KOMPLETTERING TILL KALLELSEN TILL ÅRSSTÄMMA I ZICCUM AB (PUBL), ATT HÅLLAS DEN 24 MAJ 2023, KL. 11.00 I BOLAGETS LOKALER PÅ SCHEELEVÄGEN 22 I LUND

Den 24 april 2023 offentliggjorde Ziccum AB (publ) (”Bolaget”) pressmeddelande innehållande kallelse till Bolagets årsstämma att hållas den 24 maj 2023. I kallelsen angavs att förslag avseende beslut enligt punkterna 2 samt 10-15 kommer att redovisas i pressmeddelande före årsstämman.

Bolagets kallelse till årsstämma under rubriken Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2 samt 10-15) kompletteras med följd att de har nedan innehåll:

Beslutsförslag

Aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS m.fl. förslag (punkt 2 samt 10-15)
Aktieägarkollektiv bestående av Per Gerde, Tigerstaden AS m.fl., som representerar cirka 11,5 procent av utestående antal aktier i Bolaget, föreslår:
att advokaten Hannes Mellberg väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fyra (tidigare fem) ledamöter, utan suppleanter,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 220 000 (tidigare 220 000) kronor till styrelseordförande och med 110 000 (tidigare 110 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar och Andreas Pettersson Rohman omväljs, och att Per Gerde väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christina Herder och Martina Banyay har avböjt omval,
att Fredrik Sjövall omväljs till styrelseordförande,
att Ernst & Young Aktiebolag omväljs till revisionsbolag (Ernst & Young Aktiebolag har upplyst att auktoriserade revisorn Stefan Svensson fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt
att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2024.

Beskrivning av föreslagen ledamot

Per Gerde, född 1953, docent i inhalationstoxikologi och forskare i fysiologi vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet samt grundare av Bolaget. Tidigare uppdrag inkluderar forskare vid Lovelace Respiratory Research Institute (1993–1998), forskare vid Statens Arbetshälsoinstitut (1991–1996) och postdoc vid Lovelace Respiratory Research Institute (1989–1991). Per har publicerat cirka 30 vetenskapliga artiklar och är huvuduppfinnare till sex patentfamiljer med tillhörande patent. Per är även styrelseledamot i Inhalation Sciences Sweden AB (publ). Per är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Per innehar 220 000 aktier (genom helägt bolag) i Bolaget.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Lund i maj 2023
Ziccum AB (publ)
Styrelsen