Ziccum presenterar målsättningar för 2021

Lund, 12 januari 2021. Ziccums huvudmål för 2021 är att ingå Bolagets första licensavtal, samt att presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av torra och termostabila vacciner baserat på Ziccums unika teknologi.

Bolagets styrelse har beslutat att offentliggöra mål och delmål för 2021.

Huvudmålen för 2021 är:

  • Ingå ett första licensavtal avseende ett eller flera vacciner.
  • Presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av torra, termostabila pulvervacciner inklusive nödvändiga partnerskap och finansieringsplan

Licensavtal
Målet att ingå ett licensavtal kvarstår från föregående år. Licensintäkter utgör fortsatt en central del i Ziccums affärsmodell. Ett licensavtal skulle validera LaminarPace och vara ett tydligt kvitto på det kommersiella värdet i Ziccums erbjudande. Covid-19 har inneburit förseningar i Bolagets tre pågående samarbeten. Icke desto mindre så har projekten fortsatt framåt.

Produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning
Målet är att under 2021 presentera en detaljerad plan för att etablera en produktionsanläggning för fyllning och slutförpackning av torra, termostabila pulvervacciner inklusive nödvändiga partnerskap och finansieringsplan. Under 2020 har Ziccum genomfört en konceptstudie tillsammans med KeyPlants AB baserat på deras modulsystem. Denna studie visade på flera fördelar med Ziccums teknologi i jämförelse med (traditionell) frystorkning;

  • 80% lägre elbehov
  • 67% lägre rörelsekostnader
  • 50% lägre investeringskostnader

Konceptstudien har blivit mycket väl mottagen av industrin och olika aktörer inom vaccinationsområdet. Genom att etablera en anläggning för fyllning och slutförpackning kan Ziccums erbjudande till industriella aktörer och slutkunder av vacciner förtydligas. Bolagets affärsmodell och intäktsmöjligheter kan väsentligt utökas genom att kunna ta en större del av värdekedjan. På medellång sikt (2–3 år) är målsättningen är att etablera en första anläggning i Sverige. Denna anläggning kan sedan kopieras och en parallell anläggning kan placeras var som helst i världen. Det finns ett stort och uttalat behov från bland annat UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation: www.unido.org) att länder och/eller regioner tar större kontroll över sin egen vaccinförsörjning och som dessutom kan leverera produkter som är bättre anpassat för lokala behov, som ex högre temperaturtålighet. Men, även förbättrar regional socioekonomisk utveckling.

Förutsättningar för etablering av en anläggning är att Ziccum kan:

  • Erhålla signifikant extern finansiering genom anslag, lånefinansiering och/eller annan form av alternativ finansiering (icke utspädande av aktiekapitalet)
  • Erhålla godkända vacciner i bulk för reformulering med Ziccums metod. Detta innebär ett nära samarbete med en vaccintillverkare.

Därtill avser Ziccum att initiera samarbete med ett land eller region för att långsiktigt kunna etablera en parallell anläggning för att ytterligare öka graden av vaccinationer i länder som har stort behov temperaturstabila vacciner.

Ytterligare målsättningar och nyckelaktiviteter

Internationella samarbeten
Vaccinmarknaden är i stor utsträckning beroende av flera olika aktörer, ex IGO (International Governmental Organizations) och s.k. NGO:s (non-Governmental Organizations) som påverkar marknaden på olika sätt, ex genom köp och distribution av vacciner. Exempel på en viktig IGO är Unicef som står för hela 50 procent av inköpen av alla barnvacciner. En nyckel för framgång är att tillse att dessa organisationer känner till och förstår att Ziccums teknologi kan utveckla nya beredningsformer som är mindre beroende av kylkedjan. På så sätt kan dessa organisationer sätta krav och driva på etablerade vaccinproducenter till ett förändringsarbete för att leverera temperaturstabila beredningar. Målet är att ingå minst ett samarbete under 2021.

Patent
Det är Bolagets ambition att även fortsättningsvis ha hög takt på den egna forskning- och utvecklingsverksamheten med syfte att generera nya data som kan ligga till grund för ytterligare patentansökningar avseende i första hand fler typer av vacciner. Här kommer vi även under 2021 att fortsätta vårt arbete med AMU, Aix-Marseille Universitet, som har stor tillgång och bred kunskap till olika virus och vacciner.

Processutveckling
Ziccum lägger stor vikt vid att utveckla processer av temperaturstabila vacciner och anpassa tekniken för industriell produktion, detta i sin tur med syfte att effektivisera pågående och kommande samarbetsdiskussioner med industriella partners. Projektet innefattar att öka produktionskapaciteten och att automatisera hanteringen av systemet och processer samt anpassa till myndighetskontrollerad vaccinproduktion.

Anslagsansökningar
Vaccinmarkanden erbjuder ett antal olika möjligheter att erhålla olika former av anslag. Ziccum kommer att göra ansökningar av sådana anslag som bolaget bedömer ligger i Ziccums intresse och möjlighet att erhålla.

Organisationsutveckling
Ziccum har gått från tre anställda i början av 2020 till sju i början av 2021. Fortsättningsvis kommer vi att ha ett stort behov av att anställa kompetent och erfaren personal för att ytterligare stärka bolagets möjlighet att leverera på uppsatta målsättningar.

Målsättningar
Målsättningar avser uppställda tydliga mål för Ziccums verksamhet. Detta innebär att bolagets verksamhet och aktiviteter kommer att styra mot dessa mål. Dock, med tanke på framtida osäkerheter kan det inte utlovas att Bolaget kommer att kunna uppnå dessa mål.