Ziccum AB (publ): Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

LUND, SVERIGE – 13 februari, 2020. Ziccum AB (publ), sammanfattning av bokslutskommunikén – fjärde kvartalet 2019: Ziccum är på god väg att leverera det vi utlovade vid noteringen av vår aktie – att under året starta tre projekt för att utveckla stabila, torra vaccinformuleringar samt biologiska läkemedel.

VD kommenterar

Ziccum har en världsunik och patenterad teknologi – LaminarPace™ – som gör det möjligt för oss att framställa biologiska läkemedel i torr form. Torr form eftersträvas i princip alltid vid utveckling av nya läkemedel och fördelarna är många. Det ökar produktens stabilitet och därmed livslängd, det underlättar hela transportkedjan från fabrik till patient och det möjliggör distribution av läkemedel till nya platser där exempelvis kyl och frysförvaring är en stor utmaning. Detta medför att patienter som saknar behandling eller behandlar sig själva i sina hem kan få tillgång till säkrare och effektivare vacciner och läkemedel.

Under 2019 har vi lämnat in två patentansökningar, dels på en mycket viktig komponent vid utveckling av nya vacciner – Adenovirus, dels på virus inom samma familj som mässlingsvirus. Detta har medfört att flera industriella aktörer har fått upp ögonen för vår teknologi. Vi har också meddelat att vi har ingått avtal med två av dessa bolag i syfte att utvärdera LaminarPace™ i kombination med just deras projekt. I båda samarbetsprojekten har vi levererat test-material torkat i vår LaminarPace teknologi och i nuläget jobbar respektive motpart med att utvärdera dessa material i sina egna modeller och metoder. När detta är klart ser vi fram emot att diskutera nästa steg med respektive bolag. Vår förhoppning är att detta kommer att ske under första halvåret i år. Ytterligare patentansökningar och industriella samarbeten fortsätter att utgöra hörnstenar i vår verksamhet.

Vi arbetar fortsättningsvis och fördjupat med ett konsortium av flera viktiga aktörer – både industriella och akademiska – bland annat med Aix-Marseille Universitetet, Frankrike, som har möjlighet att i egna lokaler arbeta med i stort sett alla vacciner och patogena virus. Det finns ett gemensamt starkt intresse att tillsammans utveckla temperaturstabila beredningar vilket medför ytterligare möjligheter för oss. Detta nystartade samarbete kommer att ge oss många fördelar samt är en betydande utökning av våra resurser. Vi kommer under Q1 att leverera ett system till deras högrisk laboratorium för att ytterligare utveckla nya temperaturstabila formuleringar. Arbetet för att vidareutveckla LaminarPace™-system anpassat för storskalig industriell produktion av biologiska läkemedel och vacciner fortlöper enligt plan. Detta kommer att fortsättningsvis utgöra ett mycket viktigt projekt under 2020 för att positionera oss bättre inför framtida diskusioner om partnerskap.

Vi kommer under 2020 att utveckla vårt kommersiella arbete genom att samarbeta med olika policygrupper som verkar för ett bättre upptag av vaccinationer världen över, för att på så sätt öka medventenheten av betydelsen av vår metod. Europeiska tillverkande vaccinbolag känner väl till oss och under 2020 kommer vi att utöka vårt arbete med utomeuropeiska tillverkare.

Sammanfattningsvis kan jag även detta kvartal konstatera att vi är på god väg att leverera på allt vi utlovade vid noteringen av vår aktie – att inom ett år ingå i tre pilotstudier för att utveckla stabila, torra vaccinformuleringar samt biologiska läkemedel. Nu ser vi fram emot att hålla en fortsatt hög utvecklingstakt av vårt konkurrenskraftiga erbjudande, där vi kan generera såväl betydande patientnytta som värdeskapande för våra aktieägare.

Okt-dec 2019

  • Nettoomsättning 0 tkr (35)
  • Rörelseresultat -3 344 tkr (-1 734)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,56 SEK (-0,32)

Jan-dec 2019

  • Nettoomsättning 0 tkr (227)
  • Rörelseresultat -8 721 tkr (-4 210)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,45 SEK (-1,27)

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet 2019

I början av oktober ingicks ett avtal för utvärdering med ett globalt läkemedels- och vaccinbolag, där vi tillsammans ska utvärdera Ziccums teknologi att generera stabila och temperaturstabila vacciner.

Ett ny patentansökan på en ny temperaturstabil formulering av virus inom samma familj som mässling skickades in i december 2019.

Samarbete med en världsledande virologigrupp i Marseille startades.

Vi har initierat arbete med påverkansarbete av internationella policygrupper för vaccinanvändning.

Per balansdagen (vilket utgjorde sista teckningsdag) hade utestående teckningsoptioner tecknats till 92,6 procent av totalt antal utestående teckningsoptioner vilket motsvarar cirka 13,9 MSEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-dec) 2019

Ziccum rapporterade den 10 januari 2019 att bolaget inlämnat patentansökan på Adenovirus med torr och temperaturstabil formulering vilken möter WHOs krav för CTC- status. Den torra formuleringen ("pulvret") som genereras med Ziccums teknologi i LaminarPaceTM löses snabbt upp vid tillsättning av sterilt vatten varefter vaccinering eller behandling kan utföras.

Slutlikvid från EU-stöd avseende FORMBECC har erhållits under det andra kvartalet uppgående till cirka 315 KSEK.

Ziccum har beviljats 200 KSEK i forskningsanslag från Vinnova. Forskningsanslaget ska användas till att utvärdera Ziccums metod för framtagande av torra beredningar av vacciner.

Ziccum har anställt ytterligare personal med expertis inom formulering av vacciner
Vi fick en särskild inbjudan att deltaga på Global Vaccine Summit i Bryssel där flera viktiga kontakter knöts.

Ziccum har på uppdrag från ett vaccinutvecklingsbolag, genomfört en förstudie avseende utveckling av stabila vacciner. Arbetet är väl genomfört och proverna har skickats tillbaka för vidare utvärdering. Även i ett andra samarbete som tidigare har annonserats har vi levererat torkat material. I nuläget jobbar respektive motpart med att utvärdera dessa material i sina egna modeller och metoder. När detta är klart ser vi fram emot att diskutera nästa steg med respektive bolag. Vår förhoppning är att detta kommer att ske under första halvåret i år. 

En andra patentansökan har lämnats in för en grupp av virus som tillhör mässlingsvirusfamiljen.

Vi har initierat samarbetet med en fransk virologi grupp på Aix-Marseille universitet. Ett LaminarPace system kommer under första kvartalet att placeras i deras BSL3 (BioSafety Level 3), för vidare utveckling av nya formuleringar. Gruppen är även samordnare av ett stort EU finansierat globalt samarbete kring distribution olika virusstammar för forskning, utveckling och som referens material vid diagnostik och för vaccinbolag, EVAg, European Virus Archive Global.

Vi har påbörjat påverkansarbete av internationella policygrupper för förbättrat upptag av vaccinationer. De europeiska vaccinbolagen känner väl till oss.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Emissionslikvid avseende teckningsoptioner uppgick till cirka 13,9 MSEK som tillfördes bolaget under januari månad 2020. Emissionen registrerades av Bolagsverket 2020-01-14.

Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter rapportperioden.

Lund den 13 februari 2020

Göran Conradson
VD 

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD 
E-mail:
conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Om Ziccum AB (publ)
Ziccum utvecklar och kommersialiserar den patenterad teknologin LaminarPace för torkning av primärt biologiska läkemedelssubstanser som är känsliga för konventionella torkningsmetoder. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarheten och förenklar vid tillverkning, logistik och förvaring.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 13 februari 2020.