ZICCUM AB (publ) Årsredovisning 1 jan – 31 dec 2021

ÅRSREDOVISNING 1. För att läsa hela rapporten digitalt, klicka här: https://reports.ziccum.com/arsredovisning-2021

1 JANUARI – 31 DECEMBER 202

  • Resultatet för året uppgick till -21 136 kSEK (-17 289 kSEK)
  • Kassaflödet för året uppgick till -21 347 kSEK (-31 556 kSEK)
  • Likvida medel uppgick vid utgången av året till 12 273 kSEK (33 620 kSEK)

FINANSIELL DATA I SAMMANDRAG

Finansiell data i sammandrag kSEK Jan-dec 2021 Jan-dec 2020
Nettoomsättning
Rörelseresultat (21 117) (17 235)
Resultat (21 136) (17 289)
Balansomslutning 39 591 39 640
Årets kassaflöde (21 347) 31 556
Likvida medel 12 273 33 620
Soliditet % 0,75 0,92
Nyckeltal per aktie
Antal aktier vid årets slut 11 006 056 9 606 200
Resultat per aktie före och efter utspädning* -2,17 -2,06
Årets kassaflöde per aktie -2,19 3,75
Eget kapital per aktie 2,70 3,79
* Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat

VD har ordet

Förnyat fokus på partnerskap för att förändra och förbättra framtidens vacciner

Ziccum utvecklar en teknologi som har banbrytande potential att förbättra produktion och distribution av biologiska läkemedel. Teknologin gör det möjligt att skonsamt torka biologiskt material till ett stabilt pulver som är okänsligt för tex temperaturförändringar. Drivet av en snabbt förändrad syn på mänsklighetens beroende av effektiv och ekonomiskt hållbar vaccination fokuseras bolagets utveckling på vaccin mot COVID-19.

Ziccum utvecklar ett processteg i en ny produktionsmetod för biologiska läkemedel och vacciner. Bolagets affärsmodell bygger på att ingå strategiska samarbeten och licensavtal för att industrialisera och kommersialisera teknologin. För att bli en attraktiv partner till stora bolag är solida data som verifierar teknologins potential och kapacitet en absolut förutsättning. En central del i Ziccums affärsmodell är att ingå tidiga utvärderingsavtal med stora bolag och erbjuda potentiella partners möjligheten att utvärdera LaminarPace i specifika utvecklingsprojekt. För att ytterligare förstärka erbjudandet till potentiella partners är det också ett uttalat mål att detaljerat beskriva vad som krävs för att ta dagens småskaliga försöksverksamhet till en industriell skala och kvalitet.

COVID-pandemin har tydliggjort för både världens länder och vaccinindustrin det stora värdet av vacciner i pulverform, både för transport och lagring. Ziccum har genererat data som stödjer att tekniken klarar att skonsamt torka flytande biologiskt material till pulver. Det torkade materialet uppvisar efter månader i stressade förhållanden och temperaturer upp till 40° C bibehållen struktur och stabilitet.

COVID-pandemin har under 2021 begränsat möjligheterna att ingå nya samarbetsavtal men erbjudit möjligheten att istället generera mer verifierande data och ta flera viktiga kliv för att konceptuellt beskriva en industriell version av Ziccums teknologi. Detta skapar bättre förutsättningar för att förtydliga Ziccums erbjudande och nu rikta nytt fokus på att öka takten i affärsutvecklingsarbetet.

Tack vare en framgångsrikt genomförd nyemission i slutet av 2021 har Ziccum också en stark finansiell position vilket skapar goda förutsättningar för att nå viktiga milstolpar med befintlig kassa.

Lund den 24 mars 2022
Frida Hjelmberg
tf VD
För att läsa hela rapporten digitalt, klicka här: https://reports.ziccum.com/arsredovisning-2021/