Utnyttjande av teckningsoptioner i Ziccum

Lund, 29 november 2019. Teckning av aktier i Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) med stöd av teckningsoptioner (TO 1) äger rum från och med 1 december 2019 till och med den 31 december 2019. Sista dag för handel av TO 1 är fredagen den 20 december 2019.

Under 2018 emitterade Ziccum, i samband med upptagande till handel av Bolagets värdepapper på Spotlight, ”units” bestående av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1. Innehav av två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 10 SEK.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte utnyttjas för teckning av aktier senast den 31 december 2019 eller avyttras senast den 20 december 2019 förfaller och förlorar sitt värde och kommer att rensas från VP-konto eller depå.

Senast på måndag den 2 december 2019 kommer anmälningssedel och övriga handlingar inför utnyttjandeperioden finnas på Bolagets hemsida www.ziccum.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­– LaminarPaceTM– utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. www.ziccum.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019, kl. 0800.