Ziccum AB (publ) genomför riktad nyemission om 38,8 MSEK för att accelerera utvecklingen av temperaturstabila vacciner

Styrelsen för Ziccum AB ("Ziccum" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni, beslutat om och framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om totalt 2 216 815 aktier till ett begränsat antal kvalificerade privata investerare. Ziccum tillförs 38,8 MSEK före emissionskostnader. Kapitalet säkerställer Bolagets långsiktiga finansiering och möjliggör accelererad utveckling av produktion av temperaturstabila vacciner.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts genom ett s.k. accelererat bookbuilding-förfarande och uppgår till 17,50 SEK per aktie motsvarande en rabatt om 8,10 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för aktien under en period om 10 handelsdagar till och med den 23 juni 2020. Styrelsen i bolaget bedömer, med anledning det accelererade bookbuilding-förfarandet att den riktade emission genomförts på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att på ett tid- och kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital för att accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av Bolagets unika metod för framställning av torrformulerade och temperaturstabila vacciner.

Ziccum utvecklar en metod som på ett unikt och effektivt sätt gör det möjligt att framställa temperaturstabila vacciner. Bolaget har sedan tidigare annonserat flera industriella samarbeten runt teknologin samt patentansökningar avseende exempelvis vacciner baserade på Adenovirus samt virus från mässlingsfamiljen. Därtill befinner sig vaccinmarknaden i en mycket expansiv fas i spåren av den pågående pandemin. Genom att öka takten i utvecklingen av produktion för kommersiella ändamål kan ledtiden i pågående och nya samarbetsprojekt väsentligt kortas och Ziccum kan potentiellt göra större anspråk på milstenar och royalties i framtida kommersiella avtal. Det är styrelsens uppfattning att värdet på Ziccums erbjudande till bolag som utvecklar och producerar vacciner kommer att förstärkas i takt med att tekniska och regulatoriska risker minimeras.

Ziccums VD Göran Conradson: "Vi utvecklar en unik och potentiellt banbrytande produktionsmetodik som kan förändra tillgången på vacciner i grunden. Baserat på ett snabbt växande antal laborativa försök i egen regi och hos samarbetspartners kan vi konstatera att LaminarPace fungerar mycket bra. Vi kommer nu att investera i att snabbare kunna erbjuda färdiga produktionslösningar för att hantera torrformulerade vacciner och på så sätt korta ner tiden till marknad. Framförallt vill vi skynda på utvecklingen av temperaturstabila vacciner som kan rädda livet på miljoner barn varje år."

Den riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 23,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 2 216 815 aktier, från 7 389 385 aktier till 9 606 200 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med cirka 369 469,17 SEK från cirka 1 231 564,17 SEK till cirka 1 601 033,33 SEK.

Rådgivare

Ziccum har anlitat Erik Panser Bank och Fredersen Advokatbyrå som finansiell respektive legal rådgivare i samband med den riktade emissionen.

Viktig information

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA, AUSTRALIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I ZICCUM.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller är undantagna från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som avses här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan, Sydafrika eller Australien eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ziccum har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument och annat material i förhållande till de värdepapper som beskrivs häri endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet som detta dokument hänför sig till är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettovärde som omfattas av artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas "relevanta personer"). I Storbritannien är varje investering eller investeringar som detta meddelande avser endast tillgängliga för och kommer endast att involvera relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte eller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Ziccums avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Ziccums framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Ziccum verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro", "förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "bör", "kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Trots att Ziccum anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller resultatet skilja sig väsentligt från de som framgår av de framåtriktade uttalandena vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Ziccum garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och åtar sig inte något ansvar för den framtida uppfyllelsen av de uttalanden som görs i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Ziccum eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB

E-mail: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB utvecklar nya, patenterade beredningar av vacciner där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.

Denna information är sådan information som Ziccum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020.