ZICCUM AB (publ) Bokslutskommuniké 2018 (Correction)

(The following contains a correction to 09.00 Thursday 21 Feb Press Release, the Year End report is unchanged). Ziccum AB CEO Göran Conradson: ’Vi har en världsunik och patenterad teknologi i LaminarPace som gör det möjligt för oss att framställa biologiska läkemedel i torr form. Det är ett konkurrenskraftigt erbjudande på en enorm och intressant marknad, där vi kan generera såväl betydande patientnytta som värdeskapande för våra aktieägare’

Sammanfattning av delårsrapport – fjärde kvartalet och helåret 2018

Den 3 oktober 2018 avslutades teckningstiden i Ziccums nyemission av units inför noteringen på Spotlight. Under året uppnådde Ziccum proof-of-concept genom torkning av utvalda anti-kroppar och erhöll sin första order avseende ett feasibility projekt för en kund med en substans under preklinisk utveckling. Nyemissionen om 15,8 MSEK tecknades till cirka 52,7 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 334%. Ziccums aktier noterades på Spotlight den 25 oktober 2018.

Utvalda finansiella data i sammandrag
2018
okt-dec
2017
okt-dec
2018
jan-dec
2017
apr-dec*
Nettoomsättning 35 227
Övriga intäkter 179
Rörelseresultat, tkr -1 734 -123 -4 210 -338
Resultat efter skatt, tkr -1 734 -174 -4 571 -389
Balansomslutning, tkr 12 785 1 737 12 785 1 737
Periodens kassaflöde, tkr 9 721 28 10 256 280
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) 1,80 0,01 2,85 0,10
Likvida medel, tkr 10 536 280 10 536 280
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,32 -0,06 -1,27 -0,14
Eget kapital per aktie (SEK) 2,00 0,57 2,00 0,57
Soliditet, % 94% 98% 94% 98%
* Bolaget bildat 2017-04-05

VD kommenterar

Många och stora läkemedel kan inte framställas i torr form. Det medför komplicerade transporter då de flesta biologiska läkemedlen och vaccinerna kräver stora resurser i form av paketering, hantering och transport vilket i sin tur leder till att patienter inte får tillgång till behandling eller vaccinering.

Vi har en världsunik och patenterad teknologi i LaminarPace som gör det möjligt för oss att framställa biologiska läkemedel i torr form. Torr form eftersträvas i princip alltid vid utveckling av nya läkemedel och fördelarna är många. Det ökar produktens stabilitet och därmed livslängd, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient, det möjliggör distribution av läkemedel till nya platser där exempelvis kyl och frysförvaring är en stor utmaning och det medför att patienter som behandlar sig själva i sina hem kan få tillgång till säkrare och effektivare l äkemedel.

För närvarande fortgår utvärderingen och utvecklingen av nya beredningsformer med goda resultat. Genom LaminarPace kan vi söka patent på nya beredningsformer och därmed bredda vårt existerande patent på den grundläggande LaminarPace-metoden, vilket är ryggraden i Ziccum. Baserat på dessa goda resultat är det glädjande att vi under januari månad 2019 har skickat in en patentansökan en mycket viktig komponent vid utveckling av nya vacciner – Adenovirus. Studieresultaten stärker oss i vår bedömning att vi har ett för branschen och marknaden högintressant erbjudande. Vi kan lösa problem ingen hittills löst, vilket vi bedömer ger Ziccum goda förutsättningar på en stor och växande marknad.

Vi har sedan tidigare beviljats Fas 1-anslaget i Horizon 2020 – det mest ambitiösa och omfattande finansieringsprogrammet för forskning och innovation i EUs historia. Under kvartalet har vi påbörjat vår Fas 2-ansökan med målet att liksom tidigare kommunicerats inlämna denna i början av Q2 2019. Vi har även påbörjat diskussioner med ett antal vaccinbolag och akademiska grupper som visat intresse för Ziccums teknologi och som vi bedömer vara intressanta inför kommersialisering av vårt erbjudande.

Sammanfattningsvis kan jag liksom tidigare konstatera att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande på en enorm och minst sagt intressant marknad, där vi kan generera såväl betydande patientnytta som värdeskapande för våra aktieägare.

Göran Conradson
VD
 

LÄSA HELA RAPPORTEN HÄR.  

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 09.00 (CET) den 21 februari 2019.