Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight

STOCKHOLM, SVERIGE – 14 september, 2018. Ziccum AB (publ) har godkänts för notering på Spotlight förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission inleds den 19 september och pågår till och med den 3 oktober 2018. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 25 oktober 2018.

Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på bolagets (www.ziccum.com), Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor senast den 18 september.

Företräde för Ziccums och Inhalation Sciences aktieägare

Nyemissionen sker med företräde för Bolagets befintliga aktieägare. Aktieägare i Ziccum erhåller för varje innehavd aktie en uniträtt. En uniträtt ger rätt att teckna en unit, bestående av en aktie och en teckningsoption, i Ziccum.

Aktieägare i Inhalation Sciences erbjuds förtur till teckning i noteringsemissionen genom att erhålla s.k. uniträtter. För varje 4 aktier i Inhalation Sciences erhålls en uniträtt i Ziccum. 1 uniträtt berättigar till teckning av 1 unit innehållande 1 aktie och en teckningsoption av serie TO1 i Ziccums noteringsemission. Sista dag för handel med Inhalation Sciences aktie inklusive uniträtt är den 12 september 2018.

Kort beskrivning av Ziccum

Ziccum utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öppna nya marknader, skapa nya patent och generera intäkter från försäljning av licenser till den nya beredningsformen.

Ziccums vision är att erbjuda säkra och effektiva läkemedel i alla miljöer och situationer över hela världen och att minimera dyr och opraktisk kyl- och frys transport och förvaring.

Teknologin har validerats under lång tid i ett stort antal studier och är applicerbar på såväl befintliga som nya läkemedel under utveckling.

?>95% av alla traditionella läkemedel (s.k. småmolekyler) är formulerade i torr form, tex som tablett eller pulver. För biologiska läkemedel är motsvarande siffra knappt 20%. Detta beror till stor del på de biologiska preparatens känslighet mot extrema temperaturer vilket i sin tur utesluter användning av traditionella torkningsmetoder (sprej- eller frystorkning).

Ziccums affärsmodell bygger på att utvärdera och validera torra beredningar av biologiska läkemedel och därefter ingå partnerskap med större läkemedelsbolag. Intäkter genereras genom milstonesbetalningar och royalties när en ny beredningsform lanseras på marknaden.. Ziccum skapar värde för sina kunder genom att erbjuda en mer stabil beredningsform med längre hållbarhet och enklare förvarings- och transportkrav. Detta ger en konkurrensfördel, kostnadsbesparing och möjlighet att adressera fler och större marknader. Nya beredningsformer kan dessutom skyddas av nya patent så att konkurrensfördelen består över tid.Ziccum grundades som en spin-out från Inhalation Sciences som framgångsrikt noterades på Spotlight (fd Aktietorget) i september 2017.

VD Göran Conradson kommenterar

-”Ziccum är ett bolag i tidig kommersialiseringsfas men vi har en teknik och en metod som har utvecklats under lång tid och validerats i flera projekt. Vi fokuserar på en marknad (biologiska läkemedel) på stark frammarsch och där historien, trenderna och behoven tydligt talar för värdet av att kunna framställa produkter i torr form men där de tekniska lösningarna för att göra detta har saknats.”

-”Att notera Ziccum på Spotlight är en spännande utmaning. En notering möjliggör för oss att kunna driva våra planer för kommersialisering vidare med mer resurser och därmed högre fart.”

Motiv för noteringsemissionen

Ziccum har en validerad teknologi som nu kommersialiseras. Bolaget behöver kapital för att vidareutveckla och förädla sin pipeline av projektsubstanser, för att kunna exekvera affärsmodellen som bygger på partnerskap och licensiering av Bolagets teknologi, för att förbereda teknologin för kommersiell prodution och för att investera i en förstärkt patentportfölj. Kapitalet från emissionen skall primärt användas till förädling och vidareutveckling av utvalda projektsubstanser och kommersialisering av Bolagets teknologi.

Noteringsemissionen i sammandrag

–          Teckningstid: 19 september – 3 oktober 2018

–          Teckningskurs: 5,26 SEK per unit, vilket motsvarar 5,26 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt.

–          Emissionsvolym: högst 3 000 000 units. Lägsta gräns för emissionens genomförande är 1 901 141 units, motsvarande 10 MSEK.

–          Unit: En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två teckningsoptioner av serie TO 1 ger rätt till teckning av en ny aktie till lösenpriset 10 SEK under perioden 1-31 december 2019.

–          Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 1 unit för de som tecknar med stöd av företrädesrätt och minst 1 000 units för de som tecknar utan stöd av företrädesrätt.

–          Värdering (pre-money): Cirka 15,8 MSEK

Vid full teckning i emissionen tillförs Ziccum initialt cirka 15,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,0 MSEK. Vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Ziccum ytterligare cirka 15,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK.

Ziccums aktie och teckningsoption av serie TO1 är planerade att tas upp för handel på Spotlight. Första dag för handel är beräknad till den 25 oktober 2018. Memorandum innehållande fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas tillgängligt på bolagets (www.ziccum.com), Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor senast den 18 september 2018.

Teckningsåtaganden

Ziccum har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om 2,6 MSEK, motsvarande cirka 17 procent av den totala emissionsvolymen. Det totala teckningsåtagandet har medvetet hållits lågt för att säkerställa tilldelning till Inhalation Sciences aktieägare samt öppna för allmänheten att tilldelas aktier i emissionen. Fullständig information om teckningsåtaganden kommer finnas i memorandum.

Investerarträffar 

I samband med nyemissionen kommer Ziccum att delta i informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. I nuläget är följande tillfällen inbokade (fler kan tillkomma):

–          Göteborg, aktiedagen 24 september

–          Stockholm, investerarkvällen, 25 september

–          Malmö, aktiedagen 26 september

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För frågor om anmälan och teckning:

Aqurat Fondkommission AB

Tel: 08 – 684 05 800
Fax: 08 – 684 05 801
E-post: info@aqurat.se
www.aqurat.se

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD 
E-mail: conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Om Ziccum AB (publ)
Ziccum utvecklar och kommersialiserar den patenterad teknologin LaminarPace för torkning av primärt biologiska läkemedelssubstanser som är känsliga för konventionella torkningsmetoder. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarheten och förenklar vid tillverkning, logistik och förvaring.