Kommuniké från Ziccum AB (publ) årsstämma den 20 maj 2019

(Stockholm, Sverige, maj 20, 2019.) Idag, den 20 maj 2019, hölls årsstämma i Ziccum AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Utdelning 

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid årsstämman beslutades även att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018.  

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse, revisor och arvode 

Till styrelseledamöter omvaldes Ola Chamber, Kristian Kierkegaard, Mattias Münnich och Fredrik Sjövall samt nyvaldes Mikaela Bruhammar. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Sjövall. Det beslöts att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Till revisionsbolag nyvaldes Ernst & Young AB. Auktoriserade revisorn Stefan Svensson kommer vara huvudansvarig revisor. Det beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio (10) procent av vid tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier.

Beslut om ändring av säte

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen på så sätt att styrelsens säte ändras från Huddinge kommun till Lunds kommun.

Flemingsberg den 20 maj 2019

Ziccum AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering den 20 maj 2019.