Ziccum presenterar målsättningar för 2020

Lund, 2 december 2019. I samband med utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 i Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) presenterar Ziccum målsättningar för 2020. Den primära målsättningen under 2020 är att ingå Bolagets första licensavtal.

Ziccum meddelade idag, den 2 december 2019, att utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 har inletts. I samband med detta har Bolagets styrelse beslutat att presentera Bolagets målsättningar för 2020:

  • Ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner.
  • Lämna in minst en ny patentansökan på temperaturstabil formulering av ett vaccin.
  • Uppgradera LaminarPace och anpassa till industriell produktion av vacciner.
  • Arbeta för att väsentligt öka medvetenheten kring Ziccums möjligheter att generera temperaturstabila formuleringar hos utvalda Non-Govemental Organizations, NGO:s.

Licensavtal

Baserat på de samarbetsavtal som ingåtts under 2019 och de positiva dialoger som förs med etablerade aktörer på marknaden, är det Ziccums målsättning att under 2020 omsätta detta till minst ett licensavtal på kommersiella villkor.

Patentansökan

Det är Bolagets ambition att öka takten på den egna forskning- och utvecklingsverksamheten med syfte att generera nya data som kan ligga till grund för ytterligare patentansökningar avseende i första hand fler typer av vacciner.

Industriell produktion

Ziccum har initierat ett produktutvecklingsprojekt som syftar till att uppgradera LaminarPace och anpassa tekniken för industriell produktion, detta i sin tur med syfte att effektivisera pågående och kommande samarbetsdiskussioner med industriella partners. Projektet innefattar att öka produktionskapaciteten och att automatisera hanteringen av systemet. Det är Bolagets målsättning att detta utvecklingssteg ska vara genomfört under 2020.

Ökad medvetenhet

Vaccinmarknaden är i stor utsträckning beroende av att s.k. NGO:s köper och möjliggör distribution av vacciner. Exempel på en viktig NGO är Unicef som står för cirka 50 procent av inköpen av alla barnvacciner. En nyckel för framgång är att tillse att dessa organisationer känner till och förstår att Ziccums teknologi kan utveckla nya beredningsformer som är mindre beroende av kylkedjan. På så sätt kan NGO:s sätta krav och driva på vaccinproducenter till ett förändringsarbete för att leverera temperaturstabila beredningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Conradson, VD, Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: 0709-61 55 99

TILL REDAKTÖRERNA

Om Ziccum 

Baserat på bolagets patenterade teknologi ­– LaminarPaceTM– utvecklar Ziccum AB (publ) torra beredningar av biologiska läkemedel och vacciner som i nuläget enbart finns i vätskeform, där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter i dagsläget begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med Ziccums teknologi LaminarPaceTM, kan tillgängligheten av läkemedel och vaccin ökas på befintliga – såväl som öppna nya – marknader. Ziccums aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. www.ziccum.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2019, kl. 0800.