ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2020

Sammanfattning av delårsrapporten under tredje kvartalet 2020  

Ziccum har under tredje kvartalet gjort stora framsteg i arbetet med att industrialisera sin unika process för att framställa vacciner i torr pulverform. Stora ekonomiska och produktionstekniska fördelar har kunnat påvisas jämte det faktum att torra vacciner erbjuder en signifikant förenklad och kostnadseffektiv logistikkedja.

Jul-sep 2020

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Rörelseresultat -5 317 tkr (-1 380)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,56 SEK (-0,23)

Jan-sep 2020

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Rörelseresultat -14 006 tkr (-5 378)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,75 SEK (-0,90)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

  • Bolaget har genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Bolaget tillfördes 38,8 MSEK före emissionskostnader och cirka 36,6 Mkr efter emissionskostnader varav cirka 32,3 Mkr tillfördes under det andra kvartalet och resterande cirka 6,5 Mkr tillfördes under juli månad 2020
  • Patentansökan har inlämnats avseende termostabila formuleringar av VLP (Virus Like Particles) baserade vacciner samt två patentansökningar avseende förbättrad funktion av LaminarPace systemet för kommersiell vaccinproduktion

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2020

  • Emissionslikvid avseende teckningsoptioner uppgick till cirka 13,9 MSEK som tillfördes bolaget under januari månad 2020. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2020-01-14
  • Den 26 mars 2020 meddelade vi att Ziccum tecknade en avsiktsförklaring att undersöka integration av Ziccums teknologi i en innovativ vaccintillverkningsprocess med ett företag som har en ny innovativ produktionsteknologi för vacciner. Avtalet omfattar utvärdering av integrering av Ziccums formuleringsteknologi för mässling och röda hund (rubella) vacciner. Målsättningen är att betydligt sänka kostnaderna av barnvaccin samt att öka tillgängligheten av vaccin till världens alla barn genom att tillverka temperaturstabila formuleringar
  • Den 20 maj meddelade vi att Ziccum tar nästa steg i ett av sina industriella samarbeten med fortsatt utvecklingsarbete med att formulera temperaturstabila vacciner efter att första steget fallit väl ut
  • Vi meddelade den 24 juni att Ziccum med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni, genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Bolaget tillfördes 38,8 MSEK före emissionskostnader och cirka 36,4 Mkr efter emissionskostnader (varav cirka 32,3 Mkr tillfördes under det andra kvartalet och resterande cirka 6,5 Mkr tillfördes under juli månad 2020)
  • Mot bakgrund av utbrottet av coronaviruset och COVID-19 följer Ziccum händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på bolagets verksamhet. Ziccum följer riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar). Ziccum har kunnat fortsätta sin interna verksamhet utan betydande påverkan av COVID-19. Det finns dock risk för förseningar i Bolagets externa samarbetsprojekt med aktörer i andra europeiska länder

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Ziccum har genomfört en pilotstudie på storskalig produktion av temperaturstabila vacciner i partnerskap med KeyPlants
  • Ziccum har publicerat en White Paper som beskriver världens första anläggning för storskalig produktion av temperaturstabila vacciner
  • Den 26 oktober meddelade vi att Frida Hjelmberg utsetts till CFO. Frida tillträder den 1 januari 2020

Utvalda finansiella data i sammandrag

2020 2019 2020 2019 2019
Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec
Nettoomsättning
Övriga intäkter 2 251 2 655 654
Rörelseresultat, tkr -5 317 -1 380 -14 006 -5 378 -8 721
Resultat efter skatt, tkr -5 346 -1 380 -14 035 -5 378 -8 723
Balansomslutning, tkr 42 720 7 249 42 720 7 249 18 395
Periodens kassaflöde, tkr -165 -1 718 37 497 -5 297 -8 473
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,02 -0,29 4,68 -0,88 -1,41
Likvida medel, tkr 39 561 5 239 39 561 5 239 2 064
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,56 -0,23 -1,75 -0,90 -1,45
Eget kapital per aktie (SEK) 4,13 1,10 4,13 1,10 2,86
Soliditet, % 93% 91% 93% 91% 93%

VD kommenterar

Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för.

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPace™ – som gör det möjligt för oss att framställa vacciner i torr pulverform vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt med konventionella tekniker. Samtidigt är fördelarna många. Det ökar stabiliteten och därmed livslängden på vaccinet, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av vacciner till nya platser där exempelvis kyl- och frysförvaring är en stor utmaning. Vaccination till fler och till lägre kostnad alltså.

Ziccums fokus beskrivs i tre huvudområden. Utveckling av termostabila formuleringar av vacciner, förberedelser för produktion i kommersiell skala och externa samarbeten med industriella aktörer som utvecklar vacciner och dessutom, för branschen, mycket viktiga "non-governmental organizations".

Trots Covid-19 fortsätter vårt interna arbete med att utveckla termostabila formuleringar av vacciner. I samarbete med vår akademiska partner, det inom virus och vacciner världsledande universitetet i Marseille pågår nu flera intressanta och viktiga projekt. Resultaten är mycket lovande och stämmer väl överens med det vi sett tidigare, vi kommer dessutom att stärka vår patentportfölj ytterligare med dessa resultat. En stark IP portfölj är grunden till att kunna ingå kommersiella samarbeten och skapa värden för våra aktieägare.

En annan hörnsten för att göra vår teknologi kommersiellt attraktiv är att förbereda för produktion i kommersiell skala. Vi har i samarbete med svenska KeyPlants AB, tagit fram en så kallad Conceptual Design av en anläggning för fyllning och förpackning av torra vacciner baserad på vår teknologi. Vi ser stora kostnadsbesparingar i produktionen när man jämför med frystorkning, som är ett mycket vanligt, men dyrt, sätt att stabilisera vacciner. Dels sparar man stora kapitalkostnader, men framförallt minskas energibehovet med cirka 80%, som stämmer väl överens med FNs sjunde utvecklingsmål: Hållbar energi för alla. Anläggningen kan producera upp till 300 miljoner doser per år. Vacciner är en lågkostnadsprodukt i stora delar av världen, därför är dessa resultat så viktiga. Nu när vi kan beskriva en produktionsanläggning, har vi utvidgat vår affärsmodell och lagt till ytterligare möjligheter till intäkter. Vi kan nu föra en annan typ av diskussion med både leverantörer av bulkvacciner och Internationella organisationer verksamma inom vacciner. Vi har publicerat på vår hemsida ett s.k. White Paper som sammanfattar fördelarna och de stora kostnadsbesparingarna som kan göras med vår teknologi.

Det innebär också att vi nu kan arbeta på ett annat sätt att säkerställa att vår teknologi kan leverera en slutprodukt som är anpassad till industrins och inte minst slutanvändarnas önskemål och krav. Vår ambition är att ligga ett steg före och kunna erbjuda en unik helhetslösning för hur ett torrformulerat vaccin skall produceras, hanteras och administreras. Det kapital som vi reste under sommaren kommer till stor del användas till detta verksamhetsområde och därmed för att accelerera kommersialiseringen av vår teknologi.

Våra externa kontakter utökas hela tiden och vi får allt större respons från branschens olika aktörer. Inte minst på vårt nya White Paper som har uppskattats mycket från viktig nyckelspelare. Vi har sedan tidigare annonserat tre industriella samarbetsavtal med syfte att utvärdera vår teknologi i deras respektive projekt. Den pågående pandemin har orsakat förseningar, bland annat på grund av nedstängningar i de länder våra partners verkar. Detta gör att vår målsättning som var att under året fördjupa minst ett av dessa samarbeten genom ett licensavtal, kan komma att skjutas in på 2021. Samtidigt, pekar Covid-19 pandemin på ett tydligt behov av att lösa kylkedjeproblematiken.

Vi fortsätter också att utveckla vårt kommersiella arbete genom att samarbeta med olika företag och grupper som verkar för ett bättre upptag av vaccinationer världen över, för att på så sätt öka kunskapen om betydelsen av vår metod. Vi kommer allt djupare in i dessa organisationer och vi har stora förhoppningar om att kunna formalisera samarbetet med någon av dessa aktörer under det kommande året.

Sammanfattningsvis är vi är på god väg att leverera på våra mål för innevarande år och för att positionera Ziccum för en mycket spännande framtid i en bransch som kommer att ha ett mycket stort fokus under lång tid framöver – slutligen vill jag välkomna alla nya aktieägare som tillkommit under kvartalet samt tacka för förtroendet.

Lund, den 6 november 2020

Göran Conradson VD

Läs hela rapporten HÄR.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com 

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 6 november 2020.