KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ZICCUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Ziccum AB (publ), org.nr 559107-9412, kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 januari 2022 kl. 13:00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 12:30 och avbryts när stämman öppnas.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 10 januari 2022, dels senast den 12 januari 2022 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i extra bolagsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Ziccum AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm eller via e-post till ziccum@fredersen.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 12 januari 2022 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 12 januari 2022. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.ziccum.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av units
 9. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten
 10. Avslutning

Beslutsförslag

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 föreslås ändras på följande sätt: ”Aktiekapitalet ska vara lägst 1 800 000 kronor, högst 7 200 000 kronor.”

Vidare föreslås gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras på följande sätt: ”Antal aktier ska vara lägst 10 800 000 st och högst 43 200 000 st.”

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av units (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

 1. Aktiekapitalet ökas med högst 466 681,000001 kronor genom emission av högst 2 800 086 aktier. Vidare emitteras högst 1 866 724 teckningsoptioner av serie TO4. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 311 120,666667 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 1 866 724 aktier vid utnyttjande av serie TO4.
 1. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av tre (3) aktier samt två (2) teckningsoptioner av serie TO4.
 1. En (1) teckningsoption av serie TO4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kursen 13,20 kronor. Överkursen (dvs. den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde) ska hänföras den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av aktier under följande perioder:
  • från och med den 24 februari 2022 till och med den 28 februari 2022,
  • från och med den 27 maj 2022 till och med den 31 maj 2022,
  • från och med den 28 september 2022 till och med den 30 september 2022, och
  • från och med den 28 november 2022 till och med den 30 november 2022.
 1. Rätt att teckna aktierna ska tillkomma Erik Penser Bank AB för de investerares räkning som anmält intresse i det accelererade bookbuilding-förfarandet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägandet i Bolaget och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, ta in nytt kapital för att möjliggöra nya investeringar för accelererad tillväxt.
 1. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till 0,50000001 kronor. Teckningskursen per aktie uppgår till kvotvärdet. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckningskursen baseras på aktiens kvotvärde efter överenskommelse med den teckningsberättigade. Eventuell överkurs i samband med aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna (dvs. den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde) ska hänföras den fria överkursfonden.
 1. Teckning av units ska ske på teckningslista senast den 19 januari 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 1. Betalning för tecknade units ska ske senast den 21 januari 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
 1. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För teckningsoptionerna av serie TO4 gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av Bilaga A.
 1. Emissionen förutsätter att extra bolagsstämma beslutar att anta en ny bolagsordning med nya gränser för antalet aktier och aktiekapital i bolaget, enligt punkt 7 i dagordningen.
 1. Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de justeringar eller ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförandet av besluten.

De nya aktierna emitteras till en teckningskurs om motsvarande aktiernas kvotvärde. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckningskursen för aktierna har av styrelsen bedömts vara ändamålsenlig eftersom Erik Penser Bank AB för de teckningsberättigades räkning åtagit sig att, när units på likviddagen har betalats av, och levererats till, de investerare som erhållit units i emissionen, såsom tilläggslikvid för nyemitterade units överföra till Bolaget ett belopp uppgående till det sammanlagda priset i emissionen om 33 kronor per unit, motsvarande elva (11) kronor per tecknad aktie, minskat med den erlagda teckningskursen (kvotvärdet) per tecknad aktie. Priset i erbjudandet om 33 kronor per unit, motsvarande elva (11) kronor per aktie, har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Genom att priset i erbjudandet fastställts enligt ovan är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten
(punkt 9)
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på extra bolagsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 7 och 8 förutsätter för sin giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Övrig information
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen.

Lund i december 2021
Ziccum AB (publ)
Styrelsen