Ziccum lämnar uppdatering om strategi, mål och prioriteringar

Ziccums styrelse lämnar med anledning av beskedet om rekrytering av ny VD en uppdatering av Bolagets strategi, målsättningar och prioriteringar. Styrelsens bedömning är att interna prioriteringar inte har legat i linje med Bolagets strategi och att för lite resurser har lagts på att uppnå Bolagets viktigaste målsättningar.

Ziccum har utvecklat en teknologi (Laminarpace) som har banbrytande potential att förbättra produktion och distribution av biologiska läkemedel. Teknologin gör det möjligt att torka biologiskt material till ett stabilt pulver som är okänsligt för tex temperaturförändringar. Bolaget fokuserar i nuläget på vaccin som är en delmängd av klassen biologiska läkemedel.

Ziccums affärsmodell bygger på att licensiera ut rättigheterna att använda bolagets teknologi för produktion av specifika produkter, tex ett specifikt vaccin.

Nuläge

COVID-pandemin har gjort det enkelt att se värdet av vacciner i pulverform, både för transport och lagring. Vidare har specifikt mRNA vaccinerna mot COVID satt ytterligare ljus på möjligheten för RNA som nästa generation av precisions läkemedel och diagnostik. https://www.bcg.com/publications/2021/rna-therapeutics

Ziccum har genererat data som stödjer att tekniken (Laminarpace) klarar att skonsamt torka flytande biologiskt material till pulver och att proteinerna håller sin struktur efter lång tid i temperaturer upp till 40° C. Det är också prioriterat att generera specifika data och ’proof of concept’ avseende mRNA.

Ziccum har också lagt resurser på att detaljerat beskriva vad som krävs för att ta dagens småskaliga försöksverksamhet till en industriell tillverkning av vacciner i pulverform. Med hjälp av dessa planer kan man också göra beräkningar på produktionsekonomi. Tack vare hög ’yield’ (andel material som är kvar efter torkningssteget), och en låg energiåtgång finns potential till stora besparingar jämfört med alternativa metoder.

Teknisk ’proof of concept’ i kombination med en tydlig specifikation för vägen till industriell tillverkning som är kostnadseffektiv är viktiga faktorer för att kunna ingå avtal med en kommersiell partner och licenstagare.

Nuvarande ledningsgrupp med tfVD Frida Hjelmberg och utvecklingschef Anna Lönn säkerställer att Ziccum kan bedriva verksamheten enligt plan och framförallt fortsätta stärka bolagets teknik samt leverera enligt avtal i pågående samarbetsprojekt.

Ziccum har också en stark finansiell position efter den nyligen genomförda emissionen vilket skapar goda förutsättningar för att nå viktiga milstolpar med befintlig kassa.

Strategi, mål och prioriteringar

Bolagets strategi för att ingå kommersiella avtal med industriella aktörer har varit och är tydligt definierad och bygger på fyra prioriterade aktiviteter:

  1. Bedriva en aktiv affärsutvecklingsagenda där befintliga och potentiella partners bearbetas proaktivt. Dels för att erbjuda möjligheten att utvärdera specifika projekt i kombination med Ziccums teknologi, dels för att förstå vilka krav som ställs på teknologin innan ett beslut om licensavtal kan tas.
  2. Generera laborativa data som manifesterar och bekräftar teknologins kapacitet att torka olika typer av vaccin, s.k. proof of concept.
  3. Utveckla bolagets teknologi för att anpassa funktionalitet, kapacitet och kvalitet mot licenstagares kravspecifikationer.
  4. Utveckla konceptuella planer på hur Ziccums torkningsteknologi kan anpassas till kommersiell skala och integreras i en kommersiell produktionsmiljö.

Med ny ledning är det styrelsens mål att öka takten i framförallt affärsutvecklingsarbetet med målet att ingå fler industriella samarbeten för utvärdering av LaminarPace och avancera existerande samarbeten till förhandlingar om kommersiella villkor och licensavtal.

Vidare är det Styrelsens ambition att så långt det är möjligt öka transparensen och tydligare kommunicera framsteg i pågående projekt på såväl teknisk som kommersiell nivå.

Rekrytering av VD

Rekryteringsprocessen av en ny VD till Ziccum pågår. Det finns i nuläget ingen prognos för när en VD kan tillträda. Detta beror helt på tillgängligheten hos de kandidater som utvärderas. Det är styrelsens främsta prioritet att nu accelerera rekryteringsprocessen så mycket som möjligt.