235)
Resultat (21 136) (17 289)
Balansomslutning 39 591 39 640
Årets kassaflöde (21 347) 31 556
Likvida medel 12 273 33 620
Soliditet % 0,75 0,92
Nyckeltal per aktie
Antal aktier vid årets slut 11 006 056 9 606 200
Resultat per aktie före och efter utspädning* -2,17 -2,06
Årets kassaflöde per aktie -2,19 3,75
Eget kapital per aktie 2,70 3,79
* Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat

VD har ordet

Förnyat fokus på partnerskap för att förändra och förbättra framtidens vacciner

Ziccum utvecklar en teknologi som har banbrytande potential att förbättra produktion och distribution av biologiska läkemedel. Teknologin gör det möjligt att skonsamt torka biologiskt material till ett stabilt pulver som är okänsligt för tex temperaturförändringar. Drivet av en snabbt förändrad syn på mänsklighetens beroende av effektiv och ekonomiskt hållbar vaccination fokuseras bolagets utveckling på vaccin mot COVID-19.

Ziccum utvecklar ett processteg i en ny produktionsmetod för biologiska läkemedel och vacciner. Bolagets affärsmodell bygger på att ingå strategiska samarbeten och licensavtal för att industrialisera och kommersialisera teknologin. För att bli en attraktiv partner till stora bolag är solida data som verifierar teknologins potential och kapacitet en absolut förutsättning. En central del i Ziccums affärsmodell är att ingå tidiga utvärderingsavtal med stora bolag och erbjuda potentiella partners möjligheten att utvärdera LaminarPace i specifika utvecklingsprojekt. För att ytterligare förstärka erbjudandet till potentiella partners är det också ett uttalat mål att detaljerat beskriva vad som krävs för att ta dagens småskaliga försöksverksamhet till en industriell skala och kvalitet.

COVID-pandemin har tydliggjort för både världens länder och vaccinindustrin det stora värdet av vacciner i pulverform, både för transport och lagring. Ziccum har genererat data som stödjer att tekniken klarar att skonsamt torka flytande biologiskt material till pulver. Det torkade materialet uppvisar efter månader i stressade förhållanden och temperaturer upp till 40° C bibehållen struktur och stabilitet.

COVID-pandemin har under 2021 begränsat möjligheterna att ingå nya samarbetsavtal men erbjudit möjligheten att istället generera mer verifierande data och ta flera viktiga kliv för att konceptuellt beskriva en industriell version av Ziccums teknologi. Detta skapar bättre förutsättningar för att förtydliga Ziccums erbjudande och nu rikta nytt fokus på att öka takten i affärsutvecklingsarbetet.

Tack vare en framgångsrikt genomförd nyemission i slutet av 2021 har Ziccum också en stark finansiell position vilket skapar goda förutsättningar för att nå viktiga milstolpar med befintlig kassa.

Lund den 24 mars 2022
Frida Hjelmberg
tf VD
För att läsa hela rapporten digitalt, klicka här: https://reports.ziccum.com/arsredovisning-2021/

ZICCUM AB releases Annual Report for 2020

(Lund, Sweden, 23 March 2021) Ziccum AB today announces that its Annual Report for 2020 is now available on the company’s website.

For further information and to read the Full Report (in Swedish) please visit:: 
https://ziccum.com/investors/financial-reports/

The above information above was provided by Ziccum AB (publ) through the above contact person, for publication at 0815 on March 23, 2021.

Ziccum publicerar årsredovisning för 2020

(Lund, sverige mars 23, 2021) Ziccum AB meddelar att bolagets årsredosvisning för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För mer information vänligen besök: https://ziccum.com/investors/financial-reports/

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 0815 (CET) den 23 mars 2021

Ziccum AB publicerar årsredovisning för 2019

(Lund, Sverige, april 16, 2020.) Ziccum AB meddelar att bolagets årsredosvisning för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

For mer information vänligen besök https://ziccum.com/investors/financial-reports/

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: 
conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering den 16 april, 1200, 2020.

Ziccum publicerar årsredovisning för 2018

(Stockholm April 15 2019) Ziccum AB meddelar att bolagets årsredosvisning för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

For mer information vänligen besök www.ziccum.com

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 15.00 (CET) den 15 april 2019