Ziccum AB genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Ziccum AB ("Ziccum" eller "Bolaget") har idag den 11 november 2020 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 1 december 2020.

Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 30 november 2020.

Nasdaqs beslut är villkorat av att (i) inget inträffar i samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning av börsen, (ii) Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt att (iii) Bolaget uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth Market Rulebook.

Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet ZICC med nuvarande ISIN-kod SE0011415595. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Ziccums hemsida, www.ziccum.com.

Ziccum har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser. Bolagets legala rådgivare är Fredersen Advokatbyrå AB.

"Listningen på Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i vår ambition om en mer internationell profilering och medför bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Ziccums aktieägare. Nasdaq är ett globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på aktiemarknaden och underlättar för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget." –  Verkställande direktör Göran Conradson

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB

E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB 

Phone: +46 8-463 83 00 

Mail: certifiedadviser@penser.se

Om Ziccum

Ziccum utvecklar nya temperaturstabila versioner av världens mest behövda och livsavgörande vacciner. Med Bolagets patenterade teknologi LaminarPace möjliggörs produktion av nya, skonsamt torkade formuleringar som kan transporteras enkelt och kostnadseffektivt, utan krav på en komplicerad och dyr kylkedja hela vägen från fabrik till sista barnet längst bort från moderna logistiknoder.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av Bolagets VD kl. 12.30 (CET) den 11 november 2020.