ZICCUM AB Delårsrapport Q1 2020

Sammanfattning av delårsrapport för Ziccum AB (publ)- första kvartalet 2020.

Sammanfattning av delårsrapporten – första kvartalet 2020

Ziccum annonserade ytterligare ett tredje samarbete med en industriell partner, en partner som utvecklar en ny effektivare metod att producera mässlings- och rubella vacciner. Målsättningen är att både kraftigt sänka kostnaden och öka tillgängligheten av dessa barnvacciner. Vi har även skrivit ett konfidentialitetsavtal med en viktig så kallad NGO (Non-Govermental Organsiation) för vidare och mer detaljerade diskussioner om vår hur teknologi kan hjälpa de mest utsatta.

Jan-mar 2020

Nettoomsättning 0 tkr (0)
Rörelseresultat -3 980 tkr (-1 689)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,55 SEK (-0,28)

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2020

Emissionslikvid avseende teckningsoptioner uppgick till cirka 13,9 MSEK som tillfördes bolaget under januari månad 2020. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2020-01-14 Den 26 mars 2020 meddelade vi att Ziccum tecknade en avsiktsförklaring att undersöka integration av Ziccums teknologi i en innovativ vaccintillverkningsprocess med ett företag som har en ny innovativ produktionsteknologi för vacciner. Avtalet omfattar utvärdering av integrering av Ziccums formuleringsteknologi för mässling och röda hund (rubella) vacciner. Målsättningen är att betydligt sänka kostnaderna av barnvaccin samt att öka tillgängligheten av vaccin till världens alla barn genom att tillverka temperaturstabila formuleringar

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden

VD kommenterar

Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för.

Vårt senast (26 mars) annonserade samarbete är med en industriell partner som utvecklar en ny produktionsprocess för vaccin mot mässling och röda hund. Antalet mässlingsfall mer än fördubblades under 2018 och barn under 5 år är de som har högsta dödligheten. Enligt UNICEF måste mässlingsvaccinering öka kraftigt. För att förhindra fler mässlingsutbrott rekommenderar WHO en vaccinationsgrad på 95% av alla nyfödda barn, framförallt de två doser som behövs för fullgott skydd. Nuvarande vaccinationsgrad ligger på 85% för den första dosen, men bara 67% för den andra.

UNICEF pekar på att det globala behovet av antal mässlingsdoser ligger på 450 miljoner per år, medan endast 270 miljoner doser produceras per år. Detta förklaras av bristande produktionskapacitet och att vacciner förstörs under transport och hantering. För närvarande kräver vacciner omfattande, kostsamma och vidsträckta kyltransporter i fattiga, oftast varma länder och till ytterst otillgängliga platser.

UNICEF uppskattade den totala marknaden för mässlingsvacciner till 450 Miljoner USD under 2018.

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPaceTM – som gör det möjligt för oss att framställa vacciner i torr pulverform vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt med konventionella tekniker. Samtidigt är fördelarna många. Det ökar stabiliteten och därmed livslängden på vaccinet, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av vacciner till nya platser där exempelvis kyl- och frysförvaring är en stor utmaning. Vaccination till fler och till lägre kostnad alltså.

Trots Covid-19 fortsätter vårt arbete i labbet med att utveckla nya formuleringar och genomföra stabilitetsanalyser som sedan kan ligga till grund för nya patentansökningar och partnerskap. Vidareutvecklingen av vårt produktionssystem med fokus på att förbereda för framtida produktion av vacciner i kommersiell skala pågår också enligt plan och utan att påverkas av Covid-19. Vi fortsätter att utveckla vårt kommersiella arbete genom att samarbeta med olika policygrupper som verkar för ett bättre upptag av vaccinationer världen över, för att på så sätt öka kunskapen om betydelsen av vår metod. Vi tycker oss få ett större genomslag och uppmärksamhet. Vi har exempelvis skrivit ett konfidentialitetsavtal med en sådan organisation för att fördjupa diskussionerna. Europeiska tillverkande vaccinbolag känner väl till oss och vi börjar få kontakt med amerikanska. Dialogen med våra partners, bland annat våra två tidigare utvärderingsavtal fortsätter också. Här kan vi dock konstatera att pandemin kommer att leda till fördröjningar då dessa aktörer i nuläget lider av begränsad tillgång till sina lab.

Sammanfattningsvis kan jag även detta kvartal konstatera att vi är på god väg att leverera på mål för innevarande år och för att positionera Ziccum för en mycket spännande framtid i en bransch som kommer att ha ett mycket stort fokus under lång tid framöver – vi har ingått tre utvärderingsavtal med industriella aktörer för att utveckla torra, stabila, vaccinformuleringar, vi har en världsledande akademisk partner som kommer att stärka vår teknologi och patentportfölj ytterligare och vi har processer och projekt på plats för att utveckla en kommersiell version av vårt produktionssystem. Nu ser vi fram emot att hålla en fortsatt hög utvecklingstakt av vår konkurrenskraftiga metod där vi kan generera betydande patientnytta såväl som värdeskapande för våra aktieägare.

Lund den 17 april 2020

Göran Conradson

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: 
conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 17 april 2020.