Kommuniké från extra bolagsstämma i Ziccum AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Ziccum AB (publ) (”Ziccum”) idag den 18 januari 2022 godkändes styrelsens beslut om riktad nyemission från den 16 december 2021.

Beslut om nyemission av units med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Den 16 december 2021 beslutade styrelsen för Ziccum om en riktad emission om 1 333 314 units, där en unit består av tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2021/2022, till ett antal kvalificerade och välrenommerade investerare. Teckningskursen för varje ny unit i den riktade emissionen fastställdes till 33 kronor. Beslutet om emission av 933 362 dessa units fattades under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande. Extra bolagsstämman den 18 januari 2022 godkände styrelsens beslut.

Genom kapitalanskaffningen tillförs Ziccum sammanlagt 44 miljoner kronor före emissionskostnader.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen för att möjliggöra ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i samband med den riktade nyemissionen.

Rådgivare
Ziccum har anlitat Erik Penser Bank och Fredersen Advokatbyrå AB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den riktade emissione