ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-30 juni 2020

Sammanfattning av delårsrapporten under andra kvartalet 2020  

Bolaget har genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Bolaget tillfördes 38,8 MSEK före emissionskostnader och cirka 36,4 Mkr efter emissionskostnader (varav cirka 32,3 Mkr tillfördes under det andra kvartalet och resterande cirka 6,5 Mkr tillfördes under juli månad 2020). Under det andra kvartalet har bolaget erhållit lån från Almi Företagspartner Skåne AB uppgående till 2,0 MSEK.

Apr-jun 2020

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Rörelseresultat -4 709 tkr (-2 296)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,64 SEK (-0,38)

Jan-jun 2020

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Rörelseresultat -8 690 tkr (-3 998)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,19 SEK (-0,67)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2020

  • Den 20 maj meddelade vi att Ziccum tar nästa steg i ett av sina industriella samarbeten med fortsatt utvecklingsarbete med att formulera temperaturstabila vacciner efter att första steget fallit väl ut.
  • Vi har skrivit ett konfidentialitetsavtal med en viktig så kallad NGO (Non-Governmental Organization) för vidare och mer detaljerade diskussioner om hir vår teknologi kan hjälpa de mest utsatta.
  • Vi meddelade den 24 juni att Ziccum med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni, genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Bolaget tillfördes 38,8 MSEK före emissionskostnader och cirka 36,4 Mkr efter emissionskostnader (varav cirka 32,3 Mkr tillfördes under det andra kvartalet och resterande cirka 6,5 Mkr tillfördes under juli månad 2020).
  • Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Ziccum händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Ziccum följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). Ziccum har kunnat fortsätta sin interna verksamhet utan betydande påverkan av COVID-19. Det finns dock risk för förseningar i Bolagets externa samarbetsprojekt med aktörer i andra europeiska länder.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-jun) 2020

  • Emissionslikvid avseende teckningsoptioner uppgick till cirka 13,9 MSEK som tillfördes bolaget under januari månad 2020. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2020-01-14.
  • Den 26 mars 2020 meddelade vi att Ziccum tecknade en avsiktsförklaring att undersöka integration av Ziccums teknologi i en innovativ vaccintillverkningsprocess med ett företag som har en ny innovativ produktionsteknologi för vacciner. Avtalet omfattar utvärdering av integrering av Ziccums formuleringsteknologi för mässling och röda hund (rubella) vacciner. Målsättningen är att betydligt sänka kostnaderna av barnvaccin samt att öka tillgängligheten av vaccin till världens alla barn genom att tillverka temperaturstabila formuleringar.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Riktad nyemission genomfördes under det andra kvartalet uppgående till cirka 38,8 MSEK varav cirka 32,3 Mkr tillfördes under det andra kvartalet och resterande cirka 6,5 Mkr tillfördes under juli månad 2020.
  • 10/7/2020 lämnades en ny patentansökan in avseende termostabila formuleringar av VLP baserade vacciner (VLP).

Utvalda finansiella data i sammandrag

2020 

   Apr-jun

2019   

   Apr-jun

     2020     

      Jan-jun

2019      

     Jan-jun

2019      

Jan-dec

Nettoomsättning
Övriga intäkter, tkr 2 403 2 403 654
Rörelseresultat, tkr -4 709 -2 296 -8 690 -3 998 -8 721
Resultat efter skatt, tkr -4 709 -2 296 -8 690 -3 998 -8 723
Balansomslutning, tkr 49 259 9 020 49 259 9 020 18 395
Periodens kassaflöde, tkr 28 668 -2 244 37 662 -3 579 -8 473
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 3,88 -0,37 5,17 -0,60 -1,41
Likvida medel, tkr 39 726 6 957 39 726 6 957 2 064
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,64 0,38 -1,19 -0,67 -1,45
Eget kapital per aktie (SEK) 6,08 1,33 6,08 1,33 2,86
Soliditet, % 91% 89% 91% 89% 93%

VD kommenterar

Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för.

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPace™ – som gör det möjligt för oss att framställa vacciner i torr pulverform vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt med konventionella tekniker. Samtidigt är fördelarna många. Det ökar stabiliteten och därmed livslängden på vaccinet, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av vacciner till nya platser där exempelvis kyl- och frysförvaring är en stor utmaning. Vaccination till fler och till lägre kostnad alltså.

Ziccums fokus kan beskrivas i tre huvudområden. Utveckling av termostabila formuleringar av vacciner, förberedelser för produktion i kommersiell skala och externa samarbeten med industriella aktörer som utvecklar vacciner och dessutom, för branschen, mycket viktiga "nongovernmental organizations".

Trots Covid-19 fortsätter vårt interna arbete med att utveckla termostabila formuleringar av vacciner. Detta har bland annat resulterat i ytterligare en patentansökan på termostabila formuleringar av Virus Like Particles, s.k. VLPs som är viktig plattform för utveckling av vacciner och som bland annat används för framställning av HPV-vacciner. Detta följer den tidigare strategin som resulterade i en patentansökan på Adenovirus. I samarbete med vår akademiska partner, det inom virus och vacciner världsledande universitetet i Marseille pågår nu flera intressanta och viktiga projekt för utvärdering av vår kapacitet att utveckla termostabila versioner av de mest livsavgörande vacciner som finns och därmed öka den kommersiella potentialen av teknologin. En stark IP portfölj är grunden till att kunna ingå kommersiella samarbeten och skapa värden för våra aktieägare.

En annan hörnsten för att göra vår teknologi kommersiellt attraktiv är att förbereda för produktion i kommersiell skala. Detta innefattar vidareutveckling av vårt produktionssystem och anpassning till branschens högt ställda krav på kvalité och spårbarhet. Det innebär också att vi arbetar med att säkerställa att vår teknologi kan leverera en slutprodukt som är anpassad till industrins och inte minst slutanvändarnas önskemål och krav. Vår ambition är att ligga ett steg före och kunna erbjuda en unik helhetslösning för hur ett torrformulerat vaccin skall produceras, hanteras och administreras. Det kapital som vi reste under sommaren kommer till stor del användas till detta verksamhetsområde och därmed för att accelerera kommersialiseringen av vår teknologi.

Våra externa kontakter utökas hela tiden och vi får allt större respons från branschens olika aktörer. Vi har sedan tidigare annonserat tre industriella samarbetsavtal med syfte att utvärdera vår teknologi i deras respektive projekt. Den pågående pandemin har orsakat förseningar, bland annat på grund av nedstängningar i de länder våra partners verkar. Trots detta står vi fast vid vår målsättning att under året fördjupa minst ett av dessa samarbeten genom ett licensavtal.

Vi fortsätter också att utveckla vårt kommersiella arbete genom att samarbeta med olika företag och grupper som verkar för ett bättre upptag av vaccinationer världen över, för att på så sätt öka kunskapen om betydelsen av vår metod. Vi kommer allt djupare in i dessa organisationer och vi har stora förhoppningar om att kunna formalisera samarbetet med någon av dessa aktörer under det kommande året.

Sammanfattningsvis är vi är på god väg att leverera på våra mål för innevarande år och för att Ziccum AB Delårsrapport Q2 2020 Sida 4 av 20 positionera Ziccum för en mycket spännande framtid i en bransch som kommer att ha ett mycket stort fokus under lång tid framöver – slutligen vill jag välkomna alla nya aktieägare som tillkom i samband med den nyemission som genomfördes under slutet av juni, samt tacka alla aktieägare för förtroendet.

Lund den 20 augusti 2020

Göran Conradson, VD

Läs hela rapporten HÄR.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: 
conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 20 augusti 2020.