ZICCUM AB Delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Sammanfattning av delårsrapport: ’Ziccum är på god väg att leverera det vi utlovade vid noteringen av vår aktie’

Sammanfattning av delårsrapport – tredje kvartalet 2019

Ziccum är på god väg att leverera det vi utlovade vid noteringen av vår aktie – att under året starta tre projekt för att utveckla stabila, torra vaccin samt biologiska läkemedel. Hittills under 2019 har vi ingått 2 industriella samarbeten, varav ett med ett globalt läkemedels- och vaccinbolag. Vi har dessutom lämnat in en patentansökan på en mycket viktig komponent vid utveckling av nya vacciner – Adenovirus. Vi fortsätter samarbeten med ledande industriella och akademiska aktörer för att dels vidare utveckla tekniken och anpassa den för storskalig industriell produktion av biologiska läkemedel och vacciner. Detta för att positionera oss inför framtida diskussioner om partnerskap.

Jul-sep 2019

Nettoomsättning 0 tkr (0)

Rörelseresultat -1 380 tkr (-1 714)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,23 SEK

(-0,62)

Jan-sep 2019

Nettoomsättning 0 tkr (192) 

Rörelseresultat -5 378 tkr (-2 442) 

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,90 SEK

(-0,93)

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

  •  Ziccum har anställt ytterligare personal med expertis inom formulering av vacciner
  •  Vi fick en särskild inbjudan att deltaga på Global Vaccine Summit i Bryssel där flera viktiga kontakter knöts
  •  Ziccum ska på uppdrag från ett vaccinutvecklingsbolag, genomföra en förstudie avseende utveckling av stabila vacciner. Förstudien medför i detta läge ingen ekonomisk ersättning, utan syftar till att undersöka kompatibiliteten för Ziccums lufttorkningsförmåga och vaccinbolagets nya formulering.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-sep) 2019

  •  Ziccum rapporterade den 10 januari 2019 att bolaget inlämnat patentansökan på Adenovirus med torr och temperaturstabil formulering vilken möter WHOs krav för CTCstatus. Den torra formuleringen ("pulvret") som genereras med Ziccums teknologi i LaminarPace™ löses snabbt upp vid tillsättning av sterilt vatten varefter vaccinering eller behandling kan utföras
  •  Slutlikvid från EU-stöd avseende FORMBECC har erhållits under det andra kvartalet uppgående till cirka 315 KSEK
  •  Ziccum har beviljats 200 KSEK i forskningsanslag från Vinnova. Forskningsanslaget ska användas till att utvärdera Ziccums metod för framtagande av torra beredningar av vacciner

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  •  I början av oktober ingicks ett avtal för utvärdering med ett globalt läkemedels- och vaccinbolag, där vi tillsammans ska utvärdera Ziccums teknologi att generera stabila och temperaturstabila vacciner

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 07 novemberi 2019.