ZICCUM AB (publ) Delårsrapport Q1 2022

DELÅRSRAPPORT Q1: 1 JANUARI – 31 MARS 2022

För att läsa hela rapporten digitalt, klicka här: https://reports.ziccum.com/delarsrapport-q1-2022/

Q1 2022

  • Resultatet för kvartalet uppgick till -6 285 kSEK (-4 416 kSEK)
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 31 961 kSEK (-4 818 kSEK)
  • Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 44 234 kSEK (28 802 kSEK)
Finansiell data i sammandrag kSEK jan-mars 2022 jan-mars 2021 jan-dec  2021
Nettoomsättning                    –                    –                    –  
Rörelseresultat             (6 340)           (4 387)         (21 117)
Resultat             (6 285)           (4 416)         (21 136)
Balansomslutning            58 295          35 715          39 591
Periodens kassaflöde            31 961           (4 818)         (21 347)
Likvida medel            44 234          28 802          12 273
Soliditet % 0,88 0,90 0,75
Nyckeltal per aktie SEK
Antal aktier vid periodens slut     13 806 142      9 606 200      11 006 056
Resultat per aktie före och efter utspädning* -0,46 -0,46    -2,17
Periodens kassaflöde per aktie 2,41 -0,50    -2,19
Eget kapital per aktie 3,73                3,33    2,70
* Utspädningseffekter omräknas ej vid negativt resultat

Väsentliga händelser Q1 (jan-mars)
På den extra bolagsstämma som bolaget höll den 18 januari beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 16 december 2021 om en riktad nyemission om 1 333 314 units. Utöver detta godkändes även en höjning av gränsen för antalet aktier samt aktiekapitalets storlek i bolagsordningen, för att möjliggöra emissionen av resterande 933 362 units i den riktade emissionen.

Den 18 januari registerandes ytterligare 2 800 086 aktier samt 1 866 724 teckningsoptioner, och alla aktier och teckningsoptioner i den riktade nyemissionen är därmed registrerade.

Den sista inbetalningen från den riktade nyemissionen har inkommit till bolaget i januari och februari 2022, sammanlagt tillfördes bolaget 40 mSEK efter avdrag för emissionskostnader.

Ziccum meddelade den 7 februari att de har blivit medlemmar i United Nations Global Compact, världens största hållbarhetsinitiativ för företag.

Den 22 februari meddelades att Göran Conradson får lämna sin position som VD. Bolagets CFO, Frida Hjelmberg, blir tillförordnad VD tills vidare.

Den 3 mars lämnade styrelsen en uppdatering av Ziccums strategi, mål och prioriteringar. Strategin för att ingå kommersiella avtal med industriella aktörer har varit och är tydligt definierad och bygger på fyra prioriterade aktiviteter:

  1. Bedriva en aktiv affärsutvecklingsagenda där befintliga och potentiella partners bearbetas proaktivt. Dels för att erbjuda möjligheten att utvärdera specifika projekt i kombination med Ziccums teknologi, dels för att förstå vilka krav som ställs på teknologin innan ett beslut om licensavtal kan tas.
  2. Generera laborativa data som manifesterar och bekräftar teknologins kapacitet att torka olika typer av vaccin, s.k. proof of concept.
  3. Utveckla bolagets teknologi för att anpassa funktionalitet, kapacitet och kvalitet mot licenstagares kravspecifikationer.
  4. Utveckla konceptuella planer på hur Ziccums torkningsteknologi kan anpassas till kommersiell skala och integreras i en kommersiell produktionsmiljö.

Med ny ledning är det styrelsens mål att öka takten i framförallt affärsutvecklingsarbetet med målet att ingå fler industriella samarbeten för utvärdering av LaminarPace och avancera existerande samarbeten till förhandlingar om kommersiella villkor och licensavtal.

Den 28 mars meddelades att Ziccum har utsett Ann Gidner till ny VD, hon tillträder tjänsten den 9 maj 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
Tillträdande VD, Ann Gidner har köpt 15 000 aktier i Ziccum. Utöver det har även styrelsens ledamöter Andreas Pettersson köpt 20 000 aktier och Kristian Kierkegaard 10 000 aktier i Bolaget.

Ziccum Q1 2022
VD har ordet

Detta blir min sista summering som tillförordnad VD innan Ann Gidner tillträder som Ziccums nye VD den 9 maj. Jag ser fram emot att återvända och fokusera fullt ut på min roll som CFO efter att ha tagit Ziccum genom ett produktivt kvartal med förnyat fokus som jag tror kommer att ligga till grund för stark affärsutveckling framåt.

Tillsammans med vår utvecklingschef Anna Lönn, en engagerad ordförande och proaktiva styrelseledamöter har vi under kvartalet arbetat intensivt med att se över bolagets affärsutveckling och strategiska fokus. Den 3 mars släppte vi en uppdatering av våra strategiska mål som bekräftar vår affärsmodell men också förtydligar våra prioriteringar.

Under veckan som ledde fram till denna Q1-rapport har vi förtydligat detta ytterligare genom att presentera uppdateringar avseende strategiska och operativa initiativ, och hur de utgör en stark bas för framtida tillväxt. Dessa fokusområden är:

1. FOKUS PÅ TRE VACCINPLATTFORMAR
Under 2022 – 2023 kommer Ziccum att fokusera på tre viktiga vaccinplattformar: Adenovirus, Proteinbaserade adjuvansvacciner och mRNA/LNP. Just mRNA/LNP är ett område vi tror otroligt mycket på. Den globala trenden och marknadsdynamiken inom detta specifika område är också extremt spännande och potentialen enorm. Läs mer HÄR.

2. STRATEGISKA INVESTERINGAR I LAB OCH UTRUSTNING
Vi har gjort strategiska investeringar som inkluderar ett nytt cell-lab som kommer att möjliggöra in vitro-studier av viktiga biologiska egenskaper och ge specifika fördelar i utvecklingen av mRNA/LNP. Vi har också slutfört investeringen och installationen av mikrofluidik-systemet, 'Ignite' NanoAssemblr, som kommer att göra det möjligt för oss att generera vårt eget mRNA/LNP-material i FoU-skala. Läs mer HÄR.

3. NOGA UTVALDA UTVECKLINGSPROJEKT
För att stödja Ziccums nya strategiska fokus har vi valt ut ett antal prioriterade utvecklingsprojekt för LaminarPace-systemet. Några av projekten är pågående, och några har nyligen avslutats. Exempel på detta är bland annat en ny powder collector, introduktion av kväve (N2) som torkningsgas samt nebulisator- och membranutveckling.

Dessa prioriterade områden i kombination med en engagerad och dedikerad organisation kommer att leda vägen i LaminarPaces utveckling mot kommersiella partnerskap, och i förlängningen myndighetskontrollerad industriell tillverkning. Läs mer HÄR.

Sammanfattningsvis vill jag betona vikten av "förnyat fokus" som vägen framåt för Ziccum. Jag tror att med de nya mer fokuserade strategier och mål som utvecklats under det här kvartalet, och med Ann Gidner som ny VD, är vi nu i en stark position för att skapa nya partnerskap och värde för oss själva, våra kunder och våra aktieägare.

Lund, den 28 april, 2022,
Frida Hjelmberg,
tf VD & CFO,
Ziccum AB