ZICCUM AB Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2020

Sammanfattning av delårsrapporten – fjärde kvartalet 2020

Under fjärde kvartalet meddelade Ziccum att en pilotstudie på storskalig produktion av temperaturstabila vacciner har genomförts. Pilotstudien avser en Fill and finish-anläggning (sista steget vid vaccinproduktion), med syfte att utvärdera den tekniska- och finansiella bärkraften av kommersiell produktion av temperaturstabila vacciner. Resultatet av studien visar att det finns signifikanta ekonomiska fördelar med Ziccums LaminarPace-teknologi. Pilotstudien är genomförd i samarbete med KeyPlants AB, ett ledande specialistföretag på modulanläggningar för läkemedelsproduktion.

I samarbete med Keyplants AB har Ziccum även publicerat ett White Paper och ett blueprint som beskriver världens första Fill and finish-anläggning för storskalig produktion av temperaturstabila vacciner. Jämfört med dagens standardiserade Fill and finish-anläggningar där frystorkning utgör kärnan, kan nya vacciner produceras med en beräknad OPEX som är 65 procent lägre, samt en CAPEX som är 50 procent lägre.

Den 1 december genomförde Ziccum ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market.

Fjärde kvartalet (okt-dec) 2020
Nettoomsättning 0 tkr (0)
Rörelseresultat -3 423 tkr (-3 344)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,36 SEK (-0,56)

Rapportperioden (jan-dec) 2020
Nettoomsättning 0 tkr (0)
Rörelseresultat -17 235 tkr (-8 721)
Resultat per aktie före och efter utspädning -2,06 SEK (-1,45)

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2020

 • Ziccum har genomfört en pilotstudie på storskalig produktion av temperaturstabila vacciner i partnerskap med KeyPlants.
 • Ziccum har publicerat en White Paper som beskriver världens första anläggning för storskalig produktion av temperaturstabila vacciner.
 • Den 26 oktober meddelade vi att Frida Hjelmberg utsetts till CFO. Frida tillträdde den 1 januari 2021.
 • Den 1 december genomförde Ziccum ett listbyte till Nasdaq First North Growth Market

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-dec) 2020

 • Emissionslikvid avseende teckningsoptioner uppgick till cirka 13,9 MSEK som tillfördes bolaget under januari månad 2020. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2020-01-14.
 • Den 26 mars 2020 meddelade vi att Ziccum tecknade en avsiktsförklaring att undersöka integration av Ziccums teknologi i en innovativ vaccintillverkningsprocess med ett företag som har en ny innovativ produktionsteknologi för vacciner. Avtalet omfattar utvärdering av integrering av Ziccums formuleringsteknologi för mässling och röda hund (rubella) vacciner. Målsättningen är att betydligt sänka kostnaderna av barnvaccin samt att öka tillgängligheten av vaccin till världens alla barn genom att tillverka temperaturstabila formuleringar.
 • Den 20 maj meddelade vi att Ziccum tar nästa steg i ett av sina industriella samarbeten med fortsatt utvecklingsarbete med att formulera temperaturstabila vacciner efter att första steget fallit väl ut.
 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Bolaget tillfördes 38,8 MSEK före emissionskostnader och cirka 36,6 Mkr efter emissionskostnader varav cirka 32,3 Mkr tillfördes under det andra kvartalet och resterande cirka 6,5 Mkr tillfördes under juli månad 2020.
 • Patentansökan har inlämnats avseende termostabila formuleringar av VLP (Virus Like Particles) baserade vacciner samt två patentansökningar avseende förbättrad funktion av LaminarPace systemet för kommersiell vaccinproduktion.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Ziccum offentligjorde den 12 januari sina mål för 2021, huvudmålen är att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner samt att presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av torra, termostabila pulvervacciner inklusive nödvändiga partnerskap och finansieringsplan. På medellång sikt (2-3 år) är målsättningen att etablera en första anläggning i Sverige.
 • Ziccum publicerade den 25 januari att bolaget har förlängt det utvärderingsavtal som den 3 oktober 2019 slöts med Janssen Vaccine & Prevention B.V., ett av Janssens läkemedelsbolag som tillhör Johnson & Johnson. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar.
Utvalda finansiella data i sammandrag
  2020
Okt-dec
2019
Okt-dec
2020
Jan-dec
2019
Jan-dec
Nettoomsättning
Övriga intäkter 3 5 654
Rörelseresultat, tkr -3 423 -3 344 -17 235 -8 721
Resultat efter skatt, tkr -3 448 -3 346 -17 289 -8 723
Balansomslutning, tkr 39 640 18 395 39 640 18 395
Periodens kassaflöde, tkr -5 941 -3 176 31 556 -8 473
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,62 -0,53 3,75 -1,41
Kassa och bank, tkr 33 620 2 064 33 620 2 064
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,36 -0,56 -2,06 -1,45
Eget kapital per aktie (SEK) 3,79 2,86 3,79 2,86
Soliditet, % 92% 93% 92% 93%

 

VD kommenterar
Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för.

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPace™ – som gör det möjligt för oss att framställa vacciner i torr pulverform vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt med konventionella tekniker. Samtidigt är fördelarna många. Det ökar stabiliteten och därmed livslängden på vaccinet, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av vacciner till nya platser där exempelvis kyl- och frysförvaring är en stor utmaning. Vaccination till fler och till lägre kostnad alltså.

Ziccums fokus beskrivs i tre huvudområden. Utveckling av termostabila formuleringar av vacciner, förberedelser för produktion i kommersiell skala och externa samarbeten med industriella aktörer som utvecklar vacciner och dessutom, för branschen, mycket viktiga ”non-governmental organizations”.

Trots Covid-19 fortsätter vårt interna arbete med att utveckla termostabila formuleringar av vacciner. I samarbete med vår akademiska partner, det inom virus och vacciner världsledande universitetet i Marseille pågår nu flera intressanta och viktiga projekt. Resultaten är mycket lovande och stämmer väl överens med det vi sett tidigare, vi kommer dessutom att stärka vår patentportfölj ytterligare med dessa resultat. En stark IP portfölj är grunden till att kunna ingå kommersiella samarbeten och skapa värden för våra aktieägare.

Vi har två huvudmål för 2021, dels att ta fram planer för en produktionsanläggning för fyllning och slutförpacknig av vacciner för etablering i Sverige, dels fortsätta med att licensiera ut vår teknologi. För produktionsanläggningen är vi i diskussion med ett flertal aktörer som är viktiga för att kunna genomföra ett sådant projekt. Målet att ingå ett licensavtal kvarstår från föregående år. Licensintäkter utgör fortsatt en central del i Ziccums affärsmodell. Ett licensavtal skulle validera LaminarPace och vara ett tydligt kvitto på det kommersiella värdet i Ziccums erbjudande. Vi skrev ett förlängningsavtal med Janssen, ägs av Johnsson & Johnsson, för vidare utvärdering. Detta efter att goda resultat har uppnåtts hittills.

Våra externa kontakter utökas hela tiden och vi får allt större respons från branschens olika aktörer. Inte minst på vårt White Paper (finns på vår hemsida) som i stora drag beskriver hur en produktionsanläggning baserat på vår teknologi skulle kunna se ut har uppskattats mycket från viktig nyckelspelare. Vi kan se att vi kan göra stora kostnadsbesparingar i produktionen i jämförelse med konventionell frystorkningsteknologi.

Vacciner är en lågkostnadsprodukt i stora delar av världen, därför är dessa resultat så viktiga. Nu när vi kan beskriva en produktionsanläggning, har vi utvidgat vår affärsmodell och lagt till ytterligare möjligheter till intäkter. Vi kan nu föra en annan typ av diskussion med både leverantörer av bulkvacciner och Internationella organisationer verksamma inom vacciner.

Det innebär också att vi nu kan arbeta på ett annat sätt att säkerställa att vår teknologi kan leverera en slutprodukt som är anpassad till industrins och inte minst slutanvändarnas önskemål och krav. Vår ambition är att ligga ett steg före och kunna erbjuda en unik helhetslösning för hur ett torrformulerat vaccin skall produceras, hanteras och administreras. Det kapital som vi reste under sommaren kommer till stor del användas till detta verksamhetsområde och därmed för att accelerera kommersialiseringen av vår teknologi. Vi har sedan tidigare annonserat tre industriella samarbetsavtal med syfte att utvärdera vår teknologi i deras respektive projekt.

Vi fortsätter också att utveckla vårt kommersiella arbete genom att samarbeta med olika företag och grupper som verkar för ett bättre upptag av vaccinationer världen över, för att på så sätt öka kunskapen om betydelsen av vår metod. Vi kommer allt djupare in i dessa organisationer och vi har stora förhoppningar om att kunna formalisera samarbetet med någon av dessa aktörer under det kommande året.

Sammanfattningsvis är vi är på god väg att leverera på våra mål för innevarande år och för att positionera Ziccum för en mycket spännande framtid i en bransch som kommer att ha ett mycket stort fokus under lång tid framöver – slutligen vill jag välkomna alla nya aktieägare som tillkommit under kvartalet samt tacka för förtroendet.

Lund den 11 februari 2021
Göran Conradson
VD

Läs hela rapporten HÄR.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 11 februari 2021.