Kommuniké från årsstämma i Ziccum AB (publ)

Ziccum AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 24 maj 2023 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS mfl., om omval av Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar och Andreas Pettersson Rohman samt om nyval av Per Gerde. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med förslag från aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS mfl. Stämman beslutade även, i enlighet med ovan aktieägarkollektivs förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS mfl om att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2024.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram för vissa anställda och konsulter i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 324 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 425 801 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att antingen förvärva en aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien eller vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet på aktien under tiden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026.