Ziccum AB (publ) meddelar att idag inleds teckningstiden för Bolagets emission av units i samband med planerad notering vid Spotlight

19 September, 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 19 september, 2018. Ziccum AB (publ) (“Ziccum”) har sedan tidigare godkänts för notering på Spotlight förutsatt att lägsta gränsen i bolagets nyemission samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Teckningstiden för bolagets nyemission inleds idag och pågår till och med den 3 oktober 2018. Första handelsdag på Spotlight är planerad till den 25 oktober 2018.

Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på bolagets (www.ziccum.com), Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor.

Kort beskrivning av Ziccum

Ziccum utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öppna nya marknader, skapa nya patent och generera intäkter från försäljning av licenser till den nya beredningsformen.

Ziccums vision är att erbjuda säkra och effektiva läkemedel i alla miljöer och situationer över hela världen och att minimera dyr och opraktisk kyl- och frys transport och förvaring.

Teknologin har validerats under lång tid i ett stort antal studier och är applicerbar på såväl befintliga som nya läkemedel under utveckling.

>95% av alla traditionella läkemedel (s.k. småmolekyler) är formulerade i torr form, tex som tablett eller pulver. För biologiska läkemedel är motsvarande siffra knappt 20%. Detta beror till stor del på de biologiska preparatens känslighet mot extrema temperaturer vilket i sin tur utesluter användning av traditionella torkningsmetoder (sprej- eller frystorkning).

Ziccums affärsmodell bygger på att utvärdera och validera torra beredningar av biologiska läkemedel och därefter ingå partnerskap med större läkemedelsbolag. Intäkter genereras genom milstonesbetalningar och royalties när en ny beredningsform lanseras på marknaden. Ziccum skapar värde för sina kunder genom att erbjuda en mer stabil beredningsform med längre hållbarhet och enklare förvarings- och transportkrav. Detta ger en konkurrensfördel, kostnadsbesparing och möjlighet att adressera fler och större marknader. Nya beredningsformer kan dessutom skyddas av nya patent så att konkurrensfördelen består över tid.

Ziccum grundades som en spin-out från Inhalation Sciences som framgångsrikt noterades på Spotlight (fd Aktietorget) i september 2017.

VD Göran Conradson kommenterar

-”Ziccum är ett bolag i tidig kommersialiseringsfas men vi har en teknik och en metod som har utvecklats under lång tid och validerats i flera projekt. Vi fokuserar på en marknad (biologiska läkemedel) på stark frammarsch och där historien, trenderna och behoven tydligt talar för värdet av att kunna framställa produkter i torr form men där de tekniska lösningarna för att göra detta har saknats.”

-”Att notera Ziccum på Spotlight är en spännande utmaning. En notering möjliggör för oss att kunna driva våra planer för kommersialisering vidare med mer resurser och därmed högre fart.”

Noteringsemissionen i sammandrag

  • Teckningstid: 19 september – 3 oktober 2018
  • Teckningskurs: 5,26 SEK per unit, vilket motsvarar 5,26 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt.
  • Emissionsvolym: högst 3 000 000 units. Lägsta gräns för emissionens genomförande är 1 901 141 units, motsvarande 10 MSEK.
  • Unit: En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två teckningsoptioner av serie TO 1 ger rätt till teckning av en ny aktie till lösenpriset 10 SEK under perioden 1-31 december 2019.
  • Minsta teckningspost: Minsta teckningspost är 1 unit för de som tecknar med stöd av företrädesrätt och minst 1 000 units för de som tecknar utan stöd av företrädesrätt.
  • Värdering (pre-money): Cirka 15,8 MSEK

Investerarträffar 

I samband med nyemissionen kommer Ziccum att delta i informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. I nuläget är följande tillfällen inbokade (fler kan tillkomma):

  • Göteborg, aktiedagen 24 september
  • Stockholm, investerarkvällen, 25 september
  • Malmö, aktiedagen 26 september

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För frågor om anmälan och teckning:

Aqurat Fondkommission AB

Tel: 08 – 684 05 800
Fax: 08 – 684 05 801
E-post: info@aqurat.se
www.aqurat.se

 För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD
E-mail: conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Om Ziccum AB (publ)

Ziccum utvecklar nya beredningar av biologiska läkemedel. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av produkter som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öppna nya marknader, skapa nya patent och generera intäkter från försäljning av licenser.

PDF HERE:

ziccum-teckningstiden-inleds-20180919-swe