ZICCUM AB Delårsrapport Q3 2018

Stockholm, Sverige, november 15 2018, Sammanfattning av delårsrapport – tredje kvartalet och första nio månaderna 2018: Ziccum AB genomförde under de första nio månaderna en kapitalanskaffning genom upptagande av lån uppgående till 2,25 Mkr, uppnådde proof-of-concept genom torkning av utvalda antikroppar och erhöll sin första order avseende ett feasibility projekt för en kund med en substans under preklinisk utveckling. Den 3 oktober 2018 avslutades teckningstiden i Ziccums nyemission av units inför den planerade noteringen på Spotlight. Nyemissionen om 15,8 MSEK tecknades till cirka 52,7 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 334%. Ziccums aktier noterades på Spotlight den 25 oktober 2018.

Juli-september 2018

0 tkr

(0) Nettoomsättning

-1 714 tkr

(-103) Rörelseresultat

-0,62 SEK

Resultat per aktie före utspädning

-0,62 SEK

Resultat per aktie efter utspädning

Januari-september 2018

192 tkr

(0) Nettoomsättning

-2 442 tkr

(-215) Rörelseresultat

-0,93 SEK

Resultat per aktie före utspädning

-0,93 SEK

Resultat per aktie efter utspädning

VD kommenterar

Många och stora läkemedel kan inte framställas i torr beredningsform. Det medför komplicerade transporter då de flesta biologiska läkemedlen och vaccinerna kräver stora resurser i form av paketering, hantering och transport vilket i sin tur leder till att patienter inte får tillgång till behandling eller vaccinering. Det är där Ziccum kommer in och det är glädjande att så många nya aktieägare nu är med på vår fortsatta resa.

Vi har en världsunik och patenterad teknologi i LaminarPace som gör det möjligt för oss att framställa biologiska läkemedel i torr beredningsform. Torr beredningsform eftersträvas i princip alltid vid utveckling av nya läkemedel och fördelarna är många. Det ökar produktens stabilitet och därmed livslängd, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient, det möjliggör distribution av läkemedel till nya platser där exempelvis kyl och frysförvaring är en stor utmaning och det medför att patienter som behandlar sig själva i sina hem kan få tillgång till säkrare oc h effektivare läkemedel.

För närvarande fortgår utvärderingen och utvecklingen av nya beredningsformer med goda resultat. Genom LaminarPace kan vi söka patent på nya beredningsformer och därmed bredda vårt existerande patent på den grundläggande LaminarPace-metoden, vilket är ryggraden i Ziccum. Baserat på dessa goda resultat har vi kunnat påbörja arbetet med en ny patentansökan. Glädjande är just studieresultaten som stärker oss i vår bedömning att vi har ett för branschen och marknaden högintressant erbjudande. Vi kan lösa problem ingen hittills löst, vilket vi bedömer ger Ziccum goda förutsättningar på en stor och växande marknad.

Det faktum att vår ansökan för Fas 1-anslaget i Horizon 2020 – det mest ambitiösa och omfattande finansieringsprogrammet för forskning och innovation i EUs historia – beviljades av EU- kommissionen, och dessutom fick höga poäng i bedömningen, stärker oss ytterligare i bedömningen att vi har en teknologi och ett erbjudande som har potential att göra avsevärd skillnad för stora patientpopulationer. Vi kommer under fjärde kvartalet påbörja rapporten för Fas 1-anslaget och starta Fas 2-ansökan inom kort, med sikte att inlämna denna i början av Q2 2019.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande på en enorm och minst sagt intressant marknad, där vi kan generera såväl betydande patientnytta som värdeskapande för våra aktieägare. Jag hälsar nya aktieägare välkomna och ser fram emot att rapportera om vår fortsatta utveckling.

Göran Conradson, VD 

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (juli-september)

Under det tredje kvartalet påbörjades en nyemission inför planerad notering på Spotlight.

Emissionen om 15,8 MSEK före emissionskostnader hade fulltecknats per den 3 oktober 2018.

Väsentliga händelser under rapportperioden (januari-september)

  •  Under januari månad genomfördes en kapitalanskaffning genom upptagande av lån uppgående till 2,25 Mkr.
  •  Bolaget erhöll sin första order avseende ett feasibility projekt för en kund med en substans under preklinisk utveckling.
  •  Uppnåddes proof-of-concept i tester på anti-kroppar. Nya resultat visade att Ziccum’s system för torkning, LaminarPace® kan producera ett torrt, stabilt pulver av immunoglobulinantikroppar – med bibehållen aktivitet
  •  På årsstämman den 25 april invaldes till nya styrelseledamöter Ola Camber, Mattias Münnich och Kristian Kierkegaard.
  •  Den 11 juli offentliggjordes att Ziccum beviljats ett EU-bidrag om 0,5 MSEK i Horizon 2020 fas 1 till en förstudie för uppskalning av ett större och aseptiskt system för GMP produktion av läkemedel. Bidraget är en tydlig kvalitetsstämpel på teknologin och den affärsmässiga potentialen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Den 3 oktober 2018 avslutades teckningstiden i Ziccums nyemission av units inför den planerade noteringen på Spotlight. Nyemissionen om 15,8 MSEK tecknades till cirka 52,7 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 334%. Ziccum tillfördes därmed totalt 15,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,0 MSEK, samtidigt som antalet aktieägare ökade till cirka 1000 st. Erbjudandet omfattar högst 3 000 000 units, vilket innebär högst 3 000 000 aktier och högst 3 000 000 teckningsoptioner av serie TO1. Två teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt till teckning av en ny aktie med teckningsperiod under december 2019 till ett lösenpris om 10 SEK per aktie

Ziccum är efter den genomförda nyemissionen ej längre dotterföretag till Inhalation Sciences

Sweden AB, dock utgör Ziccum därefter ett intresseföretag till Inhalation Sciences

Den 25 oktober 2018 noterades Ziccums aktier på Spotlight Stock Markets

LÄSA HELA DELÅRSRAPPORT HÄR. 

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.