Ziccum AB lämnar in patentansökan på Adenovirus med torr och temperaturstabil formulering.

Huddinge, 10 januari 2019. Ziccum AB (publ) meddelar idag att bolaget efter att framgångsrikt ha avslutat den inledande utvecklingsfasen, nu har inlämnat en patentansökan avseende temperaturstabil formulering av Adenovirus baserad på bolagets teknologi för att torka biologiska läkemedel. För närvarande pågår utveckling av Adenovirusbaserade vacciner mot Malaria, Ebolavirus, hjärnhinneinflammation samt HIV – sjukdomar som årligen drabbar långt över 100 miljoner människor.

I sin strävan att kunna vaccinera en så stor del av världens befolkning som möjligt utan dyrbara och komplicerade kyltransporter, är det ett krav från WHO att vacciner ska tåla + 40 C under minst tre dagar för att erhålla en så kallad CTC-status (Conrolled Temperature Chain)(1).

Ziccums har framgångsrikt avslutat den inledande fasen avseende utveckling av en temperaturstabil formulering av Adenovirus. Ziccums formulering tål lagring i (minst) en vecka i + 40 grader C utan förluster och möter därmed WHOs krav för CTC status. Ziccums formulering är enligt bolaget unik och kan möjliggöra en betydande ökning av människor som kan vaccineras. Baserat på detta har en patentansökan inlämnats.

”Baserat på Ziccums teknik LaminarPaceTM utvecklar bolaget torra formuleringar av biologiska läkemedel. Det är en komplicerad process och det är en betydande milstolpe för oss när vi nu kan lösa en uppgift ingen hittills lyckats med och som vi nu söker patent för. Vi kan torka och lagra Adenovirus i en vecka i + 40 grader C, som vid tillsättande av sterilt vatten uppvisar ett opåverkat och intakt virus. Detta är världsunikt och kan komma att spela en stor roll på en vaccinmarknad som uppgick till 18 miljarder dollar år 2017, med en förväntad tillväxt till 25 miljarder 2021 (2). I dagsläget pågår det kliniska utvecklingsprogram där Adenovirus används avseende vaccin mot bland annat Malaria, Ebolavirus, hjärnhinneinflammation samt HIV. Detta är sjukdomar som drabbar långt över 100 miljoner människor varje år, där Ziccums torra formulering skulle möjliggöra att antalet människor som kan vaccineras skulle mångdubblas. Adenovirus används även inom genterapi, där över 500 kliniska genterapiförsök (3) pågår samt även behandling av cancer, bl.a. av solida tumörer som bröstcancer, lungcancer bukspottscancer samt prostatacancer. Sammantaget indikerar Ziccums unika formuleringsteknologi bolagets medicinska – och därmed kommersiella – potential”, säger Göran Conradson, VD.

 Den torra formuleringen (”pulvret”) som genereras med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, löses snabbt upp vid tillsättning av sterilt vatten varefter vaccinering eller behandling kan utföras. Vidare konstateras i resultaten som ligger till grund för bolagets patentansökan att det pulver som genereras har sådana egenskaper att det potentiellt kan komma att användas för vaccinering via inhalation (inandning), vilket ytterligare skulle öka antalet människor som kan vaccineras eller behandlas då vatten och sprutor inte skulle behövas.

1. https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/ctc/en/

  2. Global Data, 2018

 3. The Journal of Gene Medicine Clinical Trial (http://www.abedia.com/wiley/vectors.php)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709 61 55 99

 

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi LaminarPaceTM, utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stockmarket. www.ziccum.com

Denna information är sådan information som Ziccum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2019.