KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZICCUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Ziccum AB (publ), org.nr 559107-9412, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2024 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 maj 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 23 maj 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till ziccum@fredersen.se eller per post till Ziccum AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Neptunigatan 82, 211 18 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 23 maj 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.ziccum.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 2. dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter
 4. Val av styrelseordförande
 5. Val av revisor
 6. Beslut om principer för utseende av valberedning
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
 8. Valberedningens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2024:1 för styrelseledamöter i Bolaget
 1. Antagande av LTI 2024:1
 2. Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till styrelseledamöter

1. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2024:2 för medarbetare i Bolaget

 1. Antagande av LTI 2024:2
 2. Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare
 1. Beslut om att ändra bolagsordningen
 2. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om valberedning (punkt 2 samt 10-15)
Förslag avseende beslut enligt punkterna 2 samt 10-15 kommer att redovisas i pressmeddelande före årsstämman.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 40 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att på ett för aktieägarna gynnsamt sätt kunna fullfölja finansieringsupplägget med Global Corporate Finance, vilket Bolaget genom pressmeddelande den 22 januari 2024 har informerat om. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital (till exempel genom att fullfölja finansieringsupplägget med Global Corporate Finance), öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Valberedningens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2024:1 för styrelseledamöter i bolaget (punkt 17)
Valberedningen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram avseende kvalificerade personaloptioner för styrelseledamöter i Bolaget (”LTI 2024:1”) i enlighet med punkterna 17 (a) och (b) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos styrelseledamöter i Bolaget. Valberedningen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att attrahera kompetenta styrelseledamöter, samt maximera värdeskapandet för samtliga aktieägare. Valberedningen anser vidare att incitamentsprogrammet kommer att öka styrelseledamöternas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare.

Programmet löper under minst tre år och innebär att styrelseledamöterna vederlagsfritt tilldelas kvalificerade personaloptioner som ger rätt att förvärva aktier i Bolaget till ett pris per aktie motsvarande aktiens kvotvärde vid det tillfället.

Valberedningens förslag om införande av LTI 2024:1 enligt punkt 17 (a) och (b) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Nedan beskrivs de närmare villkoren och principerna för LTI 2024:1.

Punkt 17 (a) – Antagande av LTI 2024:1

För LTI 2024:1 ska följande villkor gälla:

1. Högst 100 000 kvalificerade personaloptioner ska kunna tilldelas styrelseledamöterna i LTI 2024:1. Tilldelningen av kvalificerade personaloptioner ska kunna ske fram till och med den 29 juni 2024.

2. LTI 2024:1 ska omfatta högst så många styrelseledamöter som väljs vid årsstämman 2024, och de kvalificerade personaloptionerna ska fördelas jämnt på dessa styrelseledamöter.

De tilldelade kvalificerade personaloptionerna tjänas in efter tre (3) år räknat från tilldelningstillfället och får utnyttjas först efter denna tids slut och senast tio (10) år efter tilldelningen i enlighet med den utnyttjandeperiod som framgår nedan och av avtalen med styrelseledamöterna.

3. Tilldelning av kvalificerade personaloptioner förutsätter (i) att styrelseledamotens uppdrag som styrelseledamot i Bolagets styrelse inte har avslutats eller sagts upp, samt (ii) att styrelseledamoten har ingått separat avtal gällande de kvalificerade personaloptionerna med Bolaget. Valberedningen ska tillse att avtalen med styrelseledamöterna innehåller bestämmelser bland annat för att uppfylla kriterierna för kvalificerade personaloptioner, om att optionerna inte kan överlåtas eller pantsättas, samt om att de kvalificerade personaloptionerna förfaller värdelösa i samband med att styrelseledamotens uppdrag som styrelseledamot i Bolagets styrelse upphör.

4. De kvalificerade personaloptionerna ska tilldelas styrelseledamöterna vederlagsfritt. Tilldelning av kvalificerade personaloptioner ska ske senast den 29 juni 2024.

5. Förutsatt att kvalificerade personaloptioner tilldelats och intjänats, berättigar varje kvalificerad personaloption innehavaren att under tiden från och med den 1 juli 2027 till och med den 14 juli 2027 vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet per aktie vid det tillfället.

6. Deltagande i LTI 2024:1 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

7. Avtalen med styrelseledamöterna ska utformas i enlighet med optionsavtalsmall fogad till det fullständiga förslaget för LTI 2024:1.

8. Antalet aktier som varje kvalificerad personaloption kan berättiga till teckning av ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en kvalificerad personaloption inte ska påverkas av sådana händelser. Sådan omräkning ska göras av oberoende värderingsinstitut.

Utspädning och kostnader m.m.

Bolaget avser att säkra leverans av aktier till styrelseledamöterna i LTI 2024:1 genom en emission av teckningsoptioner på det sätt som framgår av valberedningens förslag enligt punkt 17 (b) nedan. Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2024:1, om fullt utnyttjande sker av samtliga teckningsoptioner, är 0,65 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Med beaktande även av andra befintliga incitamentsprogram i Bolaget (i denna beräkning har styrelsens förslag till incitamentsprogram till anställda i Bolaget i punkt 18, LTI 2024:2, inte inkluderats) kan den maximala utspädningen komma att bli 5,47 procent. Denna utspädning har beräknats som antalet tillkommande aktier utifrån nu föreslaget incitamentsprogram samt tillkommande aktier till följd av utnyttjande av teckningsoptioner från tidigare incitamentsprogram (exklusive 46 000 teckningsoptioner från LTI 2021/2024, som tilldelats styrelseledamöter, eftersom dessa inte kommer att utnyttjas, samt 205 852 teckningsoptioner från LTI 2021:1, LTI 2022:1, LTI 2022:2 och LTI 2023 som inte kommer att kunna utnyttjas för teckning av aktier eftersom de därtill kopplade personaloptionerna har förfallit värdelösa) i förhållande till befintligt antal aktier jämte tillkommande aktier av samtliga befintliga och nu föreslaget incitamentsprogram. För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets hemsida, www.ziccum.com.

Personaloptionsprogrammet har utformats i samråd med externa rådgivare. Utöver rådgivningskostnaderna bedömer valberedningen att personaloptionsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna. LTI 2024:1 avser uppfylla kriterierna för kvalificerade personaloptioner och därmed ska inget förmånsvärde uppkomma för styrelseledamöterna som Bolaget blir skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Personaloptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget.

Beredning av förslaget

Valberedningen har utarbetat LTI 2024:1 i samråd med externa rådgivare.

Punkt 17 (b) – Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Bolaget ska emittera högst 100 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i LTI 2024:1 enligt villkoren för programmet. Aktiekapitalet kan öka med högst 16 666,67 kronor.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske. Vidareöverlåtelse av 100 000 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till styrelseledamöterna i LTI 2024:1 för att leverera aktier till styrelseledamöterna, i enlighet med villkoren för LTI 2024:1.

2. Teckningsoptioner som inte överlåts till styrelseledamöter får makuleras av Bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

3. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2024:1.

4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

6. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 1 juli 2027 till och med den 14 juli 2027.

7. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

8. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

VD, eller den VD utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2024:2 för medarbetare i Bolaget (punkt 18)
Styrelsen för Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett incitamentsprogram avseende kvalificerade personaloptioner för vissa anställda inom Bolaget (”LTI 2024:2”) i enlighet med punkterna 18 (a) och (b) nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla samt öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget. Styrelsen anser att det ligger i samtliga aktieägares intresse att sådana personer, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom det föreslagna programmet skapas ett långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet.

Programmet löper under minst tre år och innebär att deltagarna vederlagsfritt tilldelas kvalificerade personaloptioner som ger rätt att förvärva aktier i Bolaget till ett pris per aktie motsvarande aktiens kvotvärde vid det tillfället.

Styrelsens förslag om införande av LTI 2024:2 enligt punkt 18 (a) och (b) nedan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut.

Nedan beskrivs de närmare villkoren och principerna för LTI 2024:2.

Punkt 18 (a) – Antagande av LTI 2024:2

För LTI 2024:2 ska följande villkor gälla:

1. Högst 372 000 kvalificerade personaloptioner ska kunna tilldelas deltagarna i LTI 2024:2.

2. LTI 2024:2 ska omfatta högst tolv (12) anställda i Bolaget. Tilldelningen av kvalificerade personaloptioner ska kunna ske fram till och med den 30 oktober 2024 för att möjliggöra att även nya rekryteringar kan erbjudas kvalificerade personaloptioner inom ramen för villkoren nedan. Deltagarna är indelade i olika kategorier baserat på deras respektive roller inom Bolaget. Fördelningen av kvalificerade personaloptioner framgår nedan:

 1. Verkställande direktören kan erbjudas högst 100 000 kvalificerade personaloptioner;
 2. Ledningsgrupp, bestående av högst fyra (4) personer, kan erbjudas sammanlagt högst 132 000 kvalificerade personaloptioner, varvid varje person inom kategorin kan erbjudas högst 33 000 kvalificerade personaloptioner; samt
 3. Övriga anställda och nyckelpersoner, bestående av högst sju (7) personer, kan erbjudas sammanlagt högst 140 000 kvalificerade personaloptioner, varvid varje person inom kategorin kan erbjudas högst 20 000 kvalificerade personaloptioner.

De tilldelade kvalificerade personaloptionerna tjänas in efter tre (3) år räknat från tilldelningstillfället och får utnyttjas först efter denna tids slut och senast tio (10) år efter tilldelningen i enlighet med den utnyttjandeperiod som framgår nedan och av avtalen med deltagarna.

3. Tilldelning av kvalificerade personaloptioner förutsätter (i) att deltagarens anställning hos Bolaget inte har avslutats eller sagts upp, samt (ii) att deltagaren har ingått separat avtal gällande de kvalificerade personaloptionerna med Bolaget. Styrelsen ska tillse att avtalen med deltagarna innehåller bestämmelser bland annat för att uppfylla kriterierna för kvalificerade personaloptioner, om att optionerna inte kan överlåtas eller pantsättas, samt om att de kvalificerade personaloptionerna förfaller värdelösa i samband med att deltagarens anställning hos Bolaget upphör.

4. De kvalificerade personaloptionerna ska tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Tilldelning av kvalificerade personaloptioner ska ske senast den 30 oktober 2024.

5. Förutsatt att kvalificerade personaloptioner tilldelats och intjänats, berättigar varje kvalificerad personaloption innehavaren att under tiden från och med den 1 november 2027 till och med den 14 november 2027 vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet per aktie vid det tillfället.

6. Deltagande i LTI 2024:2 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt Bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser.

7. Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen av avtalen med deltagarna och hanteringen av LTI 2024:2. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen äger vidare i extraordinära fall rätt att begränsa omfattningen av eller i förtid avsluta LTI 2024:2, helt eller delvis.

8. Antalet aktier som varje kvalificerad personaloption kan berättiga till teckning av ska omräknas i händelse av aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagshändelser med målsättningen att det ekonomiska värdet av en kvalificerad personaloption inte ska påverkas av sådana händelser.

Utspädning och kostnader m.m.

Bolaget avser att säkra leverans av aktier till deltagarna i LTI 2024:2 genom en emission av teckningsoptioner på det sätt som framgår av styrelsens förslag enligt punkt 18 (b) nedan. Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2024:2, om fullt utnyttjande sker av samtliga teckningsoptioner, är 2,36 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Utspädningen har beräknats såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till befintligt antal jämte tillkommande aktier. Med beaktande även av andra befintliga incitamentsprogram i Bolaget (i denna beräkning har valberedningens förslag till incitamentsprogram till styrelsen i Bolaget i punkt 17, LTI 2024:1, inte inkluderats) kan den maximala utspädningen komma att bli 7,03 procent. Denna utspädning har beräknats som antalet tillkommande aktier utifrån nu föreslaget incitamentsprogram samt tillkommande aktier till följd av utnyttjande av teckningsoptioner från tidigare incitamentsprogram (exklusive 46 000 teckningsoptioner från LTI 2021/2024, som tilldelats styrelseledamöter, eftersom dessa inte kommer att utnyttjas, samt 205 852 teckningsoptioner från LTI 2021:1, LTI 2022:1, LTI 2022:2 och LTI 2023 som inte kommer att kunna utnyttjas för teckning av aktier eftersom de därtill kopplade personaloptionerna har förfallit värdelösa) i förhållande till befintligt antal aktier jämte tillkommande aktier av samtliga befintliga och nu föreslaget incitamentsprogram. För en beskrivning av Bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Bolagets hemsida, www.ziccum.com.

Personaloptionsprogrammet har utformats i samråd med externa rådgivare. Utöver rådgivningskostnaderna bedömer styrelsen att personaloptionsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna. LTI 2024:2 avser uppfylla kriterierna för kvalificerade personaloptioner och därmed ska inget förmånsvärde uppkomma för deltagarna som Bolaget blir skyldigt att erlägga sociala avgifter på. Personaloptionsprogrammet medför således ingen ökad skattekostnad för Bolaget.

Beredning av förslaget

Styrelsen har utarbetat LTI 2024:2 i samråd med externa rådgivare.

Punkt 18 (b) – Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 372 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av teckningsoptioner till deltagarna i LTI 2024:2 enligt villkoren för programmet. Aktiekapitalet kan öka med högst 62 000,01 kronor.

1. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Överteckning kan inte ske. Vidareöverlåtelse av 372 000 teckningsoptioner ska kunna ske, vid ett eller flera tillfällen, till deltagarna i LTI 2024:2 för att leverera aktier till deltagarna, i enlighet med villkoren för LTI 2024:2.

2. Teckningsoptioner som inte överlåts till deltagare får makuleras av Bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

3. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2024:2.

4. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två månader från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

6. Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier under en period som löper från och med den 1 november 2027 till och med den 14 november 2027.

7. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet på aktien. Omräkning ska kunna ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Eventuell överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

8. De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

9. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Beslut om att ändra bolagsordningen (punkt 19)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens verksamhetsföremål för att bättre återspegla Bolagets nuvarande verksamhet, enligt följande:

Nuvarande lydelse:
”§3 Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av medicintekniska produkter, främst med inriktning mot den patenterade spraytorkningsteknologin samt därmed förenlig verksamhet.”

Föreslagen lydelse:
”§3 Bolaget ska bedriva utveckling och kommersialisering av teknologier och tjänster för formulering, stabilisering och torkning av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.”

Styrelsen föreslår också att bolagsstämman beslutar att lägga till en ny punkt i bolagsordningen för att möjliggöra hållande av digitala bolagsstämmor till följd av en lagändring i aktiebolagslagen (2005:551) som möjliggör digitala bolagsstämmor. Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom att göra följande tillägg:

”§10 Bolagsstämmans hållande
Bolagsstämma ska hållas fysiskt på den ort där styrelsen har sitt säte eller hållas genom digital uppkoppling, såvitt så är möjligt enligt aktiebolagslagen (2005:551), enligt styrelsens val.”

Till följd av den nya bestämmelsen ändras också numreringen av efterföljande paragrafer i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar om följande redaktionella ändringar i bolagsordningens § 10 (§ 11 om tillägget av en ny punkt ovan beslutas): I § 10.3 ändras ”undrteckna” till ”underteckna”, i § 10.6 minskas indraget samt i § 10.7 b) och c) ökas indraget.

Majoritetskrav
För giltigt beslut under punkterna 16 och 19 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkterna 17 och 18 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 15 372 258. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Lund.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

Lund i april 2024
Ziccum AB (publ)
Styrelsen

Ziccum AB (publ) publicerar Årsredovisning 2023

Ziccum AB meddelar idag att bolagets årsredovisning för 2023 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida www.ziccum.com.

För att läsa hela rapporten, på svenska, vänligen besök: https://ziccum.com/investors/financial-reports/

Ziccum meddelar sista dag för handel med BTU

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Företrädesemissionen i Ziccum AB (publ) (”Bolaget” eller ”Ziccum”), som offentliggjordes genom pressmeddelande den 22 januari 2024, är nu registrerad hos Bolagsverket och BTU (betalda tecknade units) kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner av serie TO5.

Sista dag för handel med BTU på Nasdaq First North Growth Market är den 1 mars 2024 och stoppdag hos Euroclear är den 5 mars 2024. De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas bokas in på respektive aktieägares VP-konto/depå den 7 mars 2024. Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO5 är den 7 mars 2024.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta
Ann Gidner, VD
E-post: gidner@ziccum.com
Mobil: +46 722140141

Fredrik Sjövall, styrelseordförande
E-post: sjovall@ziccum.com
Mobil: +46 70 645 08 75

Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)

Kort om Ziccum
Ziccum utvecklar LaminarPace, en unik metod för torkning av biologiska läkemedel och vacciner i rumstemperatur. Metoden bygger på massöverföring istället för värmeöverföring. Tekniken licensieras ut till utvecklare och tillverkare av vaccin och biologiska läkemedel inom den globala läkemedelsindustrin. Genom att minska den stress som den aktiva substansen utsätts för under torkningen erbjuder LaminarPace en unik möjlighet att ta fram termostabila biologiska läkemedel med partikel-teknologi i en torr pulverberedning. Dessa är enkla att hantera och transportera och lämpar sig utmärkt för nya administreringssätt. Tekniken har framgångsrikt tillämpats på mRNA, peptider, proteiner, antikroppar, lipider och enzymer, samt på hjälpämnen och adjuvanter, och lämpar sig väl för industriell tillämpning. Ziccum är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion, varken från Ziccum eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Då Ziccum har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Ziccum offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 16 februari 2024, utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som avslutades den 14 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Utfallet visar att Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 61,5 procent, varav cirka 58,6 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 2,9 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Genom Företrädesemissionen tillförs Ziccum därmed cirka 6,4 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5 (”Teckningsoptioner”) inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 14 februari 2024. Totalt tecknades 943 745 units med och utan stöd av uniträtter, motsvarande 61,5 procent av Företrädesemissionen. 898 674 units tecknades med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 58,6 procent av Företrädesemissionen och 45 071 units tecknades utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 2,9 procent av Företrädesemissionen.
 
Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) aktie och en (1) Teckningsoption. Sammanlagt tecknades 943 745 units vilket motsvarar 943 745 nya aktier och 943 745 Teckningsoptioner. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 6,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 1 MSEK. Bolaget kan, vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO5, komma att erhålla ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.
 
Tilldelning och leverans
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter genomförs i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes av Bolaget den 30 januari 2024. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats units via separat avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. 
 
Handel med BTU
Handel med betalda tecknade units (BTU) på Nasdaq First North Growth Market pågår under kortnamnet ZICC BTU fram till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka nio (9), 2024. Därefter kommer BTU, efter cirka en vecka, att omvandlas till aktier och Teckningsoptioner och tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
 
Teckningsoptioner
Varje teckningsoption av serie TO5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 2 september 2024 till och med den 13 september 2024. Teckningskursen per aktie ska motsvara det lägsta av i) 8 SEK och ii) för det fall Bolaget beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mellan den 1 februari 2024 och den 31 augusti 2024, teckningskursen i den senast beslutade sådana nyemissionen (med förbehåll för att teckningskursen aldrig får understiga aktiens kvotvärde). Således kan Bolaget, vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner, komma att erhålla ytterligare högst cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.
 
Fullständiga villkor för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.ziccum.com.
 
Aktiekapital och antal aktier
Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Ziccum med 943 745 aktier, från 14 428 513 aktier till 15 372 258 aktier, och aktiekapitalet ökar med 157 290,83 SEK, från 2 404 752,17 SEK till 2 562 043,00 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 6,1 procent. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 943 745 aktier och aktiekapitalet att öka med ytterligare 157 290,83 SEK, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 6,1 procent.
 
Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.
 
För mer information, vänligen kontakta
Ann Gidner, VD
E-post: gidner@ziccum.com
Mobil: +46 722140141
 
Fredrik Sjövall, styrelseordförande
E-post: sjovall@ziccum.com
Mobil: +46 70 645 08 75
 
Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ)
 
Kort om Ziccum
Ziccum utvecklar LaminarPace, en unik metod för torkning av biologiska läkemedel och vacciner i rumstemperatur. Metoden bygger på massöverföring istället för värmeöverföring. Tekniken licensieras ut till utvecklare och tillverkare av vaccin och biologiska läkemedel inom den globala läkemedelsindustrin. Genom att minska den stress som den aktiva substansen utsätts för under torkningen erbjuder LaminarPace en unik möjlighet att ta fram termostabila biologiska läkemedel med partikel-teknologi i en torr pulverberedning. Dessa är enkla att hantera och transportera och lämpar sig utmärkt för nya administreringssätt. Tekniken har framgångsrikt tillämpats på mRNA, peptider, proteiner, antikroppar, lipider och enzymer, samt på hjälpämnen och adjuvanter, och lämpar sig väl för industriell tillämpning. Ziccum är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 
VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion, varken från Ziccum eller från någon annan.
 
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida i samband med Företrädesemissionen.
 
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 
I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
 
Då Ziccum har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.
 
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Ziccums VD Ann Gidner i paneldiskussion om mRNA arrangerat av amerikanska Force Family Office

Tack vare etableringen av Ziccum som en nyckelspelare för mRNA i internationell läkemedelsindustri, har Ziccums VD Ann Gidner deltagit i en inspelad paneldebatt, s.k. Fireside chat, med diskussion och inblickar i mRNA-fältet, dess rekordsnabba tillväxt och de begränsningar hos mRNA/LNP-teknologin som kan övervinnas med Ziccums teknologi LaminarPace.

I diskussionen deltog också Dr Romain Micol, VD och medgrundare för Combined Therapeutics; ett privatägt Boston-baserat biotech-bolag som utvecklar nästa generations mRNA-vacciner. Dr Micol var inbjuden som expert (s.k. Key opinion leader) och delade med sig av sina erfarenheter och insikter. Dr Micol uttryckte också sin uppskattning för LaminarPace-teknologins kapacitet och potential.

Paneldebatten hölls i regi av Force Family Office i serien Force for Knowledge, där deltagare världen över kan få insikter i nya teknikområden, bolag och sektorer, och moderator var Steven Saltzstein, VD för Force-organisationen.

För att ta del av paneldebatten, vänligen se: https://www.youtube.com/watch?v=vWiWlGMEvM4

länk

Sista dag för handel med uniträtter i Ziccum

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Idag, den 9 februari 2024, är sista dagen för handel med uniträtterna som utfärdades i samband med Ziccum AB (publ) (”Ziccum” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 22 januari 2024 med stöd av bemyndigandet från årsstämman i Bolaget hållen den 24 maj 2023 (”Företrädesemissionen”). Uniträtter som ej avyttras senast idag, den 9 februari 2024, eller utnyttjas för teckning senast den 14 februari 2024 förfaller värdelösa.

För fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen hänvisas till informationsmemorandumet som Bolaget offentliggjorde den 30 januari 2024 och som finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.ziccum.com) och på Aqurats webbplats (www.aqurat.se).

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Ziccum i någon jurisdiktion, varken från Ziccum eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida i samband med Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86 (7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19 (5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49 (2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Då Ziccum har gjort bedömningen att Bolaget bedriver skyddsvärd verksamhet enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Ziccums Styrelse och Ledningsgrupp nyttjar samtliga sina Uniträtter i den pågående nyemissionen.

Den 22e januari meddelade Ziccum att finansiering till 2025 säkrats genom en kombinerad riktad emission och företrädesemission. Teckningskursen per Unit i Företrädesemissionen uppgår till 6,80 SEK och varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO5. Teckningsperioden pågår just nu och fram till den 14 februari. Styrelse och Ledning kommer att nyttja samtliga sina Uniträtter för teckning av aktier och teckningsoptioner i den pågående emissionen.

Den riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen genomförs kombinerat för att på ett effektivt sätt säkerställa rörelsekapital för fortsatt offensiv affärsmässig och teknisk utveckling och på ett sätt som ger Bolagets aktieägare möjligheten att delta i finansieringen. Beaktat den Riktade Nyemissionen, och förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, tillförs Ziccum en initial likvid om totalt cirka 13,5 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om totalt cirka 1 MSEK.

Ziccum CEO videointervju: mRNA i fokus

I en intervju på svenska med Ziccums vd Ann Gidner, diskuteras företagets nya in vivo mRNA-data in-vivo, mRNA-teknologin och dess marknadspotential, samt hur Ziccums teknologi kan lösa viktiga stabilitets- och leveransutmaningar som finns idag. Intervjun genomförs av Eucaps analytiker Jonathan Furelid.

Se hela intervjun här: https://www.youtube.com/watch?v=fRbzBKhwCSY

00:00 Introduktion
02:02 Hur genomfördes studien och varför är resultaten så viktiga?
04:26 mRNA som teknologi och marknad, varför är tekniken så revolutionerande?
07:14 Begränsningar med mRNA
10:28 Hur fungerar LaminarPace jämfört med konkurrerande tekniker?
11:29 I vilken utvecklingsfas befinner sig Ziccum?
12:46 Marknadspenetration och potential
14:38 mRNA och sjukdomsområden som kan behandlas

Välkommen till ‘Invest Live’ för att se Ziccums VD Ann Gidner presentera bolaget, som hålls live med efterföljande frågestund, tisdag den 6 februari

Ziccums VD, Ann Gidner, presenterar bolagets unika torkningsteknologi för biologiska läkemedel samt bolagets nyligen publicerade och banbrytande mRNA-data. Detta live-evenemang hålls digitalt med Investor Target. Deltagare kan ställa frågor inför evenemanget och se presentationen via länken nedan.

Tisdagen den 6 februari kl. 12.00 kommer Ziccums VD Ann Gidner att presentera företaget på "Invest Live" med Investor Target-analytikern Kaarlo Airaxin. Evenemanget hålls på svenska.

Ann kommer att redogöra för Ziccums formulerings- och torkteknologi LaminarPace ochur denna unika process förvandlar känsliga vacciner och biologiska läkemedel, inklusive mNRA, till robusta och termostabila torra pulver. Vidare kommer marknadspotentialen för teknologin och företagets enastående resultat under de senaste 18 månaderna att tas upp.

E-posta dina frågor på förhand till: kaarlo.airaxin@investortarget.se

Anslut till evenemanget här: https://youtube.com/live/qldbpqBV8Js?feature=share

Posts navigation

1 2 3 4 9 10 11