KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZICCUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Ziccum AB (publ), org.nr 559107-9412, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2024 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 maj 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 23 maj 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till ziccum@fredersen.se eller per post till Ziccum AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Neptunigatan 82, 211 18 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 23 maj 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.ziccum.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 2. dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter
 4. Val av styrelseordförande
 5. Val av revisor
 6. Beslut om principer för utseende av valberedning
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
 8. Valberedningens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2024:1 för styrelseledamöter i Bolaget
 1. Antagande av LTI 2024:1
 2. Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till styrelseledamöter

1. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2024:2 för medarbetare i Bolaget

 1. Antagande av LTI 2024:2
 2. Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare
 1. Beslut om att ändra bolagsordningen
 2. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2 samt 10-15)
Förslag avseende beslut enligt punkterna 2 samt 10-15 kommer att redovisas i pressmeddelande före årsstämman.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 40 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att på ett för aktieägarna gynnsamt sätt kunna fullfölja finansieringsupplägget med Global Corporate Finance, vilket Bolaget genom pressmeddelande den 22 januari 2024 har informerat om. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital (till exempel genom att fullfölja finansieringsupplägget med Global Corporate Finance), öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Valberedningens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2024:1 för styrelseledamöter i bolaget (punkt 17)
Valberedningen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram avseende kvalificerade personaloptioner för styrelseledamöter i Bolaget (”LTI 2024:1”) i enlighet med punkterna 17 (a) och (b) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos styrelseledamöter i Bolaget. Valberedningen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera kompetenta styrelseledamöter, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser vidare att incitamentsprogrammet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Programmet löper under minst tre år och innebär att styrelseledamöterna vederlagsfritt tilldelas kvalificerade personaloptioner som ger rätt att förvärva aktier i Bolaget till ett pris per aktie motsvarande aktiens kvotvärde vid det tillfället.

Valberedningens förslag om införande av LTI 2024:1 enligt punkt 17 (a) och (b) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Nedan beskrivs de närmare villkoren och principerna för LTI 2024:1.

Punkt 17 (a) – Antagande av LTI 2024:1

För LTI 2024:1 ska följande villkor gälla:

1. Högst 100 000 kvalificerade personaloptioner ska kunna tilldelas styrelseledamöterna i LTI 2024:1. Tilldelningen av kvalificerade personaloptioner ska kunna ske fram till och med den 29 juni 2024.

2. LTI 2024:1 ska omfatta högst så många styrelseledamöter som väljs vid årsstämman 2024, och de kvalificerade personaloptionerna ska fördelas jämnt på dessa styrelseledamöter.

De tilldelade kvalificerade personaloptionerna tjänas in efter tre (3) år räknat från tilldelningstillfället och får utnyttjas först efter denna tids slut och senast tio (10) år efter tilldelningen i enlighet med den utnyttjandeperiod som framgår nedan och av avtalen med styrelseledamöterna.

3. Tilldelning av kvalificerade personaloptioner förutsätter (i) att styrelseledamotens uppdrag som styrelseledamot i Bolagets styrelse inte har avslutats eller sagts upp, samt (ii) att styrelseledamoten har ingått separat avtal gällande de kvalificerade personaloptionerna med Bolaget. Valberedningen ska tillse att avtalen med styrelseledamöterna innehåller bestämmelser bland annat för att uppfylla kriterierna för kvalificerade personaloptioner, om att optionerna inte kan överlåtas eller pantsättas, samt om att de kvalificerade personaloptionerna förfaller värdelösa i samband med att styrelseledamotens uppdrag som styrelseledamot i Bolagets styrelse upphör.

4. De kvalificerade personaloptionerna ska tilldelas styrelseledamöterna vederlagsfritt. Tilldelning av kvalificerade personaloptioner ska ske senast den 29 juni 2024.

5. Förutsatt att kvalificerade personaloptioner tilldelats och intjänats, berättigar varje kvalificerad personaloption innehavaren att under tiden från och med den 1 juli 2027 till och med den 14 juli 2027 vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet per aktie vid det tillfället.

6. Deltagande i LTI 2024:1 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

7. Avtalen med styrelseledamöterna ska utformas i enlighet med optionsavtalsmall fogad till det fullständiga förslaget för LTI 2024:1.

8. Antalet aktier som varje kvalificerad personaloption kan berättiga till teckning av ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en kvalificerad personaloption inte ska påverkas av sådana händelser. Sådan omräkning ska göras av oberoende värderingsinstitut.

Utspädning och kostnader m.m.

Bolaget avser att säkra leverans av aktier till styrelseledamöterna i LTI 2024:1 genom en emission av teckningsoptioner på det sätt som framgår av valberedningens förslag enligt punkt 17 (b) nedan. Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2024:1, om fullt utnyttjande sker av samtliga teckningsoptioner, är 0,65 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Med beaktande även av andra befintliga incitamentsprogram i Bolaget (i denna beräkning har styrelsens förslag till incitamentsprogram till anställda i Bolaget i punkt 18, LTI 2024:2, inte inkluderats) kan den maximala utspädningen komma att bli 5,47 procent. Denna utspädning har beräknats som antalet tillkommande aktier utifrån nu föreslaget incitamentsprogram samt tillkommande aktier till följd av utnyttjande av teckningsoptioner från tidigare incitamentsprogram (exklusive 46 000 teckningsoptioner från LTI 2021/2024, som tilldelats styrelseledamöter, eftersom dessa inte kommer att utnyttjas, samt 205 852 teckningsoptioner från LTI 2021:1, LTI 2022:1, LTI 2022:2 och LTI 2023 som inte kommer att kunna utnyttjas för teckning av aktier eftersom de därtill kopplade personaloptionerna har förfallit värdelösa) i förhållande till befintligt antal aktier jämte tillkommande aktier av samtliga befintliga och nu föreslaget incitamentsprogram. För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets hemsida, www.ziccum.com.

Personaloptionsprogrammet har utformats i samråd med externa rådgivare. Utöver rådgivningskostnaderna bedömer valberedningen att personaloptionsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna. LTI 2024:1 avser uppfylla kriterierna för kvalificerade personaloptioner och därmed ska inget förmånsvärde uppkomma för styrelseledamöterna som Bolaget blir skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Personaloptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget.

Beredning av förslaget

Valberedningen har utarbetat LTI 2024:1 i samråd med externa rådgivare.

Punkt 17 (b) – Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Bolaget ska emittera högst 100 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i LTI 2024:1 enligt villkoren för programmet. Aktiekapitalet kan öka med högst 16 666,67 kronor.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske. Vidareöverlåtelse av 100 000 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till styrelseledamöterna i LTI 2024:1 för att leverera aktier till styrelseledamöterna, i enlighet med villkoren för LTI 2024:1.

2. Teckningsoptioner som inte överlåts till styrelseledamöter får makuleras av Bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

3. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2024:1.

4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

6. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 1 juli 2027 till och med den 14 juli 2027.

7. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

8. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2024:2 för medarbetare i Bolaget (punkt 18)
Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram avseende kvalificerade personaloptioner för vissa anställda inom Bolaget (”LTI 2024:2”) i enlighet med punkterna 18 (a) och (b) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.

Programmet löper under minst tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas kvalificerade personaloptioner som ger rätt att förvärva aktier i Bolaget till ett pris per aktie motsvarande aktiens kvotvärde vid det tillfället.

Styrelsens förslag om införande av LTI 2024:2 enligt punkt 18 (a) och (b) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Nedan beskrivs de närmare villkoren och principerna för LTI 2024:2.

Punkt 18 (a) – Antagande av LTI 2024:2

För LTI 2024:2 ska följande villkor gälla:

1. Högst 372 000 kvalificerade personaloptioner ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2024:2.

2. LTI 2024:2 ska omfatta högst tolv (12) anställda i Bolaget. Tilldelningen av kvalificerade personaloptioner ska kunna ske fram till och med den 30 oktober 2024 för att möjliggöra att även nya rekryteringar kan erbjudas kvalificerade personaloptioner inom ramen för villkoren nedan. Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive roller inom Bolaget. Fördelningen av kvalificerade personaloptioner framgår nedan:

 1. Verkställande direktören kan erbjudas högst 100 000 kvalificerade personaloptioner;
 2. Ledningsgrupp, bestående av högst fyra (4) personer, kan erbjudas sammanlagt högst 132 000 kvalificerade personaloptioner, varvid varje person inom kategorin kan erbjudas högst 33 000 kvalificerade personaloptioner; samt
 3. Övriga anställda och nyckelpersoner, bestående av högst sju (7) personer, kan erbjudas sammanlagt högst 140 000 kvalificerade personaloptioner, varvid varje person inom kategorin kan erbjudas högst 20 000 kvalificerade personaloptioner.

De tilldelade kvalificerade personaloptionerna tjänas in efter tre (3) år räknat från tilldelningstillfället och får utnyttjas först efter denna tids slut och senast tio (10) år efter tilldelningen i enlighet med den utnyttjandeperiod som framgår nedan och av avtalen med deltagarna.

3. Tilldelning av kvalificerade personaloptioner förutsätter (i) att deltagarens anställning hos Bolaget inte har avslutats eller sagts upp, samt (ii) att deltagaren har ingått separat avtal gällande de kvalificerade personaloptionerna med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalen med deltagarna innehåller bestämmelser bland annat för att uppfylla kriterierna för kvalificerade personaloptioner, om att optionerna inte kan överlåtas eller pantsättas, samt om att de kvalificerade personaloptionerna förfaller värdelösa i samband med att deltagarens anställning hos Bolaget upphör.

4. De kvalificerade personaloptionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Tilldelning av kvalificerade personaloptioner ska ske senast den 30 oktober 2024.

5. Förutsatt att kvalificerade personaloptioner tilldelats och intjänats, berättigar varje kvalificerad personaloption innehavaren att under tiden från och med den 1 november 2027 till och med den 14 november 2027 vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet per aktie vid det tillfället.

6. Deltagande i LTI 2024:2 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

7. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av LTI 2024:2. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta LTI 2024:2, helt eller delvis.

8. Antalet aktier som varje kvalificerad personaloption kan berättiga till teckning av ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en kvalificerad personaloption inte ska påverkas av sådana händelser.

Utspädning och kostnader m.m.

Bolaget avser att säkra leverans av aktier till deltagarna i LTI 2024:2 genom en emission av teckningsoptioner på det sätt som framgår av styrelsens förslag enligt punkt 18 (b) nedan. Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2024:2, om fullt utnyttjande sker av samtliga teckningsoptioner, är 2,36 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Med beaktande även av andra befintliga incitamentsprogram i Bolaget (i denna beräkning har valberedningens förslag till incitamentsprogram till styrelsen i Bolaget i punkt 17, LTI 2024:1, inte inkluderats) kan den maximala utspädningen komma att bli 7,03 procent. Denna utspädning har beräknats som antalet tillkommande aktier utifrån nu föreslaget incitamentsprogram samt tillkommande aktier till följd av utnyttjande av teckningsoptioner från tidigare incitamentsprogram (exklusive 46 000 teckningsoptioner från LTI 2021/2024, som tilldelats styrelseledamöter, eftersom dessa inte kommer att utnyttjas, samt 205 852 teckningsoptioner från LTI 2021:1, LTI 2022:1, LTI 2022:2 och LTI 2023 som inte kommer att kunna utnyttjas för teckning av aktier eftersom de därtill kopplade personaloptionerna har förfallit värdelösa) i förhållande till befintligt antal aktier jämte tillkommande aktier av samtliga befintliga och nu föreslaget incitamentsprogram. För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets hemsida, www.ziccum.com.

Personaloptionsprogrammet har utformats i samråd med externa rådgivare. Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att personaloptionsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna. LTI 2024:2 avser uppfylla kriterierna för kvalificerade personaloptioner och därmed ska inget förmånsvärde uppkomma för deltagarna som Bolaget blir skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Personaloptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget.

Beredning av förslaget

Styrelsen har utarbetat LTI 2024:2 i samråd med externa rådgivare.

Punkt 18 (b) – Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 372 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av teckningsoptioner till deltagarna i LTI 2024:2 enligt villkoren för programmet. Aktiekapitalet kan öka med högst 62 000,01 kronor.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske. Vidareöverlåtelse av 372 000 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2024:2 för att leverera aktier till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2024:2.

2. Teckningsoptioner som inte överlåts till deltagare får makuleras av Bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

3. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2024:2.

4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

6. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 1 november 2027 till och med den 14 november 2027.

7. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

8. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om att ändra bolagsordningen (punkt 19)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens verksamhetsföremål för att bättre återspegla Bolagets nuvarande verksamhet, enligt följande:

Nuvarande lydelse:
”§3 Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av medicintekniska produkter, främst med inriktning mot den patenterade spraytorkningsteknologin samt därmed förenlig verksamhet.”

Föreslagen lydelse:
”§3 Bolaget ska bedriva utveckling och kommersialisering av teknologier och tjänster för formulering, stabilisering och torkning av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.”

Styrelsen föreslår också att bolagsstämman beslutar att lägga till en ny punkt i bolagsordningen för att möjliggöra hållande av digitala bolagsstämmor till följd av en lagändring i aktiebolagslagen (2005:551) som möjliggör digitala bolagsstämmor. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom att göra följande tillägg:

”§10 Bolagsstämmans hållande
Bolagsstämma ska hållas fysiskt på den ort där styrelsen har sitt säte eller hållas genom digital uppkoppling, såvitt så är möjligt enligt aktiebolagslagen (2005:551), enligt styrelsens val.”

Till följd av den nya bestämmelsen ändras också numreringen av efterföljande paragrafer i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar om följande redaktionella ändringar i bolagsordningens § 10 (§ 11 om tillägget av en ny punkt ovan beslutas): I § 10.3 ändras ”undrteckna” till ”underteckna”, i § 10.6 minskas indraget samt i § 10.7 b) och c) ökas indraget.

Majoritetskrav
För giltigt beslut under punkterna 16 och 19 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkterna 17 och 18 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 15 372 258. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Lund i april 2024
Ziccum AB (publ)
Styrelsen