Ziccum: Beslut vid årsstämman den 16 juni 2020

Ziccum AB (publ) höll idag, den 16 juni 2020 årsstämma i Lund. Bolagsstämman valde styrelsens ordförande Fredrik Sjövall till stämmoordförande. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2019 lämnas.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och revisor

Fredrik Sjövall, Ola Camber, Kristian Kierkegaard, Mattias Münnich och Mikaela Bruhammar omvaldes till styrelseledamöter. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes Ernst & Young som hade meddelat avsikten att den auktoriserade revisorn Stefan Svensson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att styrelsearvodet ska uppgå till 180 000 kronor till styrelseordförande samt 90 000 vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av vid tidpunkten för årsstämman utestående antal aktier. Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor och för de skäl som redovisas i föreslaget i kallelsen till årsstämman.

Övriga beslut

Härutöver beslutade stämman även om en instruktion för valberedningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD

E-post: conradson@ziccum.com

Telefon: +46 709 61 55 99

 

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.