Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Ziccum AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 20 maj 2019 kl. 14.00 på Hälsovägen 7 i Flemingsberg. Rösträttsregistrering börjar kl. 13.30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande 

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 14 maj 2019, dels senast den 14 maj 2019 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Ziccum AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till ziccum@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 14 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 14 maj 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ziccum.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning  

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justerare att underteckna protokollet
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
  b) disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 10. Fastställande av antalet stämmovalda styrelseledamöter och antalet revisorer och styrelsesuppleanter 
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 13. Val av styrelseordförande 
 14. Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler 
 15. Beslut om ändring av bolagsordningen 
 16. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 1013)

Förslag föreligger

att Fredrik Sjövall väljs till stämmoordförande,

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,

att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Ola Chamber, Kristian Kierkegaard, Mattias Münnich och Fredrik Sjövall, samt att Mikaela Bruhammar väljs som ny styrelseledamot,

att Fredrik Sjövall omväljs till styrelseordförande, samt

att Ernst & Young väljs till ny revisor; Ernst & Young har meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Svensson avses bli huvudansvarig revisor om stämman utser Ernst &Young till revisor i bolaget.  

Mikaela Bruhammar, född 1976. Mikaela har de senaste 10 åren jobbat för Astra Zeneca och har mångårig erfarenhet från arbete med såväl vacciner som biologiska läkemedel, bland annat hade hon en ledande roll i kommersialiseringen av Astra Zenecas influensavaccin Flumist. Mikaela har en Magisterexamen i molekylärbiolog från Linköpings universitet. Mikaela är oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Mikaela har inga aktier i Ziccum.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 14) 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio (10) procent av vid tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning på följande sätt:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Huddinge kommun. § 2 Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Behandling av personuppgifter 

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

Huddinge i april 2019

Ziccum AB (publ)

Styrelsen 

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 09.00 (CET) den 16 april 2019