ZICCUM AB Delårsrapport Q3 2021

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021

För att läsa hela rapporten digitalt, klicka här: https://reports.ziccum.com/delarsrapport-q3-2021/start/

Q3 2021

  • Resultatet för kvartalet uppgick till – 5 043 kSEK (-5 346 kSEK)
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -6 141 kSEK (-165 kSEK)
  • Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 19 564 kSEK (39 561kSEK)
Finansiell data i sammandrag kSEK Juli-sep 2021 Juli-sep 2020 Jan-sep 2021 Jan-sep 2020 Jan-dec 2020
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Rörelseresultat -5 045 -5 317 -14 643 -14 006 -17 235
Resultat -5 043 -5 346) -14 686 -14 035 -17 289
Balansomslutning 29 348 42 720 29 348 42 720 39 640
Periodens kassaflöde -6 141 -165 -14 056 37 497 31 556
Likvida medel 19 564 39 561 19 564 39 561 33 620
Soliditet % 82% 93% 82% 93% 92%
   
Nyckeltal per aktie, SEK
Antal aktier vid periodens slut 9 806 200 9 606 200 9 806 200 9 606 200 9 606 200
Resultat per aktie före och efter utspädning* -0,51 -0,56 -1,51 -1,75 -2,06
Periodens kassaflöde per aktie -0,63 -0,02 -1,45 4,68 3,75
Eget kapital per aktie 2,46 4,13 2,46 4,13 3,79
* Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat

Väsentliga händelser Q3 (juli-sep)

Den 1 september tillträde Anna Lönn rollen som Development director.

Väsentliga händelser Q1-Q2 (jan-juni)

Ziccum offentliggjorde den 12 januari sina mål för 2021. Huvudmålen är att ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner, samt att presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av torra, termostabila pulvervacciner inklusive nödvändiga partnerskap och finansieringsplan.

Ziccum publicerade den 25 januari att bolaget har förlängt det utvärderingsavtal som den 3 oktober 2019 slöts med Janssen Vaccine & Prevention B.V., ett av Janssens läkemedelsbolag som tillhör Johnson & Johnson. Syftet är att slutföra analysen av Ziccums lufttorkningsteknologi med Janssens vaccinplattformar.

Den 17 mars informerade Ziccum att bolaget hade blivit antaget som medlem i NIIMBL, the National Institute for Innovation in Manufacturing Biopharmaceuticals. NIIMBLs uppdrag är att accelerera utvecklingen av nya biomedicinska tillverkningstekniker i USA. Bland annat är US National Institute of Standards and Technology (NIST) och U.S. Department of Commerce medgrundare, vilket ger organisationen möjligheter att dela ut federala anslag till sina medlemmar.

Årsstämman har beslutat, efter förslag från styrelsen respektive valberedningen, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter (LTI 2021/2024) i Ziccum bestående av teckningsoptioner, samt ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetarna bestående av personaloptioner (LTI 2021:1).

Utöver detta har även optionsprogrammet LTI 2018/2021 avslutats och samtliga teckningsoptioner har utnyttjats. Teckningsoptionerna riktades till Ziccums styrelseledamöter och omfattade 200 000 teckningsoptioner, med utnyttjandeperiod under perioden 26 april – 26 maj 2021. För att finansiera aktieteckningen har optionsinnehavarna sålt 120 000 teckningsoptioner till en enskild långsiktig investerare, som nu också utnyttjat dessa teckningsoptioner. Lösenpriset uppgick till 11 SEK per aktie, innebärande att Ziccum, genom aktieteckningen, tillförs 2,2 mSEK. Genom utnyttjandet kommer antalet aktier och röster att öka med 200 000 och totalt antal aktier kommer därmed uppgå till 9 806 200.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inget väsentligt att rapportera

VD har ordet

Vaccinationer är och har varit ett av de bästa sätten att förebygga pandemier och epidemier. Behovet har aldrig varit större än i dessa dagar. Inte minst Covid-19 pandemin har visat på den enorma nyttan vacciner gör på hela samhällen. Nya resvanor, befolkningstillväxt, klimatförändringar och trångboddhet är alla potentiella risker för nya epidemier och pandemier. Det är barnen som är mest utsatta; ett barn av fem får fortfarande inte fullgott vaccinationsskydd. Cirka 1,5 miljoner barn dör varje år i sjukdomar som det finns vacciner för. I och med Covid- 19 pandemin har även vuxna blivit hårt drabbade och många länder kommit till insikt av vikten att själva ta ansvar för vaccinproduktion.

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPaceTM – som gör det möjligt att framställa temperaturstabila vacciner i torr pulverform vilket inte är praktiskt eller ekonomiskt möjligt med konventionella tekniker. Samtidigt är fördelarna många. Det ökar stabiliteten och därmed livslängden på vaccinet, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av vacciner till nya platser där exempelvis kyl- och frysförvaring är en stor utmaning. Vaccination till fler och till lägre kostnad alltså.

Ziccums fokus beskrivs i tre huvudområden. Utveckling av termostabila formuleringar av vacciner, förberedelser för produktion i kommersiell skala och externa samarbeten med industriella aktörer som utvecklar vacciner och dessutom, för branschen, mycket viktiga Non-Governmental Organizations (NGO)och International Governmental Organizations (IGO). Flera IGOs, bland annat WHO är mycket tydliga med att vaccinproduktionen måste utökas i utvecklingsländerna i sk regionala hubbar, så att jämlik vaccintillgång kan uppnås. Vi för diskussioner på senior nivå med en av dessa hubbar.

Drivet av den pågående pandemin har vårt arbete med att utveckla termostabila formuleringar av vacciner fokuserats mer och mer kring Covid-19 vacciner. T.ex. har vi tagit upp arbetet med att utvärdera LaminarPace för att kunna torka vacciner som bygger på sk mRNA-teknik. Goda resultat skulle bredda vårt erbjudande till vaccinindustrin avsevärt. Det bör också nämnas att Covid-19 vacciner baseras i huvudsak på 4–5 olika teknologiplattformar, och vi känner oss mycket komfortabla med att vår teknik kan användas på ett flertal av dessa.

Parallellt fortsätter vårt arbete med att utveckla ett system för industriell produktion i stor skalaArbetet med detta är högt prioriterat för att påskynda våra externa samarbetsdiskussioner och för att vi ska ha ett attraktivt erbjudande till våra partners. Under kvartalet har vi nått viktiga framgångar och vi har nu ett uppdaterat system på plats i vårt laboratorium som vi utvärderar. Det uppdaterade systemet är ett stort steg framåt och är förberett för GMP (Good Manufacturing Practice) krav och uppskalning.

Vårt samarbete med Janssen fortsätter planenligt. Vi har även initierat ett nytt samarbete med en framstående akademisk partner och vi för flera diskussioner med nya partners, både industriella och akademiska, om nya samarbeten.

Vi har två huvudmål för 2021, dels att ta fram konkreta planer för att bygga och etablera en demonstrationsanläggning för fyllning och slutförpackning av vacciner baserat på LaminarPace, dels fortsätta vårt arbete med att licensiera ut vår teknologi. Ett licensavtal skulle validera LaminarPace och vara ett tydligt kvitto på det kommersiella värdet i Ziccums erbjudande. Detta arbete pågår fortsättningsvis.

Vi ser att många nya initiativ tas runt om i världen för att kraftigt utöka produktionskapaciteten av vacciner, detta medför att den traditionella kundbasen, dvs stora globala vaccinbolag, utökas med flera nya aktörer framför allt i utvecklingsländer. Där vår lösning med temperaturstabila vacciner ger mycket starka konkurrensfördelar, då många Covid-19 vacciner måste transporteras och lagras ända ned till -80°C. Att lagra och transportera vacciner i -80°C i stora delar av världen med outvecklad infrastruktur och osäker tillgång till stabila elnät är en mycket stor utmaning.

Sammanfattningsvis är vi väl positionerade för en mycket spännande framtid i en bransch som kommer att ha ett mycket stort fokus under lång tid framöver.

Lund den 28 oktober 2021

Göran Conradson VD