ZICCUM AB Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021

Sammanfattning av delårsrapporten – första kvartalet 2021

Ziccum har offentligjort sina mål för 2021, huvudmålen är att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner samt att presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av torra, termostabila pulvervacciner inklusive nödvändiga partnerskap och finansieringsplan.

Under första kvartalet har Ziccum förlängt det utvärderingsavtal som den 3 oktober 2019 slöts med Janssen Vaccine & Prevention B.V., ett av Janssens läkemedelsbolag som tillhör Johnson & Johnson. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar.

Ziccum blev under Q1 antagna som medlemmar i NIIMBL, the National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals. NIIMBLs uppdrag är att accelerera utvecklingen av nya biomedicinska tillverkningstekniker i USA.

Jan-Mars 2021
Nettoomsättning 0 tkr (0)
Rörelseresultat -4 387 tkr (-3 980)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,46 SEK (-0,55)

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2021
Ziccum offentligjorde den 12 januari sina mål för 2021, huvudmålen är att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner samt att presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av torra, termostabila pulvervacciner inklusive nödvändiga partnerskap och finansieringsplan. På medellång sikt (2-3 år) är målsättningen att etablera en första anläggning i Sverige.

Ziccum publicerade den 25 januari att bolaget har förlängt det utvärderingsavtal som den 3 oktober 2019 slöts med Janssen Vaccine & Prevention B.V., ett av Janssens läkemedelsbolag som tillhör Johnson & Johnson. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformer.

Den 17 mars informerade Ziccum att bolaget hade blivit antaget som medlem i NIIMBL, the National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals. NIIMBLs uppdrag är att accelerera utvecklingen av nya biomedicinska tillverkningstekniker i USA. Bland annat är US National Institute of Standards and Technology (NIST) och U.S. Department of Commerce grundare, vilket ger organisationen möjligheter att dela ut federala anslag till sina medlemmar.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

Utvalda finansiella data i sammandrag
  2021
jan-mar
2020
jan-mar
2020
jan-dec
Nettoomsättning
Rörelseresultat, tkr -4 387 -3 980 -17 235
Resultat efter skatt, tkr -4 416 -3 980 -17 289
Balansomslutning, tkr 35 715 14 271 39 640
Periodens kassaflöde, tkr -4 818 8 995 31 556
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -3,00 1,25 3,75
Likvida medel, tkr 28 802 11 058 33 620
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,46 -0,55 -2,06
Eget kapital per aktie (SEK) 3,33 1,77 3,79
Soliditet, % 90% 91% 92%

VD kommenterar
Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för. I och med Covid-19 pandemin har många länder kommit till insikt av vikten att själva ta ansvar för vaccinproduktion, inte minst många länder på den afrikanska kontinenten. Vår lösning, som finns beskrivet i ett sk White Paper på vår hemsida, av en Fill & Finish produktionsanläggning kan därför komma att passa mycket bra.

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPace™ – som gör det möjligt för oss att framställa vacciner i torr pulverform vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt med konventionella tekniker. Samtidigt är fördelarna många. Det ökar stabiliteten och därmed livslängden på vaccinet, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av vacciner till nya platser där exempelvis kyl- och frysförvaring är en stor utmaning. Vaccination till fler och till lägre kostnad alltså.

Ziccums fokus beskrivs i tre huvudområden. Utveckling av termostabila formuleringar av vacciner, förberedelser för produktion i kommersiell skala och externa samarbeten med industriella aktörer som utvecklar vacciner och dessutom, för branschen, mycket viktiga ”non-governmental organizations”.

Trots Covid-19 fortsätter vårt interna arbete med att utveckla termostabila formuleringar av vacciner. I samarbete med vår akademiska partner, det inom virus och vacciner världsledande universitetet i Marseille pågår nu flera intressanta och viktiga projekt. Resultaten är mycket lovande och stämmer väl överens med det vi sett tidigare. Vårt arbete med att utveckla ett system för produktionsmiljö framskrider väl, och vi har även arbetat med simulering av processen som tillsammans har gett oss en djupare insikt inför kommersiell produktion.

Vi har två huvudmål för 2021, dels att ta fram konkreta planer för att bygga och etablera Fill & Finish produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av vacciner i Sverige, dels fortsätta med att licensiera ut vår teknologi. Målet att ingå ett licensavtal kvarstår från föregående år. Licensintäkter utgör fortsatt en central del i Ziccums affärsmodell. Ett licensavtal skulle validera LaminarPace och vara ett tydligt kvitto på det kommersiella värdet i Ziccums erbjudande. Vi är naturligtvis glada över att ha ingått en förlängning av vårt samarbetsavtal med Janssen, som ägs av Johnsson & Johnsson, för vidare utvärdering av vår teknologi i kombination med deras vaccinprogram. Vi förväntas oss kunna komma med nya uppdateringar om detta projekt under årets andra hälft. Vi har redan presenterat ett detaljerat förslag på hur en Fill & Finish produktionsanläggning baserad på vår teknologi kommer att se ut. Responsen från branschens aktörer har varit positiv och vi knyter hela tiden nya kontakter med potentiella nyckelspelare för att kunna genomföra projektet. Vi har visat att en Fill & Finish produktionsanläggning baserad på vår LaminarPace teknologi har potential att leda till stora kostnadsbesparingar i jämförelse med konventionell frystorkningsteknologi, i tillägg till det faktum att torra vacciner kan produceras utan beroende av den kostsamma och komplicerade kylkedjan.

Vacciner är en lågkostnadsprodukt i stora delar av världen, därför är dessa resultat så viktiga. Nu när vi kan beskriva en produktionsanläggning, har vi utvidgat vår affärsmodell och lagt till ytterligare möjligheter till intäkter. Vi kan nu föra en annan typ av diskussion med både leverantörer av bulkvacciner och Internationella organisationer verksamma inom vacciner. Ambitionen att etablera en produktionsanläggning för torra vacciner innebär också att vi nu lägger mycket fokus på att säkerställa att vår teknologi kan leverera en slutprodukt som är anpassad till industrins och inte minst slutanvändarnas önskemål och krav. Vår ambition är att ligga ett steg före och kunna erbjuda en unik helhetslösning för hur ett torrformulerat vaccin skall produceras, hanteras och administreras.

Vi fortsätter också att utveckla vårt kommersiella arbete genom att aktivt bearbeta och föra dialog med olika företag, intresseorganisationer och även nationer som verkar för ett bättre upptag av vaccinationer världen över. Vi kommer allt djupare in i dessa relationer och vi har stora förhoppningar om att kunna formalisera ett eller flera samarbeten under det kommande året.

Det är även naturligtvis mycket glädjande att vi alldeles nyligen blivit upptagna som medlemmar i den amerikanska organisationen NIIMBL (The National Institute for Innovations in Manufacturing Biopharmaceuticals). Ett av NIIMBLs huvudsyfte är att ytterst förstärka amerikansk konkurrenskraft inom tillverkning av biologiska läkemedel, och vi får nu direktkontakt med den tunga amerikanska biotech industrin. För att bli medlem måste man i princip ha någon form av verksamhet i USA, vilket vi inte har, men ibland gör de undantag för bolag med särskild intressant teknologi. I och med medlemskapet så har vi också rätt att ansöka US federala anslag som kanaliseras genom NIIMBL och vi kan bli inbjudna att delta direkt i projekt utan att behöva göra ansökningar.

Sammanfattningsvis är vi väl positionerade för en mycket spännande framtid i en bransch som kommer att ha ett mycket stort fokus under lång tid framöver.

Lund den 23 april 2021
Göran Conradson
VD

Läs hela rapporten HÄR.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.45 (CET) den 23 april 2021.