ZICCUM AB Bokslutskommuniké 2021

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021

För att läsa hela rapporten digitalt, klicka här: https://reports.ziccum.com/bokslutskommunike-q4-2021/start/

Q4 2021

 • Resultatet för kvartalet uppgick till -6 450 kSEK (-3 448 kSEK)
 • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -7 291 kSEK (-5 941kSEK)
 • Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 12 273 kSEK (33 620 kSEK)
FINANSIELL DATA I SAMMANDRAG
kSEK
Okt-dec 2021 Okt-dec 2020 Jan-dec 2021 Jan-dec 2020
Nettoomsättning
Rörelseresultat (6 474) (3 423) (21 117) (17 235)
Resultat (6 450) (3 448) (21 136) (17 289)
Balansomslutning 39 591 39 640 39 591 39 640
Periodens kassaflöde 7 291 (5 941) (21 347) 31 556
Likvida medel 12 273 33 620 12 273 33 620
Soliditet % 0,75 0,92 0,75 0,92
Nyckeltal per aktie
SEK
Antal aktier vid periodens slut 11 006 056 9 606 200 11 006 056 9 606 200
Resultat per aktie före och efter utspädning* -0,65 – 0,36 -2,17 -2,06
Periodens kassaflöde per aktie -0,73 – 0,62 -2,19 3,75
Eget kapital per aktie 2,70 3,79 2,70 3,79
* Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat

Väsentliga händelser Q4 (okt-dec)
Ziccum meddelade den 23 november 2021 att bolaget har gjort ytterligare en förlängning av det utvärderingsavtal som ursprungligen slöts den 3 oktober 2019 med Janssen Vaccine & Prevention B.V., ett av Janssens läkemedelsbolag som tillhör Johnson & Johnson. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar.

Den 16 december presenterade Ziccum Proof of Concept-data som bekräftade att bolagets teknologi kan användas för att producera temperaturstabilt pulvervaccin för fyra större vaccinplattformar; Protein Subunits (PS), Viral Vectors (VV), Inactivated Virus (IV) och Virus Like Particles (VLP). I dagsläget används någon av dessa fyra plattformar för 70% av de godkända Covid-19 vaccinerna på marknaden. Ziccum arbetar med att ta fram motsvarande data för vaccinplattformen mRNA.

Riktad emission
Den 16 december genomförde Ziccum en riktad emission av 1 333 314 units, där en unit består av tre aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner (serie 2021/2022). Ziccum tillförs härigenom sammanlagt 44 mSEK (före emissionskostnader), under förutsättning att emissionen godkänns på en extra bolagsstämma. Ziccum kan tillföras ytterligare högst cirka 35 MSEK vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Den riktade emissionen består totalt av sammanlagt 1 333 314 units, motsvarande 3 999 942 aktier och 2 666 628 vederlagsfria teckningsoptioner, och beslutades av styrelsen i Ziccum. Emissionen av 399 952 units, motsvarande 1 199 856 aktier och 799 904 teckningsoptioner, har fattats med stöd av befintligt bemyndigande från årsstämman 2021. Emissionen av resterande 933 362 units, motsvarande 2 800 086 aktier och 1 866 724 teckningsoptioner, var villkorad av ändring av bolagsordningen samt av godkännande av en extra bolagsstämma.

Den 21 december registrerades 1 199 856 nya aktier och 799 904 teckningsoptioner som en första del av den riktade emissionen.

Väsentliga händelser Q1-Q3 (jan-sep)
Ziccum offentliggjorde den 12 januari sina mål för 2021. Huvudmålen är att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner, samt att presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av torra, termostabila pulvervacciner inklusive nödvändiga partnerskap och finansieringsplan.

Ziccum publicerade den 25 januari att bolaget har förlängt det utvärderingsavtal som den 3 oktober 2019 slöts med Janssen Vaccine & Prevention B.V., ett av Janssens läkemedelsbolag som tillhör Johnson & Johnson. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar.

Den 17 mars informerade Ziccum att bolaget hade blivit antaget som medlem i NIIMBL, the National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals. NIIMBLs uppdrag är att accelerera utvecklingen av nya biomedicinska tillverkningstekniker i USA. Bland annat är US National Institute of Standards and Technology (NIST) och U.S. Department of Commerce medgrundare, vilket ger organisationen möjligheter att dela ut federala anslag till sina medlemmar.

Årsstämman har beslutat, efter förslag från styrelsen respektive valberedningen, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter (LTI 2021/2024) i Ziccum bestående av teckningsoptioner, samt ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetarna bestående av personaloptioner (LTI 2021:1).
Utöver detta har även optionsprogrammet LTI 2018/2021 avslutats och samtliga
teckningsoptioner har utnyttjats. Teckningsoptionerna riktades till Ziccums styrelseledamöter och omfattade 200 000 teckningsoptioner, med utnyttjandeperiod under perioden 26 april – 26 maj 2021. För att finansiera aktieteckningen har optionsinnehavarna sålt 120 000 teckningsoptioner till en enskild långsiktig investerare, som nu också utnyttjat dessa teckningsoptioner. Lösenpriset uppgick till 11 SEK per aktie, innebärande att Ziccum, genom aktieteckningen, tillförs 2,2 mSEK. Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster att öka med 200 000 och totalt antal aktier kommer därmed uppgå till 9 806 200.

Den 1 september tillträde Anna Lönn rollen som Development director.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
På den extra bolagsstämma som bolaget höll den 18 januari beslutades utöver ett godkännande av styrelsens förslag även en höjning av gränsen för antalet aktier samt aktiekapitalets storlek i bolagsordningen, för att möjliggöra emissionen av resterande 933 362 units i den riktade emissionen.

Den 18 januari registerandes ytterligare 2 800 086 aktier samt 1 866 724 teckningsoptioner, och alla aktier och teckningsoptioner i den riktade nyemissionen är därmed registrerade.

Inbetalningarna från den riktade nyemissionen har inkommit till bolaget i januari och februari 2022, sammanlagt tillfördes bolaget 40 mSEK efter avdrag för emissionskostnader.

Ziccum meddelade den 7 februari att de har blivit medlemmar i United Nations Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för företag.

VD har ordet
Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Inte minst Covid-19 pandemin har visat på den enorma nyttan vacciner gör på hela samhällen. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för nya epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för. I och med Covid- 19 pandemin har även vuxna blivit hårt drabbade och många länder kommit till insikt av vikten att själva ta ansvar för vaccinproduktion.

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPaceTM – som gör det möjligt att framställa temperaturstabila vacciner i torr pulverform vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt med konventionella tekniker. Samtidigt är fördelarna många. Det ökar stabiliteten och därmed livslängden på vaccinet, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av vacciner till nya platser där exempelvis kyl- och frysförvaring är en stor utmaning. Vaccination till fler och till lägre kostnad alltså.

Ziccums fokus beskrivs i tre huvudområden. Utveckling av termostabila formuleringar av vacciner, förberedelser för produktion i kommersiell skala och externa samarbeten med industriella aktörer som utvecklar vacciner och dessutom, för branschen, mycket viktiga Non-Governmental Organizations (NGO) och International Governmental Organizations (IGO). Flera IGOs, bland annat WHO är mycket tydliga med att vaccinproduktionen måste utökas i utvecklingsländerna i sk regionala hubbar, så att jämlik vaccintillgång kan uppnås.

Drivet av den pågående pandemin har vårt arbete med att utveckla termostabila formuleringar av vacciner fokuserats mer och mer kring Covid-19 vacciner. T.ex. har vi tagit upp arbetet med att utvärdera LaminarPace för att kunna torka vacciner som bygger på sk mRNA-teknik. Goda resultat skulle bredda vårt erbjudande till vaccinindustrin avsevärt. Det bör också nämnas att Covid-19 vacciner baseras i huvudsak på 4–5 olika teknologiplattformar, och vi känner oss mycket komfortabla med att vår teknik kan användas på ett flertal av dessa.

Parallellt fortsätter vårt arbete med att utveckla ett system för industriell produktion i stor skala. Arbetet med detta är högt prioriterat för att påskynda våra externa samarbetsdiskussioner och för att vi ska ha ett attraktivt erbjudande till våra partners.

Våra samarbeten, bla med Janssen fortsätter planenligt. Fortsättningsvis, för vi diskussioner med nya partners om nya samarbeten.

Vi ser att många nya initiativ tas runt om i världen för att kraftigt utöka produktionskapaciteten av vacciner, detta medför att den traditionella kundbasen, dvs stora globala vaccinbolag, utökas med flera nya aktörer framför allt i utvecklingsländer. Där vår lösning med temperaturstabila vacciner ger mycket starka konkurrensfördelar, då många Covid-19 vacciner måste transporteras och lagras ända ned till -80°C. Att lagra och transportera vacciner i -80°C i stora delar av världen med outvecklad infrastruktur och osäker tillgång till stabila elnät är en mycket stor utmaning.

Vi ser även helt nya trender bland nationella inköpare i västländerna som nu börjar ställa krav på de traditionella vaccintillverkarna att leverera produkter som är bättre anpassade till att möta klimatförändringarna. I nuvarande läge arbetar man med att anpassa förpackningarna så att de tar mindre plats i kylkedjan. Samtidigt, som vi bedömer att detta bara delvis kan adressera klimatförändringarna eftersom kylkedjan fortfarande behövs.

Sammanfattningsvis är vi väl positionerade för en mycket spännande framtid i en bransch som kommer att ha ett mycket stort fokus under lång tid framöver. Samtidigt, är vi beroende av våra partners beslut, som vi inte kan kontrollera när de tas. Därför försöker vi att bygga Ziccum framöver så att vi blir mer oberoende, genom att vi själva kan ta projekt längre upp i värdekedjan. Därmed bli en mer kompetent partner för att underlätta industrialiseringen av LaminarPace.

Lund den 17 februari 2022, Göran Conradson, VD

Förväntad framtida utveckling

Bolagets långsiktiga målsättningar är att:

 • Ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner
 • Presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning (fill and finish) av torra, termostabila pulvervacciner inklusive nödvändiga partnerskap och finansieringsplan
 • Utöka sina internationella samarbeten
 • Hålla fortsatt högt tempo på den egna forsknings- och utvecklingsverksamheten med syfte att generera nya data som kan ligga till grund för ytterligare patentansökningar
 • Utökad processutveckling för att anpassa tekniken till industriell produktion
 • Ansöka om anslag
 • Fortsätta att anställa för att ytterligare stärka bolagets möjlighet att leverera på uppsatta målsättningar

Licensavtal
Baserat på de samarbetsavtal som ingåtts och de positiva dialoger som förs med etablerade aktörer på marknaden, är det Ziccums målsättning att omsätta dessa till licensavtal på kommersiella villkor.

Processutveckling
Ziccum lägger stor vikt vid att utveckla processer av temperaturstabila vacciner och anpassa tekniken för industriell produktion, detta i sin tur med syfte att effektivisera pågående och kommande samarbetsdiskussioner med industriella partners. Projektet innefattar att öka produktionskapaciteten och att automatisera hanteringen av systemet och processer samt anpassa till myndighetskontrollerad vaccinproduktion.
Produktionsekonomi

Under 2020 har Ziccum genomfört en konceptstudie tillsammans med KeyPlants AB baserat på deras modulsystem. Denna studie visade på flera fördelar med Ziccums teknologi i jämförelse med (traditionell) frystorkning;

 • 80% lägre elförbrukning
 • 65% lägre rörelsekostnader (OPEX)
 • 50% lägre investeringskostnader (CAPEX)

Konceptstudien har blivit mycket väl mottagen av industrin och olika aktörer inom vaccinationsområdet. Genom att påvisa stora produktionsvinster med en anläggning för fyllning och slutförpackning (fill and finish) kan Ziccums erbjudande till industriella aktörer och slutkunder av vacciner förtydligas och värdet väsentligt ökas.

Internationella samarbeten

En nyckel för framgång är att tillse att vaccinmarknadens aktörer känner till och förstår att Ziccums teknologi kan utveckla nya beredningsformer som är mindre beroende av kylkedjan. På så sätt kan dessa organisationer sätta krav och driva på etablerade vaccinproducenter till ett förändringsarbete för att leverera temperaturstabila vaccin.

Patent

Det är Bolagets ambition att även fortsättningsvis ha hög takt på den egna forskning- och utvecklingsverksamheten med syfte att generera nya data som kan ligga till grund för ytterligare patentansökningar avseende i första hand fler typer av vacciner.

Anslagsansökningar
Vaccinmarknaden erbjuder ett antal olika möjligheter att erhålla olika former av anslag. Ziccum kommer att göra ansökningar av sådana anslag som bolaget bedömer ligger i Ziccums intresse och möjlighet att erhålla.

Organisationsutveckling
Fortsättningsvis kommer vi att ha ett stort behov av att anställa kompetent och erfaren personal för att ytterligare stärka bolagets möjlighet att leverera på uppsatta målsättningar.
För att läsa hela rapporten digitalt, klicka här: https://reports.ziccum.com/bokslutskommunike-q4-2021/start/