Kommuniké från årsstämma i Ziccum AB (publ)

Ziccum AB (publ) (”Ziccum”) avhöll den 27 april 2021 årsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls årsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Ziccum för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Ziccums resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar, Kristian Kierkegaard och Mattias Münnich samt att val av Andreas Pettersson Rohman som styrelseledamöter. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fatttas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av dagens antal utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till vissa anställda och konsulter i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 46 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 60 454 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att teckna en ny aktie i Ziccum under tiden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till styrelseledamöter i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 46 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Ziccum under tiden från och med den 1 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.